2016. szeptember 9., péntek

David Wilkerson - Isten Igéje általi vezetés 2.

Ne gondold még egy pillanatig sem, hogy Sátán uralja ezt vagy akármelyik nemzetet. Manapság Amerikában mindenütt egy borzasztó erkölcsi romlást láthatunk; a rejtett, hatalmakban való hitek növekedését, különféle szexuális fajtalanságokat és arcátlan ateizmust. Némely keresztény hívő attól fél, hogy a pokol hordái lassan átveszik nemzetünk és Sátán az ő sötét királyságát alapítja meg itt. Nincs okunk ettől félni. Ézsaiás kijelenti erőteljesen; “Eltörte az Úr a gonoszok pálcáját az uralkodóknak vesszejét… Miként estél alá a földre fényes csillag hajnal fia? Levágattál a földre, aki népeken tapostál! Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe! Akik látnak, rád tekintenek és elgondolják: Ez–e a föld ama háborgatója aki királyságokat rendített meg? (Ézsaiás 14:5, 12, 15-16)

Sátán élvezi a jelent azáltal, hogy gonoszságot ömleszt a nemzetekre és a sokaságot erkölcstelenséggel és vágyakkal gyengíti meg. De mindez meg fog változni egy pillanat alatt, Isten ideje szerint. Az ördög és démonjai most is Isten ujja alatt vannak. Erejük meg van korlátozva és csak egy bizonyos határig engedélyezve. Végül is birodalmuk nem lesz más mint egy por-halom.

Ezékiás kijelentette, “Seregeknek Ura, Izrael Istene, …Te csak te vagy a föld minden országának Istene, te teremtetted a mennyet és a földet.” (Ézsaiás 37:16) Mégis Sátán lázasan dolgozik, hogy meggyőzzön minket arról, hogy ő uralkodik a föld felett. Még Jézussal is próbálkozott. Krisztust kísértve egy magas hegyre vitte Őt és a föld összes királyságát megmutatta neki, “…mindezeket néked adom , ha imádsz engem.” (Máté 4:8,9)

Ez a látomás valamilyen jelenés lehetett, amit Sátán összevarázsolt. Senki nem láthat mindent a földön egy hegytetőről. Ez Jézust egyáltalán nem zavarta meg. Ő Isten volt emberi testben, jelen a teremtés idején, tudta jól, hogy Sátánnak nincs hatalma. A világ nem volt Sátáné, hogy odaadhassa akárkinek is. Ez csak egy hazugság és csalóka fantázia volt.
Valóban Jézus jól tudta, hogy Sátán csakis a Mindenható Isten engedélyével uralkodhat. És Krisztus tudta az Atya tervének végső kimenetelét. Amikor az Úr Isten végez az ördöggel, az arkangyal Mihályt fogja küldeni, hogy fogságba ejtse Sátánt és a pokolba hajítsa az ő követőivel és démonjaival együtt és annak kapuit örökre lezárja.

Szeretteim, ami Istenünk egy csöppet sem aggódik Sátán miatt. Nem rágódik azon, hogy a gonosz birtokába veszi nemzetünket. Csak egy szó Istentől és Sátán örökre eltűnik, örök kínlódásba lesz elzárva. Ezért nekünk nincs mit félnünk a gonosztól.

Isten a legerősebb és leghatalmasabb uralommal uralkodik saját királyságában amit népének szívében megalapított.
Jézus mondta, “…mert ímé az Isten országa ti bennetek van.” (Máté 17:21) És ebben a királyságban – szívükben - Krisztus uralkodik hatalommal népe felett, vezet minket, gyógyít, kormányozza tetteinket és magatartásunkat.”

“Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége…” (Ézsaiás 9:7) Amint említettem ez Jézus vég nélküli uralmáról, egy örökkévalóságról beszél. De egy másik jelentős értelme is van: Mindig egy növekedő módon (egy mélyebb értelemben) kell magunkat Királyunk uralma alá vetni. Tudod őszintén mondani, hogy az Ő uralma feletted napról-napra növekszik? Magatartásod aláveted tekintélyének és hatóságának? Vagy ellenállsz parancsainak mikor azok ellentmondanak kívánalmaidnak?

Nézzük csak meg, hogy hogyan kormányozza Isten az Ő királyságát? Gondolhatod: ha Jézus a mennyekben van, uralkodik minden hatalommal az Atya jobbján, hogy uralkodhat itt a földön?
A felelet a Zsidókhoz írt levélben található. Az író mondja itt, hogy az Ó-Testamentumban Isten a prófétákon keresztül beszélt népéhez. De ma az Úr úgy határozta, hogy Fián keresztül beszéljen, “Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak, a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által, akit tett mindenek örökösévé, aki által a világot is teremtette.” (Zsidókhoz írt levél 1:1-2)

Jézus, Isten kifejezett üzenete hozzánk - az Isteni Ige testté lett. Ma pedig az Atya a Szent Szellemet küldte hozzánk, hogy Jézus szavaira emlékeztessen minket míg a földön vagyunk. Így Jézus uralkodik a leírt és megvilágosított Isten Igéje által. A biblia az uralkodó pálca, amivel tudatja velünk mondani valóját, az Ő szavát.

A Szentírás mondja Jézusról, “Aki az Ő dicsőségének visszatükröződése, és az Ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget” (3-ik vers) “Mert Istennek beszéde élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.” (4:12)

Ha egy tanúvallomást akarsz hallani valakitől aki Isten Igéje által volt kormányozva, a 119-ik Zsoltárban megtalálhatod mit mond Dávid: “Szívemben rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” (11-ik vers) “Az én lábamnak szövétneke a te igéd és ösvényemnek világossága.”(105-ik vers) “Igaznak tartom azért minden határozatodat, és a hamisságnak minden ösvényét gyűlölöm.” (128-ik vers) “Vezéreld utamat a te igéd szerint: és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam!” (133-ik vers) “Gyönyörködöm a te beszédedben, mint a ki nagy nyereséget talált.” (162-ik vers) Jól tudjuk, hogy milyen problémákkal állt Dávid szemben. De annak ellenére, hogy borzasztó időkön ment keresztül, tévelygés és zavartság idején mindig hagyta magát Isten igéje által vezetni, és az Úr mindig visszatérítette Dávid életét egy Isteni rendszerbe. Dávid elbukott, de életét az Ige végleges hatósága alatt tartotta.

Ma társadalmunk semmi ilyenben nem hisz. A Szentírás, a Biblia csúfolódásnak és gúnyolásnak lett a tárgya. Használata törvénytelen az iskolákban, törvényszéken és közhelyeken. Ennek eredménye az, hogy Amerikának nincs többé magas tekintélye. Hajónk úgyszólván, céltalanul úszik minden erkölcsi kormányrúd nélkül.

Mindezt a közelmúltban akkor ismertem fel igazában mikor “jury-duty”-ra lettem meghívva.(Ez egy döntőbriósági kötelezettség, amit minden állampolgárnak be kell tölteni mikor a törvényszék kiküldi ezt a felhívást. A fordító megjegyzése) A tanú választási folyamat alatt az ügyvéd ezt mondta a jelenlevőknek, “Mikor a bibliára esküdnek, hogy igazat fognak mondani a következő szavakkal: “Isten engem úgy segítsen…” ezt meg kell tennünk, de az eskü maga senkit sem kötelez, igazában nincs semmi jelentősége.” A Bibliára való esküvés a törvényszéken ma már csak egy üres gyakorlat. Sőt törvénytelenné vált. Gondolj az Alabamai bíróra akinek ki lett rendelve, hogy vegye le a Tíz Parancsolatot a törvényszék termének faláról.

A Bronxban egy iskola tanár elvesztette állását, mert egy bibliát tett az asztalára. Ez az asszony törvényesen ki tudott volna tenni az asztalára pornográf lapokat vagy a Koránt vagy okkult irodalmat tanítványai számára, de társadalmunk teljesen felbőszül mikor Isten Igéje csak említve is van. (Ellenkezőképpen manapság Oroszországban, ha egy bibliát hordozol kezedben vagy valaki a kormány-épület folyosóin sétál azzal, azt kérdezik tőled, hogy hol lehetne egy másolatot kapni?)

Ézsaiás írta,” Ítéletet tesz a pogányok (nemzetek) között és bíráskodik sok nép felett”( Ézsaiás 2:4) Talán nem hiszed, hogy Isten bírálni fogja ezt a nemzetet amiért 25 millió csecsemő vérét öntötte abortusz által. De a Szentírás nagyon érthető és tiszta ezzel kapcsolatban, ”Mert pártütő nép ez apát megtagadó fiak, akik nem akarják hallani az Úr törvényét,…romlása olyan lesz, mint a fazekasok edényének romlása, amely kímélet nélkül eltörik és nem találni töredékei közt oly cserepet, amelyen a tűzhelyről tüzet lehetne vinni avagy vizet meríteni a tócsából. (30:9, 14)