2014. május 8., csütörtök

Kövér Gábor - Jézus a Seolban 30.

Jézus ezután elment, felment az Atyához. Este már úgy jelent meg a tanítványoknak, hogy meg is érinthették. A mennybe való felmenetel szintén egy nagyon nagy jelenet volt, sok rész szól erről az ÓSZ-ben. Ez volt Jézus nagy bevonulása a mennybe, egy diadalmenet. Amikor legutoljára a mennyben volt, éppen a nagy küldetés előtt volt, megalázta magát a testté lételével is. Amikor ezután ismét felment a mennybe, mint egy győztes érkezett meg, mint ''a Világ Megmentője''. (Bár az is lehet, hogy a diadalmenet, a "Bevonulás" - a "józsefi körbehordozás" - nem közvetlenül a feltámadás napján történt, akkor csak bemutatta a vérét az Atyának. A megdícsőítés csak 40-50 nappal később is lehetett, hiszen a Szent szellem csak akkor jött el. És a Szent Szellemről úgy ír az Ige, hogy "azért nem jött még el, mert Jézus még nem dícsőítettett meg".)

Zsolt.118,17-26: Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit! Keményen megostorozott engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Nyissátok meg nekem az igazság kapuit, hogy bemenjek azokon és dicsérjem az Urat! Ez az Úr kapuja, igazak mennek be azon. Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél! A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett! Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt! Ez az a nap, melyet az Úr  rendelt, örvendezzünk és vigadjunk ezen! (Konkrétan a bevonulás napja.) Ó, Uram, segíts most, ó Uram, adj most jó előmenetelt! Áldott, aki jön az Úr nevében, áldunk titeket, akik az Úr házából valók vagytok!

            Erről a bevonulásról szól a 24. zsoltár is.

Zsolt.24,3-10: Ki megy fel az Úr hegyére? És ki áll meg szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem emeli fel lelkét hiábavalóságra és nem esküszik meg csalárdságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az Őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a Te arcodat keresik. Szela.
Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örök ajtók, hadd vonuljon be a dicsőség királya. Ki ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős, hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örök ajtók, hadd vonuljon be a dicsőség királya! Ki ez a dicsőség királya? A Seregek Ura, Ő a dicsőség királya. Szela.

            Dávid éppen azon elmélkedett, hogy ki mehet be az Úr jelenlétébe, és elmélkedése imádásba ment át (szela = imádás). Amikor imádta az Urat, kapott egy kijelentést arról, hogy Jézus bement az Atya jelenlétébe, ez volt a "Bevonulás". A kapuk, örökkévaló ajtók azok, melyekről a 118. zsoltár is ír, mint igazság kapuiról. Vannak tehát az Atya előtt örökkévaló ajtók és kapuk, melyek az igazság kapui, melyeken semmi gonosz, hamis, bűnös nem mehet be az Atya jelenlétébe. Talán ezek akadályozták meg azt, hogy az emberek szellemei az ÓSZ idejében az Atya jelenlétébe jussanak. De Jézus előtt kinyíltak ezek az ajtók. Jézusról úgy ír ez a zsoltár, mint erős, hadakozó Úrról, aki a dicsőség királya. Ilyen lett a feltámadás után.

            A 68. zsoltár is leírja ezt a bevonulást:

19-26: Felmentél a magasságba, foglyokat vezettél, adományokat fogadtál emberekben, még pártütőkben is, hogy Istennek lakása legyen. Áldott legyen az Úr! Napról napra hordja a terheinket a mi szabadításunk Istene! Szela. Ez a mi Istenünk a szabadítás Istene, és az Úr Isten az, akinél vannak a szabadulások (kijáratok) a halálból. Csak Isten ronthatja meg ellenségeinek fejét, a bűneiben járó üstökös koponyáját. Azt mondta az Úr: Básánból visszahozlak, a tenger mélységeiből is felhozlak, hogy lábadat vörösre fessed a vérben, és ebeid nyelve az ellenségből lakmározzon. Látták a te bevonulásodat, ó Isten! Az én Istenem, királyom bevonulását a szentélybe.Elől mentek a az éneklők, utána a húrpengetők, középen a dobolólányok.

            Jézus felment a magasságba, vezette az Ábrahám kebelében levő igazak szellemeit. Amíg Jézus nem ment még fel, addig az igazak szellemei sem mehettek még fel. Sokan feltámadtak, de a többiek (akik nem támadtak fel) szellemeivel, árnyaival együtt a földön maradtak, majd miután Jézus beszélt Mária Magdalénával, Jézussal együtt felmentek a mennybe. Ők voltak a foglyok (korábban a Seol fogjai Hós. 13,14), akiket Jézus felvitt.
            Két vsz. szól csak magáról a bevonulásról, de ennek a két vsz.-nak a hangulata sejteti, hogy milyen volt ez a bevonulás. Ahogy az előképek is mutatják, Jézus a börtönből a világ második legmagasabb személye lett, az Atya jobbjára ült, uralkodik örökké. 

            Jézus felmagasztaltatott. Övé lett minden hatalom mennyen és földön (Mt.28,18), valamint a pokol és a halál kulcsai (hatalma) is nála vannak (Jel.1,18), tehát minden szinten Ő lett a legfőbb Úr, az Ő nevére meg kell hajolnia minden térdnek a világmindenségben. Az angyalok önként megteszik ezt, a démonok és gonosz angyalok kényszerből, egyedül az emberek felé van még türelem, hogy jöjjenek rá, hogy Jézus az Úr, és engedelmeskedjenek neki önként, szabad akaratból.
            Jézus az ÓSZ idején a Seregek Ura, Isten seregeinek fejedelme volt. A megváltás után Isten felmagasztalta Őt, most sokkal magasabb pozícióban van, az Urak Ura és a Királyok Királya lett, és uralmának soha nem lesz vége.
            Jézus Krisztus a halál által megsemmisítette azt, akinek hatalma van a halálon, azaz az ördögöt (Zsidó 2,14). A Sátán hatalma ezennel megsemmisült azoknak az embereknek az életén, akik Jézus áldozatát, hatalmát elfogadják. Nem véletlen ez a diadal-kiáltás:

Halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalmad?! (1.Kor.15,55)

            Jézus helyettünk ment le a Seolba, ha Ő nem tette volna meg, akkor minden embernek a bűnei miatt oda kellene mennie. Így azonban van egy megoldás, amivel elkerülhetjük azt, hogy oda jussunk: el kell fogadni Jézus Krisztus engesztelő és helyettesítő áldozatát, halálát és feltámadását.


Zsolt.71,20-23: Te, aki sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, ismét megelevenítesz és a föld mélységeiből ismét felhozol minket. Megsokasítod az én nagyságomat, hozzám fordulsz és megvígasztalsz engem. Én is tisztellek téged lanttal a te hűségedért, én Istenem. Éneklek neked hárfával, ó Izrael Szentje! Ujjonganak ajkaim, hogy énekelhetek neked, és lelkem is, melyet megváltottál!