2014. május 8., csütörtök

Rodney H. Browne - A BŐVÖLKÖDÉS HÉT TÖRVÉNYE

1. Isten minden bővölködés forrása, és Ő kedves és bőkezű az ember iránt:
És az Úr Józseffel volt, és szerencsés ember volt, és az ő egyiptomi urának házában volt. 3 Látá pedig az ő ura, hogy az Úr van ővele, és hogy valamit cselekszik, az Úr mindent szerencséssé tesz az ő kezében. I. Mózes 39:2-3
És semmi gondja nem volt a tömlöctartónak azokra, amelyek keze alatt voltak, mivelhogy az Úr volt Józseffel, és valamit cselekedett, az Úr szerencséssé tette. I. Mózes 39:23
Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert Ő az, Aki erőt ád néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az Ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, miképpen e mai napon van. V. Mózes 8:18
2. Az engedelmesség vonzza a bővölködést:
Ha pedig szorgalmasan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden Ő parancsolatát, amelyeket Én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened; 2 És reádszállanak mindez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. V. Mózes 28:1-2
Tartsátok meg azért e szövetségnek Igéit, és aszerint cselekedjetek, hogy szerencsések legyetek mindenben, amit cselekesztek. V. Mózes 29:9
És őrízd meg az Úrnak a te Istenednek őrizetét, hogy az Ő útain járj, és megőrizzed az Ő rendeléseit, parancsolatait és ítéleteit, és bizonyságtételeit, amint meg van írva a Mózes törvényében: hogy előmented legyen mindenekben, amelyeket cselekedsz, és mindenütt, valamerre fordulsz. 1 Királyok 2:3
3. Isten Igéjének tisztelete és az arról való gondolkodás a bővölködés gyümölcsét termi meg:
El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te útaidon, és akkor boldogulsz. Józsué 1:8
Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül; 2 Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. 3 És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen. Zsoltár 1:1-3
4. Hit Istenben és az Ő Igéjében bővölködést hoz:
És reggel felkészülvén, kimentek a Tékoa pusztájára; és mikor kiindulnának onnan, megálla Jósafát és monda: Halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók! Bízzatok az Úrban a ti Istenetekben, és megerősíttettek; bízzatok az Ő prófétáiban, és szerencsések lesztek! 2 Krónika 20:20
Kiknek felelék, és mondék: A mennynek Istene, Ő ad jó szerencsét nékünk, és mi mint az Ő szolgái kelünk fel és építünk, néktek pedig részetek és jogotok és emlékezetetek nincsen Jeruzsálemben!Nehémiás 2:20
5. Keresd Istent, és bővölködni fogsz:
És kereste az Istent Zakariás próféta idejében, aki az isteni látásokban értelmes volt; és mindaddig, míg az Urat keresé, jó előmenetelt adott néki Isten. 2 Krónika 26:5
Mert oktalanok voltak a pásztorok, és nem keresték az Urat; ezért nem lettek szerencsésekké, és minden nyájuk szétszóratott. Jeremiás 10:21
6. Isten szövetséges népe iránti jóság bővölködést eredményez:
És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. 3 És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak tebenned a föld minden nemzetségei. I. Mózes 12:2-3
Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért; legyenek boldogok a téged szeretők! 7 Békesség legyen a te várfalaid között, csendesség a te palotáidban. Zsoltár 122:6-7
7. A vendégszeretet és a bőkezűség bővölködést hoz:
Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek. Lukács 6:38
Hogy jót tegyenek. legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők, 19 Kincset gyűjtvén maguknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet. 1 Timótheus 6:18-19
HÁROM OK, AMIÉRT AZ EMBEREK NEM BŐVÖLKÖDNEK:
1. Lázadás Isten ellen:
És tapogatni fogsz délben, amint tapogat a vak a sötétségben; és szerencsétlen leszel a te útaidban, sőt elnyomott és kifosztott leszel minden időben, és nem lesz, aki megszabadítson. V. Mózes 28:29
A bűn elfedezése:
Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.Példabeszédek 28:13
3. Istennek való ellenállás:
De az Úr velem van, mint hatalmas hős, azért elesnek az én kergetőim és nem bírnak velem, igen megszégyenülnek, mert nem okosan cselekesznek: örökkévaló gyalázat lesz rajtuk és felejthetetlen.Jeremiás 20:11
Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely Tőlem van, így szól az Úr. Ézsaiás 54:17