2017. május 24., szerda

Németh Sándor - Hogyan védekezzünk az igézés ellen? 4.

Az igézés harmadik elemeként még az okkultizmust is el akarták fogadtatni a galátziabeliekkel. Arra bátorították őket, hogy vegyítsék vele a keresztény igazságokat. „Most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt hogy megismert titeket az Isten, miként tértek vissza ismét az erőtlen és gyarló elemekhez, amelyeknek megint újból szolgálni akartok? Megtartjátok a napokat és hónapokat és időket, meg az esztendőket. Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam körülte­tek" (Gal 4,9)

Az ördög a hittől való elszakításra nem minden esetben a nyílt ateizmust és materializmust alkalmazza. Először az evangéliumot hamisítja meg tévtanítók által, majd becsempészi a vallásos ritualizmust és az okkultizmust az egyházba. A galátziabelieket asztrológiával fertőzték meg. A Biblia az okkultizmusnak minden változatát bűnnek ítéli. Akik okkultizmussal foglalkoznak, beszennyezik és megkötözik a szellemüket, és megszomorítják a Szent Lelket.

A karizmatikus keresztény egyházban az ún. familiáris szellemek „tevékenységével" elég gyakran találkozni. Ez a szellem utánozza ugyanis a legmegtévesztőbben a Szent Lélek működését, elsősorban a tudomány és bölcsesség beszédét, és a szellemek megítélésének ajándékát. Familiáris szellem teszi képessé az embereket látnokságra, jövendőmondásra, miközben természetfölötti érzékenységet munkál ki az emberekben, akik ezáltal képesek kontrollálni, és erős elnyomás alatt tartani másokat. Az ilyen szellemek nagyon gyakran a megtérésük előtt keleti misztikával foglalkozó emberekben vannak jelen. A különböző keleti meditációk célja, hogy az embert bizonyos önfegyelmező és összpontosító gyakorlatokon keresztül a természetfölötti jelenlétébe vezesse. Ha azonban az ember csak pusztán a természetfölöttit akarja megragadni, akkor kiteszi magát annak a veszélynek, hogy egyáltalán nem a Szent Lélekkel, hanem a szellemvilág legalacsonyabb szintjével, a démonokkal, vagy az ezek fölött lévő gonoszság szellemeivel, vagy éppen a sötétség legmagasabb régiójához tartozó gonosz angyalokkal kerülhet kapcsolatba. Elfogadom, amikor emberek azt mondják, hogy az agykontroll, a jóga vagy a transzcendentális meditáció segítségével szellemi élményben volt részük, mivel a Biblia azt mondja, hogy a természetfölötti egy része jelen van a föld atmoszférájában. Ha valaki ilyen praktikák segítségével a tudati szintről szellemi szintre lép át, találkozhat a természetfölöttivel, de nem a Szent Lélekkel és Isten országával.

A keresztény elmélkedés tárgya és célja soha nem egy misztikus állapot keresése, hanem minden esetben az Ige. A Szent Lélek jelenlétét ugyanis mindig Isten Igéje közvetíti. Amikor Gábriel angyal kijelentést adott Máriának Isten Igéjéből, Mária forgatta azokat a szívében. Egyesek az okkult meditációkat azzal védik, hogy azok művelői igen erkölcsös emberek. Ebben van némi igazság. Az emberek bűnös életmódjuk során ugyanis a szellemvilág legalacsonyabb szintjén levő démonaival kerülnek kapcsolatba. (Szexuális eltévelyedések, alkohol, kábítószer, agresszivitás, stb.) Az okkult elmélkedések által viszont magasabb szinten álló szellemi lényekkel „randevúznak". Ezek az ember erkölcsi területét nem pusztítják ugyan el, de sokkal súlyosabb megkötözöttségbe vezetik. Minél magasabb szinten találkozik valaki a gonosz szellemvilággal, annál inkább elveszíti a képességét arra, hogy higgyen az evangéliumban, Jézus Krisztus halálában és feltámadásában.

Az okkult praktikák és a keleti vallások gyors és „mély" megoldást kínálnak, aminek népszerűségét sajnálatosan elősegíti az Európában tapasztalható kiábrándulás a kereszténységből. Ezért akik az okkultizmusban megtapasztalt kudarcaik után keresik Istent, sokkal hátrányosabb helyzetben vannak azokhoz képest, akik pusztán erkölcsi bűnökkel megterhelve teszik azt. Nem véletlen, hogy Isten az okkultizmus bűnével kapcsolatban fejezte ki a leghatározottabb véleményét: utálatossá válik minden ember, aki ezeket gyakorolja. Az okkultizmus tulajdonképpen a három első parancsolat megszegését jelenti. Az okkultizmus mostani reneszánszának az a fő célja, hogy sok antikrisztusi embert produkáljon. Feltételezhető, hogy a kereszténység és az okkultizmus összevegyítése után az Isten Igéjétől elszakadt emberek olyan erővel fognak rendelkezni, amellyel a keresztény hívők jelentős része ugyanolyan tanácstalanul szembesül majd, mint a század első felében. A keresztény egyháznak nem csak a farizeusok megtévesztésével, hanem okkult emberek és szervezetek praktikáival is szembe kell nézniük. Pál apostol Timótheusnak írt levelében utal arra, hogy az utolsó időkben is lesznek Jannesek és Jambresek, akik megtagadják a kereszténység erejét és csak a látszatát tartják meg. Ők azok, akik szellemi erővel, „titkos mesterségükkel" ellene fognak állni a Szent Lélek működésének:. Péter és Júdás apostolok, valamint Jézus a Jelenések könyvében felhívják a figyelmet a Bálámok tevékenységére, akik ördögi tudományukat akarják felhasználni, hogy Isten népét átok alá vigyék.

A magvető példázatából tudjuk, hogy az ördög egyik fontos célja az, hogy Isten Igéjét „kikapja" az emberek szívéből. Magyarországon is működnek olyan okkult szervezetek, amelyeknek egyedüli célja az, hogy igézéssel, hipnotizálással, távszuggerálássál, a parapszichológia tárgykörébe tartozó praktikákkal elszakítsák a hívőket a Szent Lélektől és kitöröljék az Igét a szívükből és elméjükből.

Forrás: Hit Infó, 1993.december 22.