2014. október 8., szerda

Derek Prince - Isten népének diadala - A Sátán megfékezése és legyőzése 1.

I. Áttekintés:

A. A Sátán létrehozott egy rivális szellemi királyságot Istennel szemben, amelyben uralkodik a bukott angyalok fölött a magasságban és a démonok fölött a földön

B. Isten célkitűzései a földön:

1. hogy learassa a földön a lelkek utolsó nagy aratását;
2. hogy felkészítse az egyházat, mint Krisztus menyasszonyát

C. A Sátán célkitűzései a földön:

1. hogy teljes politikai ellenőrzése alá vonja a földet;
2. hogy egyetemes imádatot szerezzen

D. Krisztus a tanítványait két különleges felelősséggel bízta meg:

1. hogy megfékezzék a Sátán szándékait a földön, amíg az Isten kegyelmének szándékai be nem teljesülnek
2. hogy kivessék a Sátán királyságát a magasságból


II. A hívők hatalma a Sátán megfékezésére:

A. Máté 5:13. Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.

—A föld sója. A só kettős szerepe:

1. hogy ízt adjon:

a. 1 Móz. 18:23–25. És hozzá járula Ábrahám és monda: Avagy elveszted-é az igazat is a gonoszszal egybe? Talán van ötven igaz abban a városban, avagy elveszted-é, és nem kedvezel-é a helynek az ötven igazért, a kik abban vannak? Távol legyen tõled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonoszszal, és úgy járjon az igaz mint a gonosz: Távol legyen tõled! Avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna-é igazságot?

—Isten soha nem úgy kezeli az igaz embert, mint a gonoszt

b. 1 Móz. 18:26–32. És monda az Úr: Ha találok Sodomában a városon belõl ötven igazat, mind az egész helynek megkegyelmezek azokért. És felele Ábrahám, és monda: Immár merészkedtem szólani az én Uramnak, noha én por és hamu vagyok. Ha az ötven igaznak talán öt híja lesz, elveszted-é az öt miatt az egész várost? És monda: Nem vesztem el, ha találok ott negyvenötöt. És ismét szóla hozzá és monda: Hátha találtatnak ott negyvenen? És monda Õ: Nem teszem meg a negyvenért. Mégis monda: Kérlek, ne haragudjék meg az én Uram ha szólok: Hátha találtatnak ott harminczan? És Õ felele: Nem teszem meg, ha találok ott harminczat. És õ monda: Immár merészkedtem szólani az én Uramnak: Hátha találtatnak ott húszan? Felele: Nem vesztem el a húszért. És monda: Ne haragudjék kérlek az én Uram ha szólok még ez egyszer: Hátha találtatnak ott tízen? És Õ monda: Nem vesztem el a tízért.

—Tíz igaz ember Sodomában meg tudta volna menteni a várost

c. 2 Kir 6:17.  És imádkozott Elizeus és monda: Óh Uram! nyisd meg kérlek az õ szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit és láta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül.

—Isten tüzes lovagjai és szekerei egyetlen ember, Elizeus körül gyűltek össze

d. Zsolt. 106:23. Gondolta, hogy kipusztítja õket; de Mózes, az õ választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse [õket.]

—Mózes közbenjárása megmentette Izraelt

e. Ezék. 22:30–31. És keresék közülök valakit, a ki falat falazna, és állana a törésen én elõmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt; de senkit nem találék. Ennekokáért kiontám haragomat reájok, megemésztém õket búsulásom tüzével, útjokat fejökhöz verém, azt mondja az Úr Isten.

—Egyetlen ember, ha a törésre állt volna, meg tudta volna menteni Izraelt Ezékiel idejében (vesd össze: 2 Krón. 7:14)

f. ApCsel 27:24, 37. Ezt mondván: Ne félj Pál! A császár elé kell néked állanod. És ímé az Isten ajándékba adta néked mindazokat, kik te veled hajóznak.
Valánk pedig a hajóban lélekszám szerint összesen kétszázhetvenhatan.

—Pál érdekében Isten körülbelül 275 embert megmentett a hajón.

Ugyanez az alapelv vonatkozik mostanra is: az igaz hívők jelenléte változást idéz elő.

g. 2 Kor. 5:20. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.

—A menny követei vagyunk. Mielőtt Isten totális háborút hirdet a Krisztust elutasító világgal szemben, visszahívja a követeit.

2. hogy akadályozza (féken tartsa) a romlást:

a. 2 Thessz. 2:3. Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem [jön az el addig,] mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bûn embere, a veszedelemnek fia.

—Az antikrisztusnak csak az egyházon belüli hitehagyás által nyílik út. A hitehagyókra igaz, hogy „ízét vesztett só”.

b. 2 Thessz. 2:6–7. És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért [csak] a maga idejében fog az megjelenni. Mûködik ugyan már a törvényszegés titkos [bûne:] csakhogy annak, a ki [azt] még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.

—Működik már a „törvényszegés titkos bűne”, de a Szent Szellem jelenléte az egyházban még féken tartja azt.

A „törvénytelenség” az egyházon belül felgyorsítja a „törvénytelenséget” a világi társadalomban is.

c. Lukács 17:26. És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is.

—Noé és családtagjainak jelenléte megfékezte a törvénytelenség szélsőséges megnyilvánulásait, egészen addig, amíg Isten be nem vitte őket a bárkába. A Szent Szellem mint egy személy érkezett földre pünkösd napján, hogy megformálja a Krisztus testét. Amikor ez a test tökéletessé válik, a Szent Szellem vissza fog térni a mennybe, és magával viszi a Krisztus testét.