2014. május 26., hétfő

Rodney H. Browne - AZ ISTEN BÁRÁNYA, AKI ELVESZI A VILÁG BŰNEIT

Másnap látá János jézust őhozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama Báránya, Aki elveszi a világ bűneit! János 1:29
 
Jézus volt a tökéletes Bárány, Aki ugyanúgy áldoztatott fel, ahogy a szeplőtelen húsvéti bárány, az Ő vére azonban egyszer és mindenkorra mindenkiért kiontatott. Nincs szükség más áldozatra, mert Jézus tökéletesen betöltötte az áldozat szerepét, és mindent kifizetett. Örökre Isten Báránya lesz, Aki elveszi a világ bűneit.
 
Krisztus, az áldozati Bárány:
 
Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt; és száját nem nyitotta meg! Ézsaiás 53:7
 
Az Írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez volt: Mint juh viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírója előtt néma, azonképpen nem nyitotta meg az Ő száját. Apostolok Cselekedetei 8:32
 
Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből; 19 Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. 1 Péter 1:18-19
 
A Bárány, Aki vére által elveszi a világ bűneit:
 
"Elvenni": görögül: "airo", jelentése: viselni, a bűn elvételének értelmében; magára vállalni a bűnt és a büntetést. "Bűn": görögül: "hamartia", jelentése: bűn; sértés; bűnös. 
 
Aki a mi bűneinket Maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg. 1 Péter 2.24
 
Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Zsoltár 103:12
 
És tudjátok, hogy Ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye; és Őbenne nincsen bűn. 1 János 3:5
 
A Bárány, Aki elveszi a bűneinket, és Aki megerősít bennünket, hogy igazságban járjunk és jót cselekedjünk:
 
Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, 12 Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon: 13 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését; 14 Aki Önmagát adta miérettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Títus 2:11-14
 
Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. 2 És Ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is. 1 János 2:1-2
 
És most, fiacskáim, maradjatok Őbenne; hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk Előtte az Ő eljövetelekor. 1 János 2:29
 
Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert bennemarad Annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született. 1 János 3:9
 
Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; és mindaz, aki szereti a Szülőt, Azt is szereti, Aki Attól született. 2 Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az Ő parancsolatait megtartjuk. 3 Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az Ő parancsolatait; az Ő parancsolatai pedig nem nehezek. 4 Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. 5 Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?! 1 János 5:1-4
 
Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik: hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt. 1 János 5:18
 
Méltó a megöletett Bárány, hogy kormányozzon és uralkodjon, hogy dicséretet és tisztességet kapjon örökkön-örökké:
 
És látám és hallám a királyiszék, a lelkes állatok és a Vének körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt; 12 Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.Jelenések 5:11-12
 
Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt álltak, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak; 10 És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az üdjvösség a mi Istenünké, Aki a királyiszékben ül, és a Bárányé! Jelenések 7:9-10
 
És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért; és az ő életüket nem kímélték mindhalálig. Jelenések 12:11
 
Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az Ővele való hivatalosok és választottak és hűségesek is. Jelenések 17:14
 
És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jövén ki 2 az ő utcájának közepén. És a folyóvizen innen és túl életnek fája volt, mely tizenkét gyümölcsöt termett, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók. 3 És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz; és Ő szolgái szolgálnak Néki. Jelenések 22:1-3