2016. szeptember 23., péntek

Derek Prince - A szabadulás alaptanításai 3.

Egy másik szakasz a Lukács evangéliumából, a 13. fejezetből. Itt van szó a meggörnyedt asszonyról. Ez egy másik zsinagógában, egy másik alkalommal történt. „És ímé, volt ott egy asszony, kiben betegség szelle­me volt, tizennyolc esztendeje, és meg volt görbedve, és tel­jességgel nem tudott felegyenesedni." A bajt tehát a betegség szelleme okozta. Egy olyan gonosz szellem, amely úgy összegörnyesztette a testét, hogy nem tudott felegyenesedni.

„És mikor látta őt Jézus, előszólította, és mondta neki: Asszony, feloldattál a te betegségedből." A 'feloldás' szó egy megelőző megkötözésre utal. Jézus ezt a feloldást hitben jelentette ki, hiszen akkor még semmi nem történt. „S reá vetette kezeit, és az azonnal felegyenesedett, és dicsőítette Istent." Gonosz szellem volt benne, a betegség szelleme, Jézus mégis rátette a kezét.

„Felelvén pedig a zsinagógafő, haragudva, hogy szombat­napon gyógyított Jézus, mondta a sokaságnak: Hat nap van, amelyen munkálkodni kell, azokon jöjjetek azért, és gyógyíttassátok magatokat, és ne szombat napon. Felelt azért néki az Úr, és mondta: Képmutató! Szombat napon nem oldja-e el mindenitek az ő ökrét, vagy szamarát a jászoltól? És nem viszi-é itatni? Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit Sátán meg­kötözött, íme tizennyolc esztendeje, nem kellett-é feloldani a kötélből szombatnapon?"

Ez az asszony hívő volt, egy zsidó nő. A zsinagóga tagja. S borzalmas testi problémája volt. A háta teljesen meg volt görbülve. Problémája elsősorban mégsem testi jellegű volt, hanem a betegség egy szelleme okozta. Ezért abban a pillanatban, mikor a szellem elhagyta, fel tudott egyenesedni. Természetesen a szellemek megkülönböztetésére van szükség ahhoz, hogy valaki biztosra mehessen egy ilyen helyzetben, azonban megállapíthatjuk, hogy egyes, testinek látszó problémákat valójában gonosz szellemek okoznak. Jézus a némasággal, a süketséggel és a vaksággal is, mint gonosz szellemek hatásával foglalkozott. Sokszor úgy gyógyította meg ezért az ilyen embereket, hogy megszabadította őket a némaságukat, a süketségüket vagy a vakságukat okozó szellemektől. Anélkül, hogy részletesebben kitérnék most erre, elmondhatom, hogy hasonló eseteket én magam is tapasztaltam a szolgálatomban, a most felsorolt területek mindegyikén.

Valamivel később, a Lukács 13:31-32-ben azt olvassuk: „Ugyanazon a napon jöttek őhozzá némelyek a farizeusok közül, mondván néki: Eredj ki, és menj el innét, mert Heródes meg akar téged ölni. És mondta nekik: Elmen­vén mondjátok meg annak a rókának [vagyis Heródesnek]: íme, démonokat űzök ki és gyógyítok, ma és holnap és har­madnapon elvégeztetem."

Ez a kifejezés, hogy 'ma és holnap és harmadnap', egy hebraizmus, amely azt fejezi ki, hogy 'mostantól fogva mindaddig, amíg a munka el nincs végezve'. Vagyis Jézus azt mondta: 'Két dolgot fogok csinálni. Démonokat űzök és gyógyítok'. Ezzel kezdte a szolgálatát, ezzel folytatta, és ezzel is fejezte be. Egész szolgálatának, elejétől a végéig, szerves része volt mindkettő. Valószínűleg ideje egyharmadát a betegek gyógyításával és a démonok kiűzésével töltötte, s ez a két dolog olyan szorosan kapcsolódott egymáshoz, hogy csakugyan lehetetlen volt szétválasztani őket Jézus szolgálatában.

A következő fontos tény pedig az, hogy az Újszövetségben soha senki nem küldetett ki evangélizálásra anélkül, hogy meg ne parancsolták volna neki a gonosz szellemek kiűzését is. Erre egyetlen példát sem találok az Újszövetségben, igeellenes, ha valaki mégis ezt teszi. Nézzük meg az első tizenkét tanítvány kiküldetését, ahogy azt a Máté 10:1 leírja. „És előszólítva tizenkét tanítványát, hatalmat adott nekik a tisztátalan szellemek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget, és minden erőtlenséget."

Jézus legelőször is hatalmat adott nekik a gonosz szellemek fölött. A következő verseket átugorva az 5. versben azt olvassuk: „Ezt a tizenkettőt küldte ki Jé­zus." A 6. és 7. vers pedig így szól: „Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz. Elmenvén pe­dig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyek országa. [De ne csak prédikáljatok, csináljatok is valamit. Mit?] Betegeket gyógyítsatok, leprásokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, démonokat űzzetek."

Jézus tehát fel is készítette őket erre a szolgálatra, de ugyanakkor kötelességükké is tette a démonűzést.

A Lukács 10-ben olvasunk azután to­vábbi hetven tanítványról, akiket ugyancsak kiküldött Jézus. „Ezek után pedig rendelt az Úr másokat is, hetvenet, és elküldte azokat, kettőnként, az ő orcája előtt, minden városba és helyre, ahová me­nendő volt."
Nézzük meg most ennek a fejezet­nek a 17. versét, amely e hetven tanítvány visszatérését és beszámolóját írja le. „Visszatért pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még a démonok is engednek nekünk a Te neved által." 

Mi volt rájuk nagy hatással? Az, hogy hatalmuk van a démonok fölött. És itt nem a tizenkettőről van szó, ha­nem a hetvenről! Nézzük meg ezután Jézus utolsó parancsát az Evangéliumok végén. Először a Márk 16-ból olvassuk el a 15. verssel kezdődő részt: „És mondta nekik: elmenvén a széles világ­ra hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik [s mi az első jel?]: Az én nevemben démonokat űznek..."

Tehát Jézus úgy küldte ki szolgálatra a tanítványait, hogy előzőleg felkészítette őket arra, hogyan bán­janak el a démonokkal. A Máté 28-ban pedig így van leírva Jézus nagy parancsa a 19. és a 20. versben: „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népe­ket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok min­den napon, a világ (e kor) végezetéig."

Jézus tehát azt mondta nekik, hogy tanítsák meg tanítványaikat mindarra, amire Ő tanította őket. Az egyik legfontosabb dolog pedig, amire Jézus meg­tanította tanítványait, az volt, hogyan kell bánni a dé­monokkal. S aztán azt ígérte: „Veletek vagyok a világ (vagyis e kor) végéig". Tehát semmivel nem utalt arra, hogy ennek a folyamatnak valaha is meg kellene szakadnia. Ugyanezt a szolgálatot kell folytatni Jézus elmenetelétől a visszajöveteléig. Ez magának, Jézusnak a programja. A tragédia az, hogy az Egyház eltért ettől. Nem továbbfejlesztették, hiszen képtelenek rá. A valóság az, hogy szánalmassá silányították.