2012. április 10., kedd

Derek Prince - Az antiszemitizmus gyökereiről 2.

A Krisztus előtti második évszázadban Antiochusz Epiphanész, Szíria diktátora megkísérelte, hogy erőszakkal kötelezze a zsidókat különleges nemzeti identitásuk és küldetésük megtagadására, és a körülöttük lévő bálványimádó görög kultúrába való beolvadásra. Csak a Makkabeusok bátor ellenállása vetett ennek véget, és tette lehetővé, hogy másfél évszázaddal később még legyen zsidó nemzet, akik között megszülethet Jézus, a Messiás.

A kereszten bemutatott áldozati halálán keresztül Jézus betöltötte azt a célt, amiért eljött. Mint Izraelnek és minden más népnek a képviselője, teljesítette Isten igazság iránti követelményét helyettünk, és ezzel megszüntette a sátánnak ránk vonatkozó minden igényét. Ezzel a sátánt örökre, mindenkorra visszafordíthatatlanul legyőzte. A sátánnak ez a legyőzöttsége azonban csak Jézus második eljövetelekor lesz nyilvánvalóvá.

A sátán, aki nagyobb figyelmet fordít a bibliai próféciák beteljesedésére, mint a legtöbb prédikátor, ezzel teljesen tisztában van. Tudja, hogy Jézus eljöveteléig szabadon folytathatja gonosz tevékenységét és feltüntetheti magát „evilág istenének”. 2 Kor. 4,4
Éppen ezért egyetlen esemény van, amitől a sátán jobban retteg, mint bármi mástól, amit minden tőle telhető erővel akadályoz: Jézusnak hatalommal és dicsőséggel történő eljövetelét és Országának uralmát a Földön.
A mai világ helyzetének számos konfliktusa és nyomása mögött sátánnak ez, a Jézus visszatérését akadályozó láthatatlan tevékenysége van.

Végső, Jeruzsálemben elmondott prófétikus tanításában Jézus két eseményre mutatott rá, amelyeknek be kell következnie, mielőtt Ő visszatér a Földre. A Máté 24,14-ben ezt mondja: Az Isten Országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész világon, tanúságul a nemzeteknek, és akkor jön el a vég.
Földi szolgálatának végén Jézus megmutatta a pontos sorrendet is tanítványainak: Menjetek el, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek Mk.16,15, Menjetek és tegyetek tanítványokká minden népet. Mt. 28,19

Jézus ezt a sorrendet sohasem változtatta meg. Addig nem fog visszatérni, míg a tanítványok be nem töltik ezt a parancsot. A sátán ezért minden lehető eszközzel arra törekszik, hogy a gyülekezetet elterelje e feladatát betöltésétől. Minél tovább késlekedik a gyülekezet, sátán annál hosszabb ideig garázdálkodhat szabadon. Nem sokkal előbb idézett mondatai előtt azonban Jézus Jeruzsálemben élő tanítványainak ezt mondta: Máté 23,38-39: Pusztán hagyatik a ti házatok, mert mondom nektek: nem láttok engem többet, míg azt nem mondjátok: ’Áldott aki az Úr nevében jön'.

A Zakariás 12,10 beszél arról, hogyan készíti fel Isten a zsidóság szívét erre:
A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, a mint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, a mint keseregnek az elsőszülött után..
Vegyük észre, hogy itt az Úr egyes szám első személyben beszél: mégis azt mondja: Engem, akit átszegeztek.

A Szent Szellem természet feletti módon fog megmozdulni a zsidó nép szívében és kinyilatkoztatja számukra a Messiást, Ő fogja elvégezni a fájdalmas bűnbánatot is azért, hogy elutasították és megfeszítették a Messiást. Azt is vegyük azonban figyelembe, hogy ez a leírás kifejezetten Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira vonatkozik.
Alapvető feltételek, hogy a zsidó nép visszatérjen Izrael földjére és Jeruzsálem városába. Míg ez meg nem történik, a sátán legyőzése nem lesz teljessé.
Ez tehát az a második feltétel, aminek be kell következnie Jézus visszatérése előtt: a zsidóknak újra össze kell gyülekeznie Izrael földjére és Jeruzsálem városába: szívüknek fel kell készülnie arra, hogy elismerjék Jézust, mint Messiásukat. Mert amilyen bizonyosan a zsidó nép közé jött el Jézus először, olyan biztosan fog másodszor is a zsidókhoz visszatérni.

Ez a meglátás teljesen új fényben megértette velem a világban uralkodó káoszt annak értelmezésében, hogy mi is folyik Izraelben. Mi más magyarázhatná a napi szintű figyelmet a médiában, az ENSZ-ben, és a világ leghatalmasabb kormányaiban egy akkora földdarab tekintetében, amely nem nagyobb, mint Wales vagy New Hempshire (a Dunántúl*), lakossága nem haladja meg az 5 milliót. Nincsen normális politikai magyarázat arra, hogy a világ ilyen mértékben figyelme középpontjába tartsa azt a helyet és azt a népet, amelyet más körülmények között jelentéktelennek ítélnének.

Új fényben értettem meg a Joel 3:1-2 (Károli ford.)világos kinyilatkoztatását, hogy a végső időkben Isten a nemzeteket meg fogja ítélni Izraelnek a földjükön történő helyreállítása dolgában.
Mert ímé, azokon a napokon és abban az időben, a mikor meghozom Júda és Jeruzsálem fogságát: Egybegyűjtöm akkor mind a pogányokat, és levezetem őket a Josafát völgyébe, és perbe szállok ott velök, az én népemért és örökségemért, az Izráelért, a melyet szétszórtak a pogányok közé, és megosztoztak az én földemen;.

E kijelentések következménye messzemenő és félelmetes.

Jézus második eljövete iránti viszonyulásunkat két dolog fémjelzi: mennyire viseljük szívünkön, hogy a világ népei meghallják az evangéliumot, és mennyire tartjuk fontosnak, hogy Izrael a saját földjén helyreálljon? Ha nem érdekel bennünket a világ evangélizációja, akkor, ha bevalljuk magunknak, ha nem, közönyösek vagyunk Jézus második eljövetele iránt. Nagyon sok olyan keresztény van, akik legalább a szavak szintjén érdeklődnek a világ népeinek evangélizációja iránt, de akik továbbra is vakságban vannak Izrael helyreállításának jelentősége iránt. Pedig mindkét kérdés az Írások legfőbb prófétai kérdése és Jézus saját szavaival beszél róluk.

Izrael helyreállításának kérdése sokkal messzebbre megy, mint a teológia vagy az intellektuális megértés. Végső soron szellemi látást igényel. Az a szellem, amely szemben áll Izrael helyreállításával, szemben áll Jézus második eljövetelével is. És bár sokféle maszkot visel, maga a sátán szelleme ez.

Ha szembenéztünk ezekkel a kritikus kérdésekkel, fel kell tennünk magunknak egy döntő jelentőségű kérdést: készen vagyok-e minden törvényes módon támogatni a világ evangélizációját és Izrael helyreállítását. E kérdésekre adott válaszunk feltárja, hogy várjuk-e Jézus visszatérését a Földre.