2016. szeptember 9., péntek

Ruff Tibor - Egyetek kövért és igyatok édest 4.

AZ OLAJJAL BEKENT fejű juhok békében táplálkoznak és egészségesek maradnak. Amikor egész testüket fenyegetik az élősködők, akkor a pásztorok egy medencét töltenek tele az erős illatú kenettel, és szép sorban az összes juhot teljesen alámerítik benne. Az állatok nyilván védekeznek, amikor a fejüket akarják lenyomni az olajba, ám a pásztorok erővel is megteszik ezt. Hasonlóan jár el Jézus is, aki Szent Szellemben és tűzben merít alá bennünket.

Az elme megújítását tekintve döntő jelentőségű, hogy a világnézetünk megváltozzon. A világnézet -John Wimber meghatározását követve - alapvető és életvitelünket alapjaiban meghatározó gondolatok olyan összessége, amely általában nem tudatos. Megváltoztatása éppen azért nehéz, mert olyan előítéleteken alapul, amelyeket szinte az anyatejjel szívtunk magunkba, s amelyekre egész kultúránk épül. Emiatt abszolútnak érezzük világnézetünket, és vizsgálat nélkül hajlamosak vagyunk elvetni és bolondságnak ítélni mindazt, ami SOK KERESZTÉNY SIKERTELEN szellemi életének oka, hogy gondolkodásmódjukban nem számolták fel ezeket a kevésbé tudatos elemeket. (Sőt, nemcsak a gondolatok tartalmát kell megváltoztatni, hanem a modern világra jellemző gondolkodási stílust is, például az észközpontúságot, a racionalizmust, az intellektualizmust stb.) Az ilyen keresztények ugyan a felszínen megpróbálják követni a Szentírás gondolkodásmódját, de az nem hatol le a mélybe, a nem tudatos előítéletek szintjéig. Igyekeznek alkalmazni az igéket, de a bibliai világszemlélet nem válik a vé­rükké.

Ha nyomás alá kerülsz, és azonnal magadban vagy a másik emberben keresed a hibát, s nem gondolsz arra, hogy az ok a szellemi világban keresendő, akkor össze­veszhetsz a másikkal, tisztogathatod önmagadat, mégsem találod meg a helyzet kulcsát. A materialista keresztény számára a szellemi világban való mozgás mindig csak puszta elmélet marad, amire csak akkor gondol, ha nincs szellemi teher alatt, de mihelyt a szorongattatás eljön, rögtön elfelejti. John Wimber szerint csak az az ember tekinthető keresztény világnézetűnek, akinek hétköznapi életét, mindennapos cselekvését, minden döntését áthatja a természetfölöttiről való ismeret. Az ilyen ember mindig tudatában van annak, hogy láthatatlan szellemi világ veszi körül: Isten Szelleme van benne, közvetlen környezetében angyalok, illet­ve gonosz szellemek tartózkodnak; teste, anyagi élete, egészsége nagyobb mértékben függ szellemi tényezőktől, mint fizikaiaktól; tudja, hogy örök élete van, döntéseit mindig az örök élet és a test feltá­madása, a kárhozat és az üdvözü­lés lehetőségeinek teljes tudatában hozza; tisztában van vele, hogy so­hasem fog megsemmisülni, hogy van menny és pokol, s hogy a természetfölötti beavatkozhat a ter­mészetesbe: számít a csodákra és az áldásokra, felismeri a Szentlélek kenetének jelenlétét; ismeri a Bib­lia által megmutatott szellemi tör­vényszerűségeket stb. Ha valaki így, megváltozott világnézettel él, annak keresztény élete megtelik erővel, hiszen „a hit a nem látott dolgokról való meggyőződés” (Zsid 11,1).

Az igaz ember hitből él a hétköznapokban is. Ehhez elen­gedhetetlenül fontos a gyökeresen megújult értelem. Amikor azonban egy keresztény csak a felszínen változtatja meg gondolkodásmódját, akkor a mindennapi életében materialista marad - és ha éppen nem kell mosolyogva megvallást tennie testvérei között vagy a gyü­lekezetben, visszacsúszik a vallá­sos, más néven a gyakorlati mate­rializmus állapotába. Ha erkölcsö­sen is él, éppoly hitetlenül cselek­szik, mint ateista szomszédja. Isten számára ez a fajta „hit” egyenérté­kű a hitetlenséggel. Ássunk tehát jó mélyre, és for­gassuk ki elménk földjéből a testi gondolkodásmód mélyre lefekte­tett alapjait, nem tudatos, „földbe ásott” világnézetünket: a materia­lizmust, a racionalizmust, a vallá­soskodást és társaikat. ,,Mert a testi gondolkodásmód: halál - a Szel­lem gondolkodásmódja pedig: élet és békesség.”

Forrás: Hit Infó IV/8.