2014. április 13., vasárnap

Rodney H. Browne - MIT MOND ISTEN IGÉJE A FIZIKAI GYÓGYULÁSRÓL?

A gyógyulásra használt héber szó - "rapha" egyáltalán nem a szellemi gyógyulásra vonatkozik. Közvetlenül a fizikai test gyógyulására utal. Legalább 14 olyan héber és görög szót találunk számos igeszakaszban, amelyek világosan a fizikai épségről, gyógyulásról, egészségről, megőrzésről, üdvösségről és szabadulásról tanítanak. Néha előfordul, hogy ugyanabban az igeszakaszban ezen szavak valamelyike mind a testre, mind a lélekre is vonatkozik. Isten az Atya azt akarja, hogy jól legyünk, hogy egészségesek legyünk szellemben, lélekben és testben.
 
Tizennégy héber és görög szó, amelyek a fizikai gyógyulásra vonatkoznak:
 
Héber szavak:
 
1. Rapha jelentése: megjavítani; orvosolni; meggyógyítani; helyrehozni; egésszé tenni. A King James Bibliában a következőképpen fordították: orvosolni; egésszé tenni; meggyógyítani; meggyógyult; teljesen meggyógyult; orvos.
 
És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése Rajta van, és az Ő sebeivel gyógyultunk meg. Ézsaiás 53:5
 
Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Zsoltár 103:3
 
2. Marpe jelentése: gyógyhatású; gyógyszer; gyógymód; szabadulás. A King James Bibliában a következőképpen fordították: orvoslás; gyógyítható; gyógyulás; egészség; gyógyszer; ép; egész; szelídség.
 
Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Példabeszédek 4:22
 
A következő Ige három különböző héber szót tartalmaz, amelynek mindegyike egészséget és gyógyulást jelent:
 
Ímé, Én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit. Jeremiás 33:6
 
3. Yeshuwah jelentése: valami, ami megtartatott; szabadulás; segítség; győzelem; bőség. A King James Bibliában szabadulásnak; egészségnek; segítségnek; üdvösségnek; megmentésnek; megtartó (egészségnek); jólétnek fordították.
 
Miért csüggedsz el én lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én Néki, az én Szabadítómnak és Istenemnek. Zsoltár 42:12
 
Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az Én szabadításomat. Zsoltár 91:16
 
4. Aruwkah jelentése: ép egészségre való helyreállítás; egészség. A King james Bibliában egészségnek; befejezettnek; tökéletesnek fordították.
 
Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ. Ézsaiás 58:8
 
5. Chabash jelentése: szilárdan beburkolni; megállni; uralkodni; egészség. A King James Bibliában bekötésnek; felkötésnek; irányításnak; gyógyítónak; beburkolásnak fordították.
 
Az Úr Isten Szellem van Énrajtam azért, mert felkent Engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást. Ézsaiás 61:1
 
Meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi sebeiket. Zsoltár 147:3
 
6. Riphuth jelentése: gyógyítás; egészség. A King James Bibliában egészségnek fordították.
 
Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Példabeszédek: 3:8
 
Görög szavak:
 
7. Therapeuo lenetése: cselédként szolgálni valakit; imádni (Istent): megkönnyebbülést érezni (a betegség elmúltával). A King James Bibliában orvoslának; gyógyulásnak; imádásnak fordították.
 
És monda néki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom őt. Máté 8:7
 
8. Iama jelentése: orvosolni (a hatást); gyógyulás; helyrehozni. A King James Bibliában gyógyulásnak fordították.
 
Egynek hit ugyanazon Szellem által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Szellem által. 1 Korinthus 12:9
 
Avagy mindnyájuknak van-é gyógyításra való ajándéka? vagy mindnyájan szólnak-é nyelveken? Vagy mindnyájan magyaráznak-é? 1 Korinthus 12:30
 
9. Iaomai jelentése: gyógyítani (szó szerint, ill. képletesen). A King James Bibliában gyógyításnak; egésszé tenninek fordították.
 
A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és hatalommal, Aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, akik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten volt Ővele. Apostolok Cselekedetei 10:38
 
10. Iasis jelentése: a gyógyítás cselekedete. A King James Bibliában orvoslásnak; gyógyulásnak; gyógyításnak fordították.
 
És monda nékik: Elmenvén mondjátok meg annak a rókának: Ímé ördögöket űzök ki, és gyógyítok ma és holnap, és harmadnapon elvégeztetem. Lukács 13:32
 
11. Hugiaino jelentése: ép egészséggel bírni; jól lenni (a testben); romlatlannak lenni (igaznak lenni a tanításokat illetően). A King James Bibliában a következőképpen fordították: egészségesnek lenni; biztonságban és épségben lenni; ép; épnek lenni; épség.
 
Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. 3 jános 2
 
12. Hugies jelentése: egészséges: jól; jól van a testben; igaz (a tanításban). A King James Bibliában egészségesnek; épnek fordították.
 
Úgyhogy a sokaság álmélkodott, látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak: és dicsőíték Izráel Istenét. Máté 15:31
 
13. Sozo jelentése: megmenteni; megszabadítani; védelmezni; meggyógyítani; éppé tenni. A King James Bibliában gyógyításnak, megőrzésnek, önmagunk megtartásának, jól levésnek, egésszé tevésnek fordították. A sozo szó 86-szor fordul elő a lélek megmentésére, azonban az alább idézett igeszakaszokban a fizikai test megmentésére és betegségből és különböző kórokból való meggyógyítására utal utal:
 
És ahová bement a falvakba vagy városokba vagy majorokba, a betegeket letevék a piacokon, és kérték Őt, hogy legalább a ruhája szegélyét illethessék. És valahányan csak illeték, meggyógyulának. Márk 6:56
 
14 Diasozo jelentése: teljesen megmenteni; teljesen meggyógyítani; orvosolni; megtartani; kiszabadítani; tökéletesen egészségessé tenni, stb. A King James Bibliában a következőképpen fordították: biztonságossá tenninek; szerencsésen kiszabadulni; meggyógyítani; tökéletesen egészségessé tenni; megmenteni. A szó a test gyógyulására utal.
 
És kérték Őt, hogy csak az Ő ruhájának peremét illethessék. És akik illették, mindnyájan meggyógyultak.Máté 14:36.