2012. április 28., szombat

Rodney H. Browne - HIT ÉS BÉKESSÉGES TŰRÉS ÁLTAL ÖRÖKÖLJÜK AZ ÍGÉRETEKETKívánjuk pedig, hogy közületek ki-ki ugyanazon buzgóságot tanusítsa a reménységnek bizonyossága iránt mindvégiglen. 12 Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Zsidókhoz írt levél 6:11-12


Ábrahám békességes tűréssel várta, hogy Isten ígérete beteljesedjen - Attól kezdve, hogy Isten fiút ígért neki, Izsák megszületéséig 25 év telt el. Isten igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket (2 Péter 1:4). A titok, hogy ezek az ígéretek beteljesedjenek az életünkben, a hit és a békessséges tűrés. Minden Isten nagy szentje hit és békességes tűrés által kapta meg Isten nekik tett ígéreteinek beteljesedését. Nekünk is az ő példájukat kell követnünk és engednünk kell, hogy ugyanaz a szorgalmasság szelleme vezessen bennünket. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy lusták legyünik, különben elbukunk. Ha tunyák, nemtörődömök és restek vagyunk, az lustaságra utal. Sokat hallunk manapság a hitről, és hogy hitet kell gyakorolnunk Istenben ahhoz, hogy megkapjuk azokat a dolgokat, amelyeket kértünk Tőle. De a hitnek békességes tűrésre van szüksége ahhoz, hogy működjön. Békességes tűrés nélkül nincs hit!
A békességes tűrés jelentése: képesség, ill. hajlandóság tűrni a várakozást, a késedelmet, ill. a kihívást anélkül, hogy feldühödnénk vagy kizökkennénk nyugodt lelkiállapotunkból. A békességes tűrésre szinoním szavak: nyugodtság, higgadtság, szorgalom, kiegyensúlyozott kedély, türelem, lelkierő, rendíthetetlenség, hosszútűrés, állhatatosság, kitartás, nyugalom, visszafogottság, önuralom, békesség, állóképesség és tolerancia.


Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, 3 Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. 4 A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Jakab 1:2-4
Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. 4 A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Jakab 1:3-4


Addig nem tudhatjuk, mi lakozik mélyen a személyiségünkben, amíg nyomással nem találjuk szembe magunkat. A békességes tűrés azáltal jön létre bennünk, hogy Istenen és az Ő Igéjén tartjuk tekintetünket, és mindenféle megpróbáltatás és nehézség ellenére továbbra is bízunk Benne. A békességes tűrés állhatatosságot és kitartást jelent - nem hagyjuk abba és nem adjuk fel. "Bulldog hitnek" hívom ezt! [Úgy ragaszkodunk a hithez, ahogy egy bulldog a csontjához.] A megpróbáltatások békességes tűrést, a békességes tűrés pedig tökéletességet hoz létre. Mivel a próbák és kísértések sokszor igen intenzívek, úgy tűnnek, hogy az egész örökkévalóságon át tartani fognak. Ahelyett, hogy küzdelmeinkről panaszkodunk, inkább a növekedés lehetőségét kell látnunk bennük. A személyiség és a szellemi érettség növekszik és fejlődik a személyiségünkben, mert engedjük, hogy a békességes tűrés tökéletes és alapos munkát végezzen bennünk a nehéz időszakok és a cudar körülmények által, amelyeket az életben megtapasztalunk. A hit és a békességes tűrés kéz a kézben jár, együtt növekedik bennünk, miközben hagyjuk, hogy Isten munkálja a szívünket és az életünket. Ha engedjük, hogy a békességes tűrés elvégezze tökéletes munkáját bennünk, akkor tökéletesek és épek leszünk minden fogyatkozás nélkül, és semmi nélkül nem fogunk szűkölködni.


De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. 12 Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívattattál és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. 1 Timótheus 6:11-12


Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet, 11 üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek rajtam estek Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában: minémű üldöztetéseket szenvedtem! De mindezekből megszabadított engem az Úr. 2 Timótheus 3:10-11


Pál felsorolja azokat a tulajdonságokat, amelyek által egy keresztény Istennek tetsző és sikeres lehet - hit, békességes tűrés és szeretet. A hit és a békességes tűrés kéz a kézben jár együtt a szeretettel, az igazlelkűséggel és az Isten szerinti szívvel. Pál még egy szót használ az állhatatosságra: a kitartást. Az apostolnak kitartásra volt szüksége, hogy mindazokat a megpróbáltatásokat és üldöztetéseket túlélje, amelyeket az Ige miatt kellett elszenvednie. Arra szólít fel bennünket, hogy kövessük a példáját, amelyet elénkbe adott, és ugyanakkor arról is biztosít, hogy noha mindezeket ki kellett bírnia, az Úr hűséges volt, és végül megszabadította. Meg kell értenünk, hogy a próbák, a szenvedések és az üldöztetések mind része földi életünknek. Nem azt jelenti, hogy Isten elhagyott bennünket - sőt, ellenkezőleg -, mindvégig velünk van és mindegyikből megszabadít, ha bízunk Benne és engedjük, hogy munkálkodjon bennünk és általunk.


Hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek; a hitben, szereteten, tűrésben épek. Títus 2:2


Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, tiérettetek, amiképpen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet. 4 Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, a ti kitartástok és hitetek felől, minden ti üldöztetéstek és szorongattatástok között, amelyeket szenvedtek. 2 Thessalonika 1:3-4


A békességes tűrés ellentéte a frusztráltságnak, a türelmetlenségnek, a nyugtalanságnak és az intoleranciának. Ha az élet nehéz időszakaiban békességes tűrést tanusítunk, akkor hitünk növekedni fog. Ahogy hitünk növekszik, erősebbekké és szilárdabbakká válunk Isten dolgaiban. Hitünk izmai gyakorlatokat végeznek. Ahogy a fizikai izmok is csak terhelés - súlyok - alatt tudnak növekedni, ugyanúgy szellemi izmaink - a hitünk - is ellenállás alatt tud fejlődni! Minél jobban növekszik a hitünk és békességes tűrésünk, annál jobban tudjuk legyőzni a próbákat, a kísértéseket és az ellenség támadásait. Minél jobban növekedünk hitben és békességes tűrésben, annál nagyobbak lesznek a győzelmeink! MINDENRE van erőnk a Krisztusban, Aki minket megerősít!
Hit és békességes tűrés által örökölni fogjuk az ígéreteket!