2014. január 28., kedd

Tom Marshall - Problémák megoldása a kapcsolatokon belül 4.

Véletlenségből okozott sérelmek

Következik a véletlenségből okozott sérelmek területe. Ez egyrészről a leg­könnyebb, ugyanakkor a legnehezebb probléma. A szándékosság min­­den erkölcsi vétség központi kérdése. Állok a buszon, a sofőr be­le­tapos a fékbe, és mindenki elveszíti az egyensúlyát. Ha valaki rálép a lá­bamra, azzal fájdalmat okoz ugyan nekem, mégsincs jogom arra, hogy felbőszüljek, mivel véletlenségből történt, az illető nem akart ne­kem rosszat. A másik oldalon viszont, ha heves szóváltásba ke­ve­re­dem va­lakivel, és ő be akar nekem egyet húzni, akkor is jogosan ha­rag­szom rá, ha elvéti, mert bár nem okozott nekem tényleges sérelmet, ez szán­dé­kában állt.

Persze hazudhatunk is szándékainkat illetően. “Elnézést, nem akar­ta­lak megbántani” mondhatjuk akkor is, amikor végig ez volt a cé­lunk. De vannak alkalmak, amikor szavainkkal vagy cse­le­ke­de­tünk­kel meg­bántunk valakit, pedig szikrányi rosszakarat sem volt ben­nünk. Ez­zel kapcsolatban van egy problémám. Nekem úgy tűnik, hogy ha el­vár­ják a vétkes féltől, hogy kérjen bocsánatot, vagy a sértett szív­ből meg is bocsátja a nem szándékosan okozott, vagy előre nem lát­ható kö­vet­kezményeket, ezzel azt kockáztatják, hogy az egész ügyet össze­za­var­ják. A vétkes félben kialakulhat a méltánytalanság na­gyon va­ló­sá­gos érzése, mivel a megbocsátás azt feltételezi, hogy ő bűnt követett el, holott neki semmi rossz nem állt szándékában.

Az érem másik oldala viszont az, hogy a következmények mellett nem lehet szó nélkül elmenni csak azért, mert minden akaratlanul tör­tént. Nem intézhetjük el a dolgot azzal, hogy “pech”. Az elő­vi­gyá­zat­lan­­ság, a gondatlanság igenis hibáztatható. Amennyire csak rajtunk mú­­lik, gyorsan, nagylelkűen és igazságosan helyre kell hoznunk a dol­got. Akkor is felelős vagyok viselkedésem következményeiért, ha eze­ket nem láthattam előre, és nem is álltak szándékomban.

És végül: elkövethetünk nagyon súlyos dolgokat, amelyekkel szem­be kell néznünk és amelyeket rendeznünk kell, mielőtt to­vább­men­nénk. Ezeket nem szabad figyelmen kívül hagynunk, vagy el­ha­lasz­ta­nunk. Ha nem oldjuk meg az okozott problémákat, ezzel súlyos fe­szült­­ségeket idézhetünk elő az adott kapcsolatban. Továbbá ha fo­lya­ma­to­san elkövetjük azt a hibát, akkor elvetjük a kapcsolat össze­om­lá­sá­nak magvait. De hogyan kell ezeket a bajokat megoldanunk?

A helyreállító harag

Hitem szerint a harag természetének és jogos helyének témakörében sok a félreértés és a tudatlanság. Conrad Baars, keresztény pszi­cho­ló­gus írásaiban foglalkozik a társadalmat átható keresztények között oly­annyira általános érdektelenséggel az olyan gonoszságokkal szem­­­ben, mint az abortusz, a pornográfia, a nyomor vagy a diszkri­mi­ná­­ció. Felveti azt a gondolatot, hogy ennek egyik oka esetleg az egy­ház­­nak a haragról szóló tanításában rejlik, amely szerint a harag teljes mér­­tékben rossz. A keresztények nem szerethetik a fent említett dol­go­kat, ugyanakkor azt tanították nekünk, hogy haragudni bűn. Ennek kö­vet­kezménye vagy fásult vereségtudat, vagy pedig lagymatag til­ta­ko­zás. W. B. Yeates A második eljövetel című költeményében tö­ké­le­te­sen megragadta ezt a hangulatot:

“Széthull minden, már nem tart a közép
A Földet anarchia dúlja szét,
Vérszín áradat dúl, s amerre jár,
Az ártatlanság áldozata megfúl
Hitehagyott a jó s a rosszakat
A meggyőződés szenvedélye fűti.”
(Ferencz Győző fordítása)

Szomorú, de a gonoszság oldalán gyakran több szenvedély és in­ten­zí­vebb érzelmek nyilvánulnak meg, mint az igaz oldalon.
Mi a harag?

Az egyik probléma az, hogy nyelvünk nem tesz különbséget az ér­zel­mi ha­rag és a vi­sel­ke­dés­ben megnyilvánuló harag között, pedig ez a kü­lönb­ségtétel rendkívül fontos.

A harag Istentől kapott érzelmeink közé tartozik, vészhelyzetben meg­­nyilvánuló érzelmeink egyike, feladata pedig az, hogy fel­sza­ba­dít­sa belső energiánkat, és ezáltal képessé tegyen ben­nün­ket a vál­ság­hely­zet­tel vagy veszéllyel való szembenézésre. Néhány szó, amelyre a ha­rag­ról asszociálunk, kifejezi az energiának ezt az aspektusát. Gon­dol­junk például az olyan szavak jelentésére, mint felháborodás, hév, tom­bolás vagy düh!

A harag azonban, mint érzelem, erkölcsi szempontból semleges. Bű­­nös és jogos viselkedésre is vezethet. “Ám haragudjatok, de ne vét­kez­zetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon, se pedig az ör­dög­nek ne adjatok helyet.” 4 Az érzelmek és a viselkedés közötti kü­lönb­ség vi­lá­gosan megmutatkozik Kain és Ábel történetében. Az I. Mózes 4: 5-7-ben ezt olvassuk: “Kain haragra gerjede és fejét le­csüg­gesz­té.” Majd Isten így beszél Kainhoz: “Miért gerjedtél haragra, és mi­ért csüg­gesztéd le fejedet?” Figyeld meg, hogy Isten csak rákérdez ezek­re az érzelmekre, nem kárhoztatja azokat, de utána jön a fi­gyel­mez­tetés: “Hi­szen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cse­lek­szel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vá­gyó­dá­sa; de te ural­kodjál rajta.” Kainnál és nálunk is a viselkedés a fon­tos, nem az érzelmek.