2014. január 21., kedd

Derek Prince - Hogyan semmisíti meg Krisztus a sátán munkáját? 15.

Most nézzük meg az ötödik végső következményét Ádám bukásának és nézzük meg, hogy Krisztus hogyan semmisíti meg ezt. Ádám bukásának következményeként az ádámi nemzetség azonosult a Sátánnal a bűnben, a lázadásban, és ezért Isten igazságos ítélete alá került. Ahogyan ezt Krisztus megsemmisítette a halálával és feltámadásával, aszerint az új nemzetség azonosul Krisztussal az Ő igazságában. Ezért az új fajnak hatalma van a Sátán fölött és az ő egész országa, ereje fölött. Mi leszünk az eszközök, hogy ledöntsük a Sátán királyságát. Ez egy olyan hatalmas igazság, hogy a Sátán nagyon távol akarja tartani a hívőktől, mert ez életbevágóan érinti őt. Tehát mi vagyunk a kijelölt eszközök Isten céljában, hogy ledöntsük a Sátán országát. A Róma 5-ben látjuk, hogy mindennek alapja a megigazulás Krisztusban. Ahogyan bűnösök lettünk a Sátán bűnével, ugyanúgy megigazultunk Krisztus igazságában.

Róma 5,1: Megigazulva azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Megigazulván, azaz igazzá lévén. Tudjátok mit jelent a megigazulás? Olyan leszek, mintha soha nem vétkeztem volna.

Róma 8,1: Nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint.
 
Azon a helyen kell lennünk, ahol nincs kárhoztatás, és legyőzhetetlenek vagyunk. Továbbmenve a Róma 8,33-35 első kérdése:

Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít? Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?

Három kérdés van: "kicsoda vádol?", "ki az, aki kárhoztat?", és "ki szakaszthat el?”. Mind a három kérdésre Krisztusban van a válasz.

Róma 8,36-39 Amint meg van írva, hogy: teéretted gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok nem szakíthatnak el Istentől, tehát nincsen semmilyen hatalom fölöttünk. Felmagasztaltattunk messze magasan minden fejedelemség fölé, ebben a világban is minden név fölé. De nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendő világban is. Az az alapja mindennek, hogy fölismerjük a megigazulásunkat Krisztusban.

2 Korinthus 5,21: Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne.

Nem vagyunk többé bűnösök, nem vagyunk többé a kárhoztatás tárgyai, megigazultunk. Igazak lettünk, mintha soha nem vétkeztünk volna, és most Krisztus igazságában hatalmunk van a Sátán királysága fölött. Amikor bűnösök voltunk, akkor a Sátán országában éltünk, az ő hatalma alatt, de megigazultunk, és hatalmunk van a Sátánnak a királysága fölött is. Mi vagyunk az eszközök, hogy ledöntsük Sátán hatalmasságait.