2015. november 19., csütörtök

Rodney H. Browne - Miért szenvednek a keresztények? 2.

Elvész az Én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt, Én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem Én is a te fiaidról. Hóseás 4:6

1. Az emberek azért szenvednek, mert nem rendelkeznek ismerettel

2. Mert nem cselekszik meg Isten Igéjét

3. Ellene szegülnek az Igazságnak

4. Bűnben élnek

5. Nem becsülik meg az Úr testét

a. 1 Korinthus 11:17-31. Ezt pedig tudtotokra adván, nem dícsérlek, hogy nem haszonnal, hanem kárral gyűltök egybe. 18 Mert először is, mikor egybegyűltök a gyülekezetben, hallom, hogy szakadások vannak köztetek; és valami részben hiszem is. 19 Mert szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek tiköztetek. 20 Mikor tehát egybegyűltök egyazon helyre, nincs úrvacsorájával való élés: 21 Mert ki-ki az ő saját vacsoráját veszi elő az evésnél; és némely éhezik, némely pedig dőzsöl. 22 Hát nincsenek-é házaitok az evésre és ivásra? Avagy az Isten gyülekezetét vetitek-é meg, és azokat szégyenítitek-é meg, a kiknek nincsen? Mit mondjak néktek? Dícsérjelek-é titeket ebben? Nem dícsérlek. 23 Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, 24 És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az Én testem, mely tiérettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre. 25 Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az Én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az Én emlékezetemre. 26 Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. 27 Azért aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. 28 Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, 29 Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét. 30 Ezért van tiköztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. 31 Mert ha mi ítélnők magunkat, nem ítéltetnénk el.
b. Becsüld meg az Úr testét - ami megveretett és megtöretett érted - az Ő sebei a te gyógyulásodra voltak.
c. Becsüld meg az Úr Testét - szeresed fitestvéreidet és nőtestvéreidet - járj szeretetben Krisztus Teste iránt.

6. Megbocsátatlanság:
a. Márk 11:22-26 - És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben. 23 Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott. 24 Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek. 25 És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. 26 Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

7. Irigység, veszekedés és önteltség:
a. Jakab 3:14-16 - Ha pedig keserű irigység és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. 15 Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi. 16 Mert ahol irigység és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van.
b. Példabeszédek 16:18 - A megromlás előtt kevélység jár, és az eset előtt felfuvalkodottság.

8. Morgás és panaszkodás:

a. 1 Korinthus 10:10 - Se pedig ne zúgolódjatok, miképpen őközülük zúgolódnak némelyek, és elvesznek a pusztító által.
b. V. Mózes 28:45-48 - És ez átkok mind reádszállanak, és üldöznek téged, és megteljesednek rajtad, míglen elpusztulsz; mert nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartottad volna az Ő parancsolatait és rendeléseit, amelyeket parancsolt néked; 46 És rajtad lesznek jelül és csodául, és a te magodon mindörökké. 47 Amiatt, hogy nem szolgáltad az Urat, a te Istenedet örömmel és jó szívvel, mindennel bővölködvén.

9. Üldöztetés

a. Igei dolog az evangélium hirdetéséért üldöztetést szenvedni, ebben nincs semmi szégyellni való. Isten felruház kegyelemmel, amely által kezelni tudod azt, és el tudsz bánni az ellenségeiddel.
b. 2 Timótheus 3:12 - De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.
c. Márk 10:29-30 - Jézus pedig felelvén, monda. Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit Énérettem és az evangéliumért, 30 Aki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet.
d. Ha a saját butaságod vagy hibáid miatt szenvedsz, akkor azok következményeit is el kell szenvedned - ez a szenvedés a te hibád, nem Istené. Viseld el panaszkodás nélkül.
e. 1 Péter 4:15-16 - Mert senki se szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó: 16 Ha pedig mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent.
f. A szenvedés, amely NEM Istentől van az a betegségtől, szegénységtől, pénzhiánytól, gyötrelemtől, félelemtől, átkoktól stb. való szenvedés.