2012. április 11., szerda

Ruff Tibor- Egyház és korszellem 8.


Vajon sokan lesznek-e õk, vagy kevesen? Szemben a pesszimista – mert csak az emberi erõben, és nem a Szent Szellem megszentelõ, természetfölötti erejében bízó – jövendölésekkel, a Szentírás szerint az elragadtatott igaz, tényleges keresztényekbõl álló egyház nem néhány szál viharvert, utolsókat rúgó, különleges képességû aszkétából, szellemi „sztárból” fog állni, hanem – bármilyen megdöbbentõ is – egy megszámlálhatatlanul nagy sokaság lesz! Ez szükségszerû is: hiszen a keresztényeket Ábrahám szellemi magvának nevezi az Újszövetség, márpedig Ábrahám háromszoros ígéretet kapott arra nézve, hogy leszármazottai olyannyira megszámlálhatatlanok lesznek, mint az ég csillagai (1), a föld pora (2) és a tenger fövenye (3). Nem csodálhatjuk tehát, hogy az elragadtatott egyházat a mennyben éppen a „megszámlálhatatlan” kifejezéssel jellemzik majd: „Ezek után láttam, hogy íme, nagy tömeg áll a trón és a Bárány elõtt, amit senki sem volt ké-pes megszámolni, minden nemzetbõl, törzsbõl, népbõl és nyelvbõl, fehér ruhába öltözve, pálmaágakkal a kezükben, és hangosan így kiáltoznak: A szabadítás a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a Bárányé! … Ezek azok, akik a nagy szorongattatásból jönnek, akik kimosták és kifehérítették ruháikat a Bárány vérében, ezért vannak Isten trónja elõtt, és szolgálnak Neki éjjel és nappal Templomában…” (Jel 7:9–15) Az utalás arra, hogy minden nemzetbõl, törzsbõl, népbõl és nyelvbõl származnak, valamint a fehér ruha, azaz a törvényes cselekedetek említése szintén azt erõsíti meg, hogy itt az igaz Egyházról van szó, amely a nagy nyomorúság elõl (a görög ek elöljárószócska így is fordítható) ragadtatott a mennybe. Igaz, hogy ebben a megszámlálhatatlanul nagy tömegben az egyháztörténelem valamennyi feltámadott üdvözültje is benne lesz, mégis bízhatunk abban, hogy az elragadtatásban részesülõ utolsó generáció sem lesz kicsiny létszámú.

Az igaz Egyház elragadtatásának tényét máshol is megerõsíti az Újszövetség. „Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égbõl: és feltámadnak elõször, akik meghaltak volt a Krisztusban; azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhõkön az Úr elébe a levegõbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.” (1Thesz 4:16–17) Pál egy másik helyen még ennél is részletesebben leírja ennek a mindenkit teljesen váratlanul érõ pillanatnak a mikéntjét: „Nézzétek, most titkot mondok el nektek: nem fogunk mindannyian elhunyni, de mindannyian át fogunk változni, hirtelen, egy szempillantás alatt, az utolsó kürtszóra – mert kürtszó hallatszik majd –, és a halottak feltámadnak mint romolhatatlanok, mi pedig át fogunk változni. Mert a romlandónak fel kell öltenie a romolhatatlanságot, a halandónak pedig a halhatatlanságot.” (1Kor 15:51–53)
Ekkor valósul majd meg fizikai szinten is az, amit Jézus szavaiból már idéztünk, ami szellemi-erkölcsi értelemben már korábban is megvalósult: az igazi Egyház tagjai világítani fognak, mint a nap, Atyjuk királyságában. Így juthatunk el a langyosságtól a fehér izzásig.

Ima nélkül nem sikerülhet!

Ha valaki azt kutatja, Jézus milyen és hány dologról mondta meg konkrétan, hogy mit imádkozzunk, meg fog lepõdni. A „Miatyánkon” kívül mindössze két konkrét útmutatást adott erre nézve. Nem túlzás tehát azt mondani, hogy ez a kettõ bizonyára nagyon fontos számunkra; és ha Jézus külön konkrétan kiemelte ezeket, hogy imádkoznunk kell értük, akkor egészen biztosan így is kell tennünk. Nos, a két, Jézus által megadott imakérés közül az egyik az Egyház utolsó korszakára vonatkozik: „De vigyázzatok magatokra, hogy a szívetek sose nehezedjék el mámortól [vagy: kiábrándultságtól], részegségtõl és az élet gondjaitól, hogy ne lepjen meg benneteket az a nap váratlanul, mint egy csapda – mert hirtelen érkezik el mindazokra, akik az egész föld színén laknak! Minden idõszakban éberen virrasszatok, és könyörögjetek, hogy legyen erõtök felülkerekedni és megmenekülni mindazoktól, amik történni fognak, és megállhassatok az Emberfia elõtt!” (Lk 21:34–36) A keresztényeknek tehát rendszeresen imádkozniuk kell önmagukért és testvéreikért, hogy a laodikeiai korszak kísértésein és próbáin a lehetõ legtöbben gyõztesen felül tudjanak kerekedni, és Jézus eljövetelekor már méltók legyenek a Vele való találkozásra.