2014. május 29., csütörtök

Derek Prince - Lucifer küzdelme Istennel - Lucifer lázadása 1.

I. Bevezetés

A. 1 Móz 1:2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Szelleme lebeg vala a vizek felett.

—„kietlen” és „puszta” = Héberül tohu és bohu

B. Fő gondolattársítások: Isten tetszése, isteni ítélet, elhagyatottság

II. Mi váltotta ki az isteni ítéletet a pre-ádámi kori Föld fölött??

A. Elsődlegesen: a Sátán fellázadása

B. Kol. 1:16. Mert Õ benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Õ általa és Õ reá nézve teremttettek;

—A „láthatatlan” (szellemi) világ négy fő rendje

1. Királyi székek
2. Uraságok
3. Fejedelemségek (Uralkodók)
4. Hatalmasságok (Erők)

Figyeljük meg: „Hatalmasságok” ebben a hatalmi rendben a „Fejedelemségek” (Uralkodók) alatt szerepelnek. A lázadás a „fejedelemségek” szintjén vette kezdetét.

III. A Szentírás három „angyali fejedelmet” (arkangyalt) mutat be:

A. Lucifer („Fényhozó” vagy „Hajnalcsillag”)—Ézsaiás 14:12. Miként estél alá az égrõl fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, a ki népeken tapostál!

B. Gábriel („Isten hatalmas”)—Dániel 8:16. És emberi szót hallék az Ulai közén; kiálta pedig és monda: Gábriel, értesd meg azzal a látást! 9:21. És még az imádságot mondom vala, mikor ama férfiú, Gábriel, a kit elébb a látomásban láttam vala, sebességgel repülvén, megillete engem az estvéli áldozat idején.
Lukács 1:19, 26. És felelvén az angyal, monda néki: Én Gábriel vagyok, ki az Isten elõtt állok; és küldettem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem néked.
A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentõl Galileának városába, a melynek neve Názáret

C. Mihály („Ki olyan, mint Isten?”)—Dániel 10:13, 21; 12:1. De Persiának fejedelme ellenem állott huszonegy napig, és ímé Mihály, egyike az elõkelõ fejedelmeknek, eljöve segítségemre, és én ott maradék a persa királyoknál;
De megjelentem néked, a mi fel van jegyezve az igazság írásában; és senki sincsen, a ki én velem tartana ezek ellenében, hanem csak Mihály a ti fejedelmetek.
És abban az idõben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idõ lesz, a milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az idõben megszabadul a te néped; a ki csak beírva találtatik a könyvben.

Júdás 9. Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá: Dorgáljon meg téged az Úr!

Jelenések 12:7. És lõn az égben viaskodás: Mihály és az õ angyalai viaskodnak vala a sárkánnyal; és a sárkány is viaskodik vala és az õ angyalai;

D. Lehetséges:

1. hogy mindhárom arkangyal az angyalok harmadának parancsolt
2. hogy egy-egy angyalcsoport állt az Atya, a Fiú és a Szellem rendelkezésére

E. „Lucifer” vált „Sátánná” (Vádló, ellenszegülő) Zak. 3:1. Azután megmutatá nékem Jósuát, a fõpapot, a ki az Úr angyala elõtt álla, és a Sátánt, a ki jobb keze felõl álla, hogy vádolja õt.

F. Jel 12:4. És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szûlõ asszony elé, hogy mikor szûl, annak fiát megegye.

—Sátán magával ragadta az angyalok harmadát. Ezek követték őt az Isten elleni lázadásban. Lehetséges, hogy ők voltak azok az angyalok, akik a Fiú rendelkezésére álltak