2014. április 18., péntek

Rodney H. Browne - AZ ÚRNAK FÉLELME AZ ÉLETNEK KÚTFEJE

Az Úrnak félelme az életnek kútfeje... Példabeszédek 14:27a
 
Az Úrnak félelme életre visz... Példabeszédek 19:23a
 
Az Úrnak félelme (tisztelete) mind a bölcsesség, mind a tudomány kezdete:
 
A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig. Zsoltár 111:10
 
Az Úrnak félelme feje a bölcsességnek; a bölcsességet és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják.Példabeszédek 1:7
 
A "félni" szó nem azt jelenti, hogy félünk Istentől, hanem a tiszteletadással van kapcsolatban. A "kezdet" szó első alapelvet jelent. Istent tisztelni a bölcsességnek kezdete, nem pedig a vége. Az igazi bölcsesség minden más bölcsesség, tudomány, ill. vélemény fölé magasztalja Istent és az Ő beszédét.
 
A következőképpen kell félni az Urat:
 
Könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn; és az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól. Példabeszédek 16:6
 
Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. 6 Minden te útaidban megismered Őt; akkor Ő igazgatja a te útaidat. 7 Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint; féld az Urat és távozzál el a gonosztól. 8 Egészség lesz ez a te testednek és megújulás a te csontjaidnak.Példabeszédek 3:5-8
 
Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm. Példabeszédek 8:13
 
Jöjjetek fiaim, hallgassatok Rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére! 13 Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson? 14 Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől. 15 Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt. 19 Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti az alázatos szelleműeket. Zsoltár 34:12-16, 19
 
Azáltal féled az Urat, hogy a lehető legnagyobb tiszteletet adod Neki és az Ő Igéjének. Amikor Ő szól, figyelsz a szavaira és azonnal engedelmeskedsz is. Azáltal féled az Urat, hogy jobban hiszel az Ő szavának, mint az emberekének. Azáltal féled az Urat, hogy az üldöztetés nyomása alatt is hűséges maradsz Hozzá. Azáltal féled az Urat, hogy gyűlölöd a gonoszt; hogy te magad is eltávozol attól; hogy jót cselekszel; hogy megőrzöd nyelvedet a gonosztól és a hamisságtól; hogy keresed a békességet és követed azt - eltökélten keresed azt.
 
Akik félik Istent, azok az Ő közeli személyes szövetséges barátai, és bensőségesen ismerik Őt:
 
Az Úr bizodalmas az Út félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. Zsoltár 25:14
 
Az Úr gyönyörködik azokban, akik félik Őt:
 
Az Őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek. Zsoltár 147:11
 
Az Úrnak félelme megszaporítja életed éveit és értelmet ad az életednek:
 
A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség. 11 Mert Én általam sokasulnak meg a te napjaid és meghosszabítják néked életednek esztendeit. Példabeszédek 9:10-11
 
Az Úrnak félelme hosszabbítja meg a napokat; az istenteleneknek pedig esztendeik megrövidülnek.Példabeszédek 10:27
 
Az Úrnak félelmében erős a bizodalom, és az Ő fiainak lesz menedéke. 27 Az Úrnak félelme az életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására. Példabeszédek 14:26-27
 
Az Úr félelmében védelmünk és ellátásunk van:
 
Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül és kiszabadítja őket. 9 Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik. 10 Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert akik Őt félik, nincs fogyatkozásuk. 11 Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek. Zsoltár 34:8-11
 
Az Úrnak félelme életre visz; és az ilyen megelégedve tölti az éjet, gonosszal nem illettetik.Példabeszédek 19:23
 
Az Úr bőségesen gondoskodik azokról, akik Őt félik:
 
Az alázatosságnak bére az Úr félelme, gazdagság és tisztesség és élet. Példabeszédek 22:4
 
Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok; az ilyenek segítsége és pajzsa Ő. 12 Az Úr megemlékezik mirólunk és megáld minket; megáldja Izráel házát, megáldja Áronnak házát. 13 Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat. 14 Szaporítson titeket az Úr, titeket és a ti fiaitokat. 15 Áldottai vagytok ti az Úrnak, Aki teremtette a mennyet és a földet. Zsoltár 115:11-15
 
Isten irgalmas azokhoz, akik félik Őt, és szövetségét megtartják:
 
Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az Ő kegyelme az Őt félők iránt. 12 Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. 13 Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az Őt félők iránt. 14 Mert Ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik rőla, hogy por vagyunk. Zsoltár 103:11-14
 
De az Úrnak kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az Őt félőkön, és az Ő igazsága a fiaknak fiain; 18 Azokon, akik megtartják az Ő szövetségét és megemlékeznek az Ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Zsoltár 107:17-18
 
Féld az Istent, ne pedig embereket, mert az örökkévalóság valóság, és az Úr az egyetlen reménységed:
 
Az emberektől való félelem tőrt vet; de aki bízik az Úrban, kiemeltetik. Példabeszédek 29:25
 
Ne irígykedjék a te szíved a bűnösökre; hanem az Úr félelmében légy egész napon; 18 Mert ennek bizonyos vége van; a te várakozásod meg nem csalatkozik. Példabeszédek 23:17-18