2017. május 30., kedd

Jób könyve 12.

1. Felélt Jób és mondta: 2. Valóban, ti vagytok ám a nép, s veletek kihal a bölcsesség! 3.Nekem is van szívem mint nektek, nem esem messze tőletek, hisz kinél nem volnának effélék? 4. Nevetségéül vagyok barátnak, ki Istent szólította s ő meghallgatta; nevetségül az igaz, a gáncstalan! 5. A balvégzetnek megvetés, a gondtalannak vélekedése szerint, készen áll, a tántorgó lábúaknak. 6. Boldogságban vannak a rablók sátrai és biztosság azoké, kik Istent haragítják, azé, ki istenét kezében hordja. 7. Azonban kérdezd csak meg a barmot, majd tanít téged, s az ég madarát, majd megjelenti neked; 8. vagy szólj a földnek, majd tanít téged, és elbeszélik neked a tenger halai. 9. Ki ne tudná mindezekből, hogy az Örökkévaló keze cselekedte ezt; 10. kinek kezében van minden élőnek a lelke, s minden ember testének a szelleme. 11. Nemde a fül vizsgálja a szavakat s az íny az ételt ízleli meg? 12. Aggastyánokban van bölcsesség, s hosszú élet: értelmesség. 13. Ő nála van bölcsesség és erő, övé tanács és értelmesség! 14. Lám, lerombol s nem építtetik föl, rázár valakire s nem nyittatik ki neki. 15. Im elrekeszt vizeket s kiszáradnak – megereszti őket s feldúlják a földet. 16. Ő nála van hatalom és üdvösség, övé a tévelygő és a megtévesztő. 17. Járatja a tanácsosokat megfosztottan s a bírákat megtébolyítja; 18. a királyok kötelékét föloldotta és reákötött övet az ő derekukra; 19. járatja a papokat megfosztottan s a szilárdakat elferdíti; 20. megvonja a biztosszavúak beszédjét s a véneknek eszét elveszi; 21. csúfot önt a nemesekre s a hatalmasoknak kötését meglazítja. 22. Feltár mély dolgokat a sötétségből s kihozza világosságra a vakhomályt. 23. Nagyra növeszti a nemzeteket s elveszíti, kiterjeszti a nemzeteket és elviszi. 24. Szívét veszi az ország népe fejeinek s eltévelyíti úttalan pusztaságban; 25. tapogatóznak sötétségben világosság nélkül, s eltévelyíti őket mint a részeget.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)