2014. október 16., csütörtök

Rodney H. Browne - A KEGYELEM ÁLDÁSAI

Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, 12 Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon: 13 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését; 14 Aki Önmagát adta miérettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson Önmagának, kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.Titus 2:11-14

1. Isten kegyelme üdvösséget ad:

Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Titus 2:11

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ezt; 9 Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Efézus 2:8-9

Isten kegyelme az, ami üdvösséget ad. Mindazok, akik az Úr kegyelmére támaszkodnak megváltatnak a bűnből, és örök bűnbocsánatban részesülnek. Isten az, Aki megment bennünket, de a mi felelősségünk, hogy miután megtapasztaltuk Isten kegyelmét, meg is maradjunk abban.

2. Isten kegyelme MINDEN ember számára megjelent:

Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Titus 2:11

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.János 3:16

És a Szellem és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjazik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Jelenések 22:17

Isten kegyelme minden ember számára megjelent - ez azt jelenti, hogy minden emberre felragyogott. Az emberek számára szó szerint láthatóvá lett, és/illetve képletesen meg is ismerték azt. Az üdvösség tisztán észrevehető mindazok számára, akik meg szeretnék látni és tapasztalni.

3. Hét lecke, amit a kegyelem tanít:

a. hogy megtagadjuk a hitetlenséget:

Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget... Titus 2:12

b. hogy megtagadjuk a világi kívánságokat:

Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat...Titus 2:12

Isten Igéje arra tanít bennünket, hogy fordítsunk hátat a hitetlenség és a testi kívánságok minden formájának.

c. hogy mértékletesen éljünk:

...mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon. Titus 2:12

Mértékletesen: józan ésszel; mértékletes életmódot folytatva.

Mert szükséges, hogy az előljáró feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára; nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő; 8 Hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, magatürtető. Titus 1:7-8

Józan: biztos (egészséges) értelem; önuralmat gyakorló - mértékletes mind véleménnyilvánításban, mind szenvedélyben; tapintatos; józan; mértékletes.

Te pedig azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz illenek. 2 Hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek; a hitben, szeretetben, tűrésben épek. Titus 2:1-2

Józan: józannak lenni; figyelni; megtartóztatni magát a bortól; (képletesen) tapintatosnak lenni.

Hasonlóképpen a vén asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók; 4 Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjüket és magzataikat szeressék, 5 Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék. Titus 2:3-5

Józan: tiszta értelemmel rendelkezni; (képletesen) fegyelmezni és feddni; tanítani a józanságra.

d. hogy igazán éljünk:

Mindenben önmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben; a tudományban [Isten Igéjében]romlatlanságot, méltóságot mutatván. Titus 2:7

Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Zsidókhoz írt levél 12:14

Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk: 13 Mert ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a szellemmel megöldöklitek, éltek. 14 Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Róma 8:12-14

Isten kegyelme képessé tesz bennünket arra, hogy igaz életet éljünk.

e. hogy szentül éljünk:

De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. 2 Timótheus 3:12

Isten kegyelme képessé tesz bennünket arra, hogy a kísértések és az üdöztetés ellenére Isten szerinti életet éljünk.

f. hogy helyes módon éljük az életünket:

Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon. Titus 2:12

Isten kegyelme felruház bennünket azzal, hogy helyesen éljünk, és hogy a helyes dolgot cselekedjük.

g. hogy várjuk az elragadtatást és Jézus második eljövetelét:

Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Titus 2:13

Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk; Aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által Maga alá is vethet mindeneket. Filippi 3:20-21

Isten kegyelme által már nem tartozunk ide a földre. A menny állampolgárai vagyunk - az Ő Fia, Jézus által az Atyához tartozunk, és buzgón várjuk Jézus visszajövetelét. Mivel hatalmas dolgokat tapasztaltunk meg Isten kegyelme által, biztosak lehetünk abban, hogy az Úr ígérete igaz, és várjuk azt a boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését.