2014. január 16., csütörtök

Tom Marshall - Hogyan békél meg Isten? 5.

A kibékülés felé vezető lépések

Hogyan találhatjuk meg tehát újra egymást, és mit kell tennünk annak ér­de­kében, hogy Isten létrehozza közöttünk a megbékélést? Ha a Ke­reszt ilyen ígéretes kiindulópontot kínál, hogyan kell elkezdenünk en­nek kivitelezését?

Az első dolog, amit meg kell értenünk az, hogy nekünk kell kez­­de­ményeznünk. Mindig mi vagyunk azok, akiknek az első lépést meg kell tennünk. Nem mondhatom azt, hogy: “Tőle függ a dolog. Nem én kezdtem, ő okozta ezt a viszályt.” Jézus teljesen egyértelművé te­szi, hogy kinek kell kezdeményeznie a megbékélést. A Máté 5: 23-24-ben ezt mondja: “Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van el­le­ned, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb bé­kélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te aján­dé­ko­dat.” A megbékélés sürgős, és minden mással szemben elsőbbséget él­vez, de vegyél észre valamit! Jézus nem azt mondja, hogy nekem van va­­la­mi kifogásom a testvéremmel szemben, csak annyit mond, hogy ne­­ki van valami panasza ellenem. Jánosnál ezt olvassuk: “Aki azt mond­­ja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atyjafiát, az még min­­dig a sötétségben van. Aki szereti az ő atyjafiát, a világosságban ma­­rad.” Ha az én testvérem gyűlöl engem, ő a sötétségben van, és kép­­te­len engem megtalálni, de ha én nem gyűlölöm őt, akkor én a vi­lá­gos­­ságban vagyok, ezért én elmehetek a keresésére.

A másik oldalon a Máté 18: 15-17-ben Jézus azt mondja, hogy ha a testvérem vétkezik ellenem, akkor megint csak én vagyok az, akinek ke­zé­be kell vennie a kezdeményezést: meg kell neki mutatnom a hi­bá­ját, és meg kell próbálnom meggyőzni őt. Talán megkötözi és égeti őt a bűntudat, és mivel nekem nem kell megküzdenem a bűntudattal, én sza­ba­dabb vagyok a cselekvésre, több kegyelmet kínálhatok fel neki, mint ő nekem, és több esélyem van a megbékélés létrehozására, mint neki.

Magától értetődik, hogy nagyon sok negatív érzés felhalmozódhat ben­­nünk, amivel meg kell birkóznunk. Az olyanokkal, mint a ne­hez­te­lés vagy a keserűség, egyoldalúan le kell számolnunk. Függetlenül a má­­sik ember viselkedésétől, saját magunkban rendeznünk kell ezeket a problémákat, mivel útját állják a megbékélés folyamatának. Amikor egy kapcsolat megromlik, megsérülünk. Könnyen beléphet a ke­se­rű­ség, és megfertőzheti sebeinket. De ha ragaszkodunk a ke­se­rű­sé­günk­höz, akkor ezzel kizárjuk Krisztust a helyzetből. Nem avatkozhat be­le, nem gyógyíthatja meg sebeinket, mert ha ezt megtenné, akkor ez­zel igazolná keserű érzéseinket. A keserűségről való lemondás ön­ma­gá­ban nem fog bennünket meggyógyítani, ezt csak Krisztus tudja meg­ten­ni, de ha leszámolunk a keserűséggel, akkor eltávolítjuk a gyó­gyu­lás leg­főbb akadályát.

A keserűségről való lemondás egy tudatos döntés eredménye. Fel­is­merhetjük ezt a saját szavainkból: "Panaszom van ellene". Ha van va­la­mi a kezemben, azt el is tudom engedni.

Ezenkívül a nehezteléshez és a keserűséghez való ra­gasz­ko­dás a másik ember hatalma alatt tart bennünket. Nem dönthetem el sza­badon, mit teszek, hogyan érzek, vagy hogyan viselkedem vele szem­ben, mert a látványa, sőt az emléke is kiváltja belőlem a ne­hez­te­lést, ez pe­dig meghatározza a viselkedésemet. De ha lemondok a ne­hez­te­lés­ről, akkor szabadon eldönthetem, mit kell tennem, és mit fo­gok tenni.

Még egy oka van annak, amiért annyira fontos ezekkel a prob­lé­mák­­kal leszámolni. Ez segít nekünk abban a nehéz feladatban, hogy szét­­vá­lasszuk egymástól az embert és cselekedeteit. Ez nem azt je­len­ti, hogy egyenként végigmegyünk a sérelmek listáján, és meg­pró­bál­juk eze­ket külön-külön megbocsátani. Ezen a ponton ez le­he­tet­len­ség. Sok­kal inkább azt jelenti, hogy személyiségként látjuk azt a sze­mélyt, meghatározzuk vele szemben táplált ellenérzéseinket, és úgy dön­tünk, hogy elengedjük a szívünkben ápolgatott bosszúvágyat, rossz­in­dulatot vagy neheztelést.

“Láttam valamit mozogni a hegyek között, és azt hittem, egy állat.
Amikor közelebb jött, láttam, hogy egy ember.
Aztán még közelebb jött, és észrevettem, hogy a testvérem.”

Mindezzel együtt szükség van őszinte megtérésre is. Először is el kell ismernünk, hogy mind tetteinkkel, mind pedig reagálásunkkal vét­kez­tünk a Szent Szellem ellen, és megbántottuk Őt. Ő az, Aki a Krisz­tus Testén belül minden kapcsolatunkban létrehozza a szö­vet­sé­get. Ha hi­bát követtem el a feleségem, a gyermekeim vagy szellemi test­vé­reim ellen, akkor a Szellemet szomorítottam meg. Ha pedig ők hely­telenül reagálnak, akkor is a Szent Szellem szomorodik meg.
Hasonló módon megtörténhet, hogy a kapcsolataimban tanúsított ma­­ga­tartásom miatt legalábbis alkalmanként én vagyok a vétkes fél. Talán megszegtem egy ígéretet, vagy rájövök, hogy nem tartottam meg valamit, amire megesküdtem a házastársamnak, ezért azok közé tar­­to­zom, akik megsértettek egy szövetséget. Ilyen esetekben meg kell tér­nünk, és kérnünk kell ezekre a bűnökre Isten bocsánatát.

Ezután újra meg kell találnunk egymást, mint személyt. Ha őszin­tén átrágtuk magunkat a korábbi lépcsőfokokon, akkor ezt gyak­ran meglepően egyszerű és könnyű megtennünk. Ha a szívünk keresi a másikat, akkor olyan könnyen rátalálunk egymásra, mint ahogyan a pos­­ta­galamb hazatalál. Ezt a folyamatot a tékozló fiú hazatérésének tör­­té­nete fejezi ki a legelevenebben és legragyogóbban.

“Mi­kor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atyja, és megesék raj­­ta a szíve, és odafutván, a nyakába esék, és megcsókolgatá őt.”

Azoknak a kedvéért, akiknek meg kell érteniük a megbékélés mód­szer­ta­nát, próbáljuk meg lépésről lépésre megfogalmazni. Először tudatosan félre kell tennünk problémáinkat, a meg­ol­dás­ról kialakított elképzeléseinket, elvárásainkat és a jövőre vo­nat­kozó igényeinket. Más szavakkal: határozottan el kell vetnünk min­den “de” és “feltéve ha” jellegű kifejezést. Pillanatnyilag nem a má­sik ember viselkedésével foglalkozunk, hanem vele, mint sze­mé­lyi­séggel.