2014. április 8., kedd

Rodney H. Browne - IGAZSÁGBAN TEREMTTETTÜNK, HÍVATTUNK EL ÉS TÁMASZTTATTUNK FEL

Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert Te teremtettél mindent, és a Te akaradodért vannak és teremttettek. Jelenések 4:11
 
Ez a görög szó, amelyet "akaratnak" fordítottak kívánságot, örömöt, ill. akaratot jelent. Minden dolog Isten akarata, kívánsága szerint teremtetett, azért létezik, és hogy Ő örömét lelje bennük.
 
És monda Isten: Teremtsünk embert a Mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. I. Mózes 1:26-27
 
Ez az Ádám nemzetségének könyve. Amely napon teremté Isten az embert, Isten hasonlatosságára teremté azt. I. Mózes 5:1-2
 
Isten az emberiséget a saját képmására teremtette - az Atya, a Fiú és a Szent Szellem képmására -, majd megáldotta azon a napon, amelyen teremtette azokat.
 
Mindent, aki csak az Én nevemről neveztetik, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem! Ézsaiás 43:7
 
A nép, amelyet Magamnak alkoték, hirdesse dicséretemet! Ézsaiás 43:21
 
A mi - és az egész emberiség - egyetlen célja az, hogy dicsőséget adjunk Istennek, és hogy kijelentsük az Ő dícséretét.
 
Tieid az egek, a föld is a tied: e világot minden bennevalóval Te fundáltad. Zsoltár 89:12
 
Igazság és jogosság a Te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a Te orcád előtt. 16 Boldog nép az, amely megérti a kürt szavát; a Te orcádnak világosságánál jár ez, oh Uram! Zsoltár 89:15-16
 
Isten teremtett mindent, és minden az Ő igazságosságán, kegyelmén és igazságán alapszik. Az egész föld csak egyetlen módon maradhat életben és bővölködhet: az Ő kegyelme, igazságossága és igazsága által.
 
Én alkotám a földet, és az embert rajta Én teremtém, Én terjesztém ki kezeimmel az egeket, és minden seregüket Én állatám elő. 13 Én támasztottam őt fel igazságban, és minden útait egyengetem, ő építi meg városomat, és foglyaimat elbocsátja, nem pénzért, sem ajándékért, szóla a Seregek Ura! Ézsaiás 45:12-13
 
Isten itt kijelenti, hogy Ő teremtette a földet és alkotta az embert. Nem a gonoszságra teremtett bennünket, ill. arra, hogy azt csináljuk, amit akarunk, hanem igazságra és az Ő céljainak szolgálatára.
 
Így szól az Úr Isten, Aki az egeket teremté és kifeszíté, kiterjeszté terméseivel a földet, Aki szellemet ád a rajta lakó népnek és lehelletet a rajta járóknak: 6 Én, az Úr hívtalak el igazságban, és fogom kezedet és megőrizlek, és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává. 7 Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöcből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket. 8 Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. 9 A régiek ímé beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt megjelennének, tudatom veletek. Ézsaiás 42:5-9
 
Jézust azért hívta el igazságban Isten, hogy betöltse az Ő akaratát, ami az volt, hogy az ördög munkáit lerontsa és hogy az emberiséget megszabadítsa. Mivel Jézus igazságban támadt fel a halálból, mi is Isten igazsága lettünk Krisztusban. Istennek csodálatos terve és célja van mindnyájunkkal. Attól a pillanattól kezdve, hogy igazakká válunk, Isten egyetlen terve mindannyiunk életében beindul. Azért teremtetünk igazságban, hogy igazak LEGYÜNK és hogy jó cselekedeteket CSELEKEDJÜNK, amelyek dicsőítik Istent.
 
Nem egy atyánk van-é mindnyájunknak? Nem egy Isten teremtett-é minket? Miért csalja hát ki-ki az ő felebarátját, megrontván a mi atyáink szövetségét? Malakiás 2:10
 
Ugyanaz az Isten teremtette az egész emberiséget. Tiszteljük Teremtőnket és igazul cselekszünk, amikor egymást szeretjük és kedvesen és bőkezűen bánunk egymással. Nem tiszteljük Istent, amikor hűtlenek és hamisak vagyunk felebarátunkhoz. Ki a felebarátod? Jézus azt mondja, hogy mindenki a felebarátod, nemcsak azok, akiket kedvelsz és akikben megbízol.
 
Mert kegyelemből tartattatok meg hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 9 Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. 10 Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Efézus 2:8-10
 
Az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket Isten tervezett a számunkra, hogy azokban járunk! Nem másért.
 
Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert az ő cselekedeteivel együtt. 10 És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, Aki teremtette azt: 11 Ahol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Kolossé 3:9-11
 
Ádám és Éva Isten képmására teremtetett. A mi új emberünk is újjáteremtetik Teremtőnk képmására, amikor újjászületünk. Tudatos döntést kell hoznunk, hogy levetkőzzük az ó embert és felöltözzük az új embert. Abba kell hagynunk úgy tenni, mintha az ördög lenne az apánk, és a Szent Szellem segítségével el kell kezdenünk úgy viselkedni, mint Jézus és Mennyei Atyánk.
 
Annakokáért akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják Néki lelküket mint hű Teremtőnek, jót cselekedvén. 1 Péter 4:19
 
Továbbra cselekedd a jót - még akkor is, ha nyomást érzel, hogy abbahagyd és feladd, még akkor is, ha a jó cselekedeteid eredménye üldöztetés és szenvedés. Bízd lelkedet Teremtődre - Arra, Aki teremtett -, Ő hűséges, mindenben győzelemre vezet, és meg fog jutalmazni hitedért és hűségedért.