2014. május 22., csütörtök

Derek Prince - Lucifer küzdelme Istennel - Hogyan kezdődött a konfliktus? 1.A pre-ádámi kor

I. Bevezetés

A. A konfliktus és a harc a keresztény élet szerves része:

1. 2 Kor 10:3–5. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erõsek az Istennek, erõsségek lerontására; Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;

—Nem test szerint hadakozunk... hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek. Minden keresztényre vonatkozik ez a hadakozás.

2. 1 Tim. 1:18. Ezt a parancsolatot adom néked, fiam Timótheus, a rólad való korábbi jövendölések szerint, hogy vitézkedjél azokban ama jó vitézséggel.

—...harcold meg a nemes harcot

3. 2 Tim. 2:3–4. Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, a ki õt harcossá avatta.

—Vállald a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája... Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba.

4. Efé. 6:12. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.

—A mi harcunk erők és hatalmak ellen folyik.

B. Isten maga, mint katonai parancsnok jelenik meg:

1. 2 Móz. 15:3. Vitéz harcos az Úr; az õ neve Jehova.

—Az Úr vitéz harcos.

2. Józs. 5:13–14. Lõn pedig, a mikor Józsué Jérikhónál vala, felemelé az õ szemeit, és látá, hogy íme egy férfiú áll vala elõtte meztelen karddal kezében. És hozzá méne Józsué, és monda néki: Közülünk való vagy-é te, vagy ellenségeink közül? Az pedig monda: Nem, mert én az Úr seregének fejedelme vagyok, most jöttem. És leborula Józsué a földre arccal, és meghajtá magát, és monda néki: Mit szól az én Uram az õ szolgájának?
—...az Úr seregének fejedelme (kapitánya) vagyok

3. Zsolt 24:8. Kicsoda ez a dicsõség királya? Az erõs és hatalmas Úr, az erõs hadakozó Úr.

—Az erős hadakozó Úr

4. Ézs 13:4. Hah! zsibongás a hegyeken, mint nagy néptömegé; hah! összegyûlt népek országainak zúgása; a seregek Ura harczi sereget számlál.

—A seregek Ura harci sereget számlál

C. Mi a háttere ennek a hadakozásnak? Kik az szemben álló felek?

1. Minden nyugtalanság és konfliktus gyökere a lázadás—amely az Isten igazságos kormányzásának elutasítása. A világ tele van lázadókkal. Az emberi problémák egy fa három fő alkotórészéhez hasonlíthatóan osztályozhatók.
a. ágak
b. törzs
c. gyökérzet

A lázadás minden probléma gyökere.

2. Máté 6:9–10. Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jõjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

—Jöjjön el a te országod . . . Legyen meg a te akaratod . . . Ez velem kell, hogy elkezdődjön.

3. Ézs 57:19–21. Megteremtem ajkaikon a [hálának] gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom õt! És a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, a mely nem nyughatik, és a melynek vize iszapot és sárt hány ki. Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek!
—Az Istennek való teljes engedelmesség mély békességet hoz.

D. Hogyan és mikor kezdődött el a lázadás?

Két alapvető tényt fel kell ismernünk:

1. A Biblia elsősorban az ádámi fajjal foglalkozik

2. Ádám megteremtése előtt volt egy meghatározatlan időszaka a világegyetem történetének