2012. április 11., szerda

Kenneth Hagin - Bibliai hit - Lépések a legmagasabb fokú hithez 24.


Most tegyük meg a hatodik lépést: tudnunk kell, hogy valóságos közössé­günk van Istennel, az Atyával. A megváltás valódi, lényegi oka, hogy létrejö­hessen ez a közösség. Figyeljétek meg az 1 Korinthus 1,9-et: „Hű az Isten, ki elhívott titeket, az Ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.” Figyeljétek meg, hogy az Ő Fiával való közösségre szól az elhívásotok. Az 1 János 1,3,4 és 7 versekben is ezt olvassuk: „Amit hallottunk és láttunk, hirdet­jük néktek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közössé­günk az Atyával és az Ő Fiával, Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömetek teljes legyen. Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fi­ának vére megtisztít minket minden bűntől.”
A legnagyobb megtiszteltetés, amelyben az Atya valaha is részesített bennün­ket, hogy közösségben, egységben lehetünk Vele; az Ő Fiával és a Szent Szel­lemmel, hogy ezzel valósuljon meg az Ő álma az emberi faj megváltásáról. A kapcsolat közösség, egység nélkül befejezetlen; olyan mint a házasság szere­lem és szövetség nélkül. A közösség pedig hitet szül, de ez az öröm szülője, és a győzelem forrása is. Az Atya minket, mint egyéneket hívott el közösségre az Ő Fiával. És ha közösséged van Vele és az Ő világosságában jársz, akkor az ima a legkedvesebb és legfantasztikusabb kincsed lesz, amelyet úgy nyersz el, mint Krisztus örököse. Van, aki arról beszél, hogyan küszködik és próbál hin­ni, de így imádkozni tévedés. Azt is sokan mondják, hogy mennyire kilúgozza őket az imádkozás. Nem akarok dicsekedni, de a már említett napon, 5 és 3/4 órát imádkoztam nyelveken és néha még többet is, de soha nem volt küszködés a számomra. Mindig öröm volt, és nem vette el az erőmet, sőt inkább feltöl­tött. A gond az, hogy ahelyett, hogy hagynák az emberek, hogy a Szent Szel­lem átvegye az imát, sokan saját energiával imádkoznak, és ettől kimerülnek.
Sokan, amikor imára kerül sor, olyanok, mint az egyik evangélista barátom. Egy sátoros összejövetelen olyan erősre csavarta az erősítőket, hogy inkább el­riasztotta, mintsem odavonzotta az embereket. Amikor megkérdeztük, mi en­nek az oka, így felelt: „Amikor felerősítem a hangot ez a győzelem érzésével tölt el.” Mire a pásztor azt válaszolta: „Nem kell győznöd és uralkodnod ilyen­kor, sőt: függened kell a Szent Szellemtől, mert Ő fog munkálkodni, nem a mikrofon vagy a szónok hangereje.” Látjátok, hogy sokszor az emberek termé­szetes dolgoktól várják a győzelmet. A nagy apparátus vagy hangerő a helyzet magaslatára repíti őket. De elfáradnak, mert a terhet megpróbálják saját maguk hordozni, Isten segítsége nélkül. Van egy bizonyos dolog, amit úgy is nevezhe­tünk, hogy az Úrban való megnyugvás. Az Ésaiás 28-ban Ésaiás azt prófétálta, hogy a nyugalom az, hogy megnyugtassuk az elfáradottat. A nyelveken szólás fel kellene, hogy frissítse az embereket.