2014. október 31., péntek

Derek Prince - Isten népének diadala - Szellemi fegyverek 2.

II. Mit mond az Isten Igéje a vérről?

A. Efé. 1:7. A kiben van a mi váltságunk az Õ vére által, a bûnöknek bocsánata az Õ kegyelmének gazdagsága szerint.

—Váltság (Krisztusban) (vesd össze: 1 Pét. 1:18–19)

1. Zsolt. 107:3.   [Ezt] mondják az Úrnak megváltottai, a kiket megváltott a szorongatónak kezébõl;

—Kiszabadít az ördög kezéből. Csak akkor hatékony, ha ezt ki is mondjuk

2. Zsolt. 91:2. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem õ benne bízom!

—Azt mondom . . . A helyes bizonyságtétel (megvallás) a belépés a 91. zsoltár által leírt teljes védelembe.

Bizonyságtételem: Jézus vére által megszabadultam az ördög kezéből.

B. Efé. 1:7. A kiben van a mi váltságunk az Õ vére által, a bûnöknek bocsánata az Õ kegyelmének gazdagsága szerint.

—Bűnök bocsánata (vesd össze: Máté 26:28) A teljes megváltás teljes bűnbocsánatot jelent. Ha nem tökéletes a bűnbocsánat, akkor az nem tökéletes megváltás. Bizonyságtételem: Jézus vére által minden vétkem megbocsáttatott.

C. Megtisztít minden bűntől. Figyeljünk meg három dolgot, amelyek összefüggnek egymással:

1. A világosságban járás,
2. Közösség,
3. Megtisztítás.
4. A közösségen kívül = a világosságon kívül. A vér csak a világosságban tisztít meg.
5. 1 János 1:9. Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz, hogy megbocsássa bûneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

—A megvallás (ha szükséges) azt jelenti, hogy kijövünk a világosságra

Bizonyságtételem: Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának vére megtisztít engem, most és folyamatosan, minden bűntől.

D. Róma 5:9. Minekutána azért most megigazultunk az õ vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen õ általa.

—Megigazultunk = igazzá tétettünk; mintha soha nem is vétkeztünk volna (vesd össze: Róma 3:24–25; 2 Kor. 5:21)

1. Péld. 28:1. Minden istentelen fut, ha senki nem üldözi is; az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán, bátrak.

—Az igazság bátorságot ad

2. Ézs. 32:17.  És lesz az igazság mûve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.

—Az igazság békességet, nyugalmat és biztonságot teremt

Bizonyságtételem: Jézus vére által megigazultam, igazzá tétettem, mintha soha nem is vétkeztem volna.

E. Zsidó 10:29; 13:12; 1 Kor. 6:13. 
Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, a ki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, melylyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Szellemét bántalmazza?
Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az õ tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett.
Az eledelek a hasnak és a has az eledeleknek [rendeltetett.] Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak [rendeltetett,] hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.

1. Megszentelődés = Szentté tétel, különválasztás Isten számára

2. Általvitettünk a sötétség hatalmából az Isten országába

Bizonyságtételem: Jézus vére megszentel, szentté tesz, és különválaszt Isten számára.

F. 1 Kor. 6:19–20. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellemnek temploma, a melyet Istentõl nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?
Mert áron vétettetek meg; dicsõítsétek azért az Istent a ti testetekben és szellemetekben, a melyek az Istenéi.

—A hívők teste a Szent Szellem temploma, amely Jézus saját vérével vásárolt meg.

1 Kor. 6:13. Az eledelek a hasnak és a has az eledeleknek [rendeltetett.] Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak [rendeltetett,] hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.

—A test az Úrnak rendeltetett, az Úr pedig a testnek

Bizonyságtételem: A testem a Szent Szellem temploma, amelyet megváltott, megtisztított és megszentelt a Jézus vére, ezért az ördögnek nincs helye bennem, és nincs hatalma fölöttem.