2014. január 21., kedd

Tom Marshall - Problémák megoldása a kapcsolatokon belül 1.

Láttuk, hogy nem a problémák megoldása, hanem a kegyelem alapján bé­­kül­tünk meg Istennel. De Őt nagyon erősen foglalkoztatják az éle­tünk­­ben jelentkező problémák, és amint kapcsolatunk előrehalad, ki­tar­­tó­an és mélyrehatóan számol le ezekkel a bajokkal. Ezt a fo­lya­ma­tot meg­szentelődésnek nevezzük. Ha azonban megvizsgáljuk, hogyan vég­­zi ezt a munkát Isten, azt látjuk, hogy amint az üdvösség a meg­bé­ké­­­lés mo­dellje vagy etalonja, a megszentelődés hasonló módon a prob­­lé­ma­meg­oldás mintájának bizonyul. Ezen nem azt értem, hogy a meg­­szen­te­lődés önmagában megold minden problémát a kap­cso­la­ta­ink­­ban, ha­nem azt, hogy Istennek a megszentelődésben alkalmazott mód­­­szere és a kapcsolati problémák megoldásának módja egy és ugyan­az.

A következőkben foglalhatjuk össze az Isten által követett alap­el­ve­­ket.

Az első lépés az, hogy Isten a Kereszt miatt elfogad ben­nün­ket, és biztonságban vagyunk az Ő karjaiban. Az a tény, hogy Ő el­fo­gad minket és biztonságban vagyunk, nem a problémamegoldás te­rén el­ért sikereink következménye. Azért tudjuk elviselni, hogy Is­ten lé­nye­ges kérdésekben helyreigazítja jellemünket és élet­stí­lu­sun­kat, mert tud­juk, hogy sikereinktől vagy kudarcunktól függetlenül meg­ma­ra­dunk az Atya szeretetében. Ez az alapelv lesz az első számú kul­csa a prob­lé­mák sikeres megoldásának is a kapcsolatokon belül. Most már látom, hogy első házasságom első éveiben azért voltam ké­pes elviselni olyan dol­gokat, amelyek alapvető kérdésekben kö­ve­tel­tek tőlem vál­to­zást, mert valahogyan tudtam, hogy Jenny feltétel nél­kül el­kö­te­lez­te ma­gát mel­lettem és házasságunk mellett, és nem fogja meg­vonni tő­­lem sze­re­te­tét problémáim és gyengeségeim miatt. Ha egy kap­cso­la­tunk­ból hi­ány­zik ez az állványzat, akkor abban a veszélyben va­gyunk, hogy kény­szerítve érezzük magunkat a változásra, még ak­kor is, ha ezt a vál­to­zást kívánatosnak látjuk, vagy ami néha még en­nél is rosszabb úgy érezzük, hogy jutalompontokban részesültünk, ami­ért sikerült meg­­vál­toznunk.

Másodszor: amikor már biztonságban vagyunk, mivel tudjuk, hogy Isten elfogad bennünket, a Szent Szellem lépésről lépésre el­ve­­zet minket arra, hogy konkrétan megtérjünk bűnös cse­le­ke­de­te­ink­ből és magatartásformáinkból, és kialakít bennünk egy új vi­sel­­kedésmódot. Ekkor látjuk meg, hogy amint nem tudjuk csök­ken­t­eni, semmissé tenni vagy megváltoztatni Isten irántunk érzett sze­re­te­tét, ugyanúgy arra sem tudjuk rávenni, hogy adja fel a “játszmát”, és nem tudjuk kijátszani Őt, hogy ne vegye észre bennünk azokat a dol­go­­kat, amelyekben változásra van szükségünk. Bele fogunk üt­köz­ni ma­ka­csul szerető hűségébe.

Egy élő és növekvő kapcsolatban ugyanígy állandóan foglalkozni kell az akadályokkal, a helytelen cselekedetekkel és attitűdökkel. Az egyik dolog, amit meg fogunk érteni, az lesz, hogy maga a kapcsolat kö­­ve­teli meg tőlünk a változást, nem is annyira a másik fél. “Nem Lyn az, aki elvárja ezt tőlem mondta George. A házasságunk követeli meg, hogy magasabb teljesítményt nyújtsak ezen a területen.”

És végül: amint folyamatosan változtatunk jellemünkön és élet­­stí­lusunkon, hogy az egyre jobban harmonizáljon Isten jel­le­mé­vel, egy­re több örömet jelent majd nekünk a Vele való kap­cso­lat. Ezen­kívül egyre mélyebb beteljesülést élünk majd át, amint meg­ta­­nul­juk, hogy ne a magunk, hanem az Ő dicsőségére éljünk. Ugyanez az alap­elv érvényes minden emberi kapcsolatra is. Miközben meg­ta­nu­lunk egymáshoz al­kalmazkodni, és összhangba hozzuk tetteinket és hoz­­záállásunkat egy­má­séival, egyre növekvő örömet és élvezetet je­lent majd nekünk az, hogy a társunk beteljesülését keressük, és nem a ma­gun­­két. Ha visszatartjuk egy­mástól saját magunkat, akkor ki­e­lé­gü­let­le­nek maradunk, de ha odaadjuk magunkat, akkor beteljesülést fo­gunk át­­élni.

Az őszinte megbékélés egyik közvetlen következménye gyakran az, hogy sok probléma magától megoldódik. Nem annyira azok, ame­lyek a zavarokat okozták, hanem inkább azok, amelyek ennek a disz­har­mó­ni­ának a következtében jöttek létre. Az is gyakran megtörténik, hogy a meg­békélés folyamata során magatartásunk annyira meg­vál­to­zik, hogy a nehézségek és viszályok legfontosabb okai megszűnnek. Ami­kor sem­mivé lesznek a felsőbb- vagy kisebbrendűségi érzések, ami­kor nincs többé szükség agresszivitásra vagy védekező maga­tar­tás­ra, az ezek által okozott konfliktusok is szertefoszlanak. Egy idő múl­va már csak nevetünk magunkon, és tudunk együtt nevetni.