2016. szeptember 5., hétfő

David Wilkerson - Isten Igéje általi vezetés 1.

“Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az Ő vállán lesz és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének.” (Ézsaiás 9:6)

Ézsaiás itt egy megváltóról beszél, egy csodálatos békesség fejedelméről beszél aki jön, hogy birodalma felett uralkodjon. Ez a királyság olyan emberekből áll akik teljesen a fejedelem uralma alá vetik magukat. És a fejedelem saját maga ellátja ezeket egy szerető tanácsadással, vezetve és irányítva életüket.

Természetesen Ézsaiás itt Krisztusról beszél. Jézus királysága igazán eljött és a hívők szívében most is él. Az egész teremtés kormányozása és irányítása a mi csodálatos Megváltónk vállain nyugszik. Ézsaiás ezután még hozzáteszi: uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól fogva mindörökké (7-ik vers) Jézus mostantól fogva mindörökké uralkodni fog birodalma felett Isteni rendszerrel.

Tehát, ha Krisztus a leghatalmasabb tekintély birodalma felett és mi az Ő alattvalói vagyunk, akkor életünk Ő általa kell, hogy irányítva legyen. Mit is jelent valóban számunkra, hogy Jézus által legyünk vezetve?

A szótár szerinti jelentése az “uralkodni valami felett” az “vezetni, irányítani és kontrollálni azok tevékenységeit és magatartását, akik annak a hatósága alatt vannak” Röviden, Jézusnak meg kell, hogy engedjük, hogy minden tevékenységünket és magatartásunkat szabályozza, kontrollálja. Ő kell, hogy irányítsa és vezérelje napi életünket, ebben beleértve minden gondolatunk, beszédünk és tetteink.

Jézus ugyancsak a világ minden népe felett is uralkodik. A Szentírás mondja, “Aki uralkodik az Ő hatalmával örökké, szemmel tartja a pogányokat, hogy az engedetlenek fel ne fuvalkodjanak magukban. (Zsoltárok 66:7) “Az Úr a mennyekbe helyeztette az Ő székét és az Ő uralkodása mindenre kihat. “(Zsoltárok 103:19)

Ne hagy magad becsapni, a mi országunk nem republikánusok, demokraták vagy akármilyen emberi hatóság által van vezetve. Nem Wall Street vagy nagy üzleti vállalatok által. Semmilyen földi hatalom vagy természet feletti erő nem uralja Amerikát vagy akármelyik más nemzetet. Isten egyedül az aki uralkodik. Ő mint királyok királya és uralkodók uralkodója kormányoz, uralkodik az egész teremtés felett az Ő mennyei trónjáról.

Amikor politikusok büszkélkednek ennek az országnak erejével, csak nevetnem kell, hogy hogyan húztuk le a vas-függönyt, hogyan győztük le a kommunizmust, hogy alapítottuk a világ leghatalmasabb nemzetét ezen a földön. Mi semmi ilyesmit nem tettünk. Nemzetek, királyok és a világ összes elnökei csak egy porszem Isten szemében. Ami Urunk uralkodik mindenek felett, megszüntetve hatalmakat és létrehozva másokat.

“Íme a népek, mint egy csöpp a vederben és mint egy porszem a mérleg serpenyőben, olyanoknak tekintetnek; ímé a szigeteket mint kis port emeli föl… minden népek semmik Ő előtte, a semmiségnél és ürességnél alábbvalóknak tartja.” (Ézsaiás 40:15,17)

Észrevetted, hogy Isten szimbólumnak használja a mérleget. Az egyik oldalon Ő ül és a másikon a föld összes nemzetei a történelem folyamatán. Mondja, “Menj és próbáld az én erőm és hatalmam a világgal összehasonlítani. Vedd az emberiség összes fegyverfajtáit és katonai felkészültségeit, hadait tengeri erősségeit, mindezek nem jelentenek többet mint egy kis por halom.

“Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szeme előtt, hogy lássák a föld minden határai Istenünk szabadítását!” (Ézsaiás 52:10)

Nemrégen egy kommunista kínai vezető ezreket bebörtönözött a Falun Gong szekta követői közül. Ugyanakkor a kínai hivatalnokok nagy számban ugyancsak keresztényeket börtönbe vetettek, tévesen gondolva, hogy ezek is ahhoz a szektához tartoznak, passzivitásuk és az imádkozási szokásaik miatt. Mikor e felett az igazságtalanság felett a világ hangja felszólalt, a kínai vezetőség süket füllel válaszolt.

Isten újsága a kínai kormány felé az hogy ők gondolhatják, hogy törvénytelenné teszik Jézust és királysága felett uralkodni fognak, de Ő mint porszem néz erre a nemzetre. Ő elfújta a vasfüggönyt, mint egy por halmot és ugyanilyen könnyen el tudja fújni a Bambusz függönyt.

Hiszem, hogy nemsokára a kommunista kínai kormány csak történelemben lesz. Az Úr el fogja fújni a börtön ajtajait, a hatóság vezetőit és meg fogja alapítani királyságát Kína egyik végéről a másikig. Millió és millió kínai keresztény hívő szabadon fog kiáltani, “A mi Istenünk uralkodik”!

Persze, részünkről, imádkoznunk kell hevesen az üldözött, kínozott testvéreinkért, Kínában. De abban is biztosak lehetünk, hogy Isten még mindig az összes nemzetek felett uralkodik és kontrollálja őket.