2014. április 13., vasárnap

Kövér Gábor - Jézus a Seolban 24.

A FELTÁMADÁS

            A megelevenítést nagyon hamar követte a feltámadás. Erről szól a 18. zsoltár:
            Zsolt.18,1: Az éneklômesternek, az Úr szolgájától, Dávidtól, a ki azon a napon mondta el az Úrnak ez ének szavait, amely napon megszabadította ôt az Úr minden ellenségének kezébôl, és Saul kezébôl.
            A zsoltár ''fejlécéből'' nagyon sokat megtudhatunk. Amely napon Dávid megszabadult minden ellenségének kezéből és Saul kezéből, azon a napon ''mondta el'' az Úrnak ezt az éneket. Ez tehát egy győzelmi dal, diadal-ének, amely sok olyan jelenetet tartalmaz, amit Dávid soha sem élt át. Ezek nem egyszerűen költői képek hanem valóságosan megtörtént dolgok, Jézus Krisztus életében ui. mindegyik beteljesedett. 
            A héber Szentírást eredetileg pontozások, azaz magánhangzók nélkül írták. Ebben az eredeti formában a Sault így írják: LY}V. Egyetlen egy héber szó van ezen kívül, amit pontozás nélkül ugyanígy írnak: a Seol! Az eredeti szöveget olvasva tehát így is olvashatjuk a zsoltár bevezetését: azon a napon, amelyen megmentette őt az Úr minden ellenségének kezéből és Seol (gonosz angyal) kezéből! A 18. zsoltárt kb. 1000 évvel Jézus születése előtt adta meg Dávidnak a Szent Szellem. A héber Bibliát csak i.sz. 800 körül pontozták ki, tehát 1800 évig a zsidók Saulnak is és Seolnak is olvashatták ezt a zsoltárt.
            Ebben a két rokon szóban (Saul, Seol) benne van Isten bölcsessége. Saul elhívásakor Isten már tudta, hogy Saul üldözni fogja Dávidot, Dávid meg fogja írni a 18. zsoltárt, amely Saulról, de Jézusnak Seolról szól. Istennél az ok-okozati összefüggések egy más dimenzióban vannak, az ember azt nem tudja felfogni. Csak rácsodálkozhatunk erre, ahogy Pál is tette, amikor éppen erről az ok-okozati összefüggésről gondolkodott Izraellel kapcsolatban: Róma 11,33: Óh Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az Ő ítéletei és kinyomozhatatlanok az Ő utai!

Tehát a 18. zsoltár:
2 És mondta: Szeretlek Uram, én erôm! 3 Az Úr az én kôsziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kôsziklám, ô benne bízom: az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem. 4 Az Úrhoz kiáltok, a ki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtôl.        5 Halál kötelei vettek körül, és Béliál árjai (vad folyamai) rettentettek engem (törtek rám). 6 Seol kötelei vettek körül; Halál tôrei fogtak meg engem. 7 Szorultságomban az Urat hívtam, és Istenemhez kiáltottam; szavamat meghallotta templomából, és könyörgésem elé jutott, füleibe. 8 Ekkor megingott, megrengett a föld, s a hegyek alapjai megreszkettek, inogtak; mert haragra gyúlt. 9 Füst szállt fel orrából, és szájából tűz emésztett; izzó szén izzott belôle. 10 Lehajtotta az eget és leszállt, és sötét felhő volt lábai alatt. 11 Kérubon haladt és repült, és suhant (lebegett) a szelek szárnyain. 12 A sötétséget tette rejtekhelyévé; sátorául maga körül vizek sötétjét és fellegek sűrűjét. 13 Az elôtte lévô fényességbôl felhôin jégesô tört át és izzó szén. 14 És dörgött az Úr a mennyekben, és a Magasságos hallatta hangját - jégesôt és izzó szenet. 15 És kilőtte nyilait és szétszórta őket, villámokat szórt és megzavarta őket (azaz az ellenséget)[1]. 16 És meglátszottak a vizek medrei s meglátszottak a világ alapjai; a te feddésedtől Uram, orrod leheletének fúvásától. 17 Lenyúlt a magasból és felvett engem; kihúzott engem nagy vizekbôl. 18 Megszabadított engem erôs ellenségeimtôl, s gyűlölôimtôl, a kik hatalmasabbak voltak nálam. 19 Rám jöttek balsorsom napján; de az Úr volt az én támaszom. 20 És kivitt engem tágas térre; kiragadott engem, mert kedvét lelte bennem. 21 Az Úr megfizetett nekem igazságom szerint, kezeim tisztasága szerint fizetett meg nekem. 22 Mert megôriztem az Úr utait, és gonoszul nem tértem el Istenemtôl. 23 Mert minden ítélete elôttem van, és rendeléseit nem távolítottam el magamtól. 24 És tökéletes voltam elôtte, ôrizkedtem bűnömtôl. 25 És megfizetett nekem az Úr igazságom szerint, kezeim tisztasága szerint, a mi szemei elôtt van. 26 Az irgalmashoz irgalmas vagy; a tökéleteshez tökéletes vagy. 27 A tisztával tiszta vagy; s az elfordulthoz elfordult vagy. 28 Mert te megmented a nyomorult népet, és a kevély szemeket megalázod; 29 Mert te gyújtod meg mécsesemet; az Úr az én Istenem megvilágosítja sötétségemet. 30 Mert általad táboron is átfutok (csapatot is megrohanok), és Istenem által kôfalon is átugrom. 31 Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde tiszta; pajzsa Ő mindazoknak, a kik bíznak benne. 32 Mert kicsoda Isten az Úron kívül? És kicsoda kôszikla Istenünkön kívül? 33 Az Isten, a ki felövez engem erôvel, és tökéletessé teszi utamat: 34 Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és magas helyeimre állít engem. 35 Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim meghajlítják az ércíjat. 36 És adtad nekem üdvösségednek pajzsát, és jobbod megszilárdított engem, jóvoltod felmagasztalt (naggyá tett) engem. 37 Kiszélesítetted léptemet alattam, és nem tántorogtak bokáim. 38 Üldözöm ellenségeimet és elérem ôket, és nem térek vissza, amíg meg nem semmisültek. 39 Összetöröm ôket, hogy fel sem kelhetnek; lábaim alá esnek. 40 Mert te öveztél fel engem erôvel a harcra, alám görbeszted az ellenem felkelôket. 41 És megadtad nekem ellenségeim hátát (hátat fordítottak, menekültek), és gyűlölôimet elpusztíthattam. 42  Kiáltottak, de nem volt szabadító, az Úrhoz és nem felelt nekik. 43 És szétmorzsoltam ôket, mint port szél elé, és kiüresítettem ôket, mint utca sarát. 44 Megmentettél engem a nép küzdelmeitől, nemzetek fejévé tettél engem; oly nép szolgál nekem, amelyet nem ismertem. 45 A mint hall a fülük, engedelmeskednek, és idegenek is hízelegnek nekem. 46 A pogányok elepedtek, és reszketve jönnek elô (''előreszketnek'') zárt helyeikbôl. 47 Él az Úr és áldott az én kôsziklám; magasztaltassék hát üdvösségem Istene! 48 Az Isten, a ki bosszúállást ad nekem, és népeket hódoltat alám, 49 Aki megment engem ellenségeimtôl. Felemeltél azok fölé, akik felkeltek ellenem, az erôszak emberétôl megszabadítasz engem. 50 Azért dicsérlek téged, Uram, a nemzetek között, és éneklek nevednek. 51 Nagy segítséget ad királyának és irgalmasságot cselekszik az ô felkentjével, Dáviddal és magvával mindörökké.(A zsoltár tehát 1.Dávidról és 2.Dávid Magváról = Jézusról szól).
            Jézus nagy dícsérő éneke tehát ez a dal. A Biblia több helyen beszél arról, hogy a szabadulás után egy nagy hálaének, új ének fog következni. Ez az a hálaének. Nem véletlenül van benne kétszer a Bibliában (a 2. Sámuel 22. részében is szerepel ugyanez a dal). Jézus dícsérte az Urat, majd elmondta, hogy milyen szorongatásokban volt része: a Seol, a Halál kötelei, tőrei, hálói kötözték meg, Béliál vad patakjai is rátörtek. (Béliál is egy gonosz szellem, aki itt, és a 2. Sámuel 22-ben a Seol és a Halál mellett van felsorolva. A pokol kapuiban ül, Pál apostol is megemlíti egyszer: Mi köze Krisztusnak Béliálhoz?).
            Jézust a Seol kötelei, láncai, bilincsei vették körül, és a Halál tőrei (szigonyai, horgai, hálói, csapdái) fogták meg. A Seol kötelei valóságos kötelek, csak nem fizikálisak, hanem szellemiek, de akik meg vannak velük kötözve, azok nem tudnak mozogni. Szellemiek, de valóságos kötelek. Sokan úgy képzelik el a szellemvilágot, mintha az egy megfoghatatlan, sejtelmes valóság lenne, ahol minden elfolyik, összemosódik, a dolgoknak még konkrét határuk, kiterjedésük sincs. De a Biblia leírja, hogy hogyan kell elképzelnünk a szellemvilágot: pl. Jézus egyszer azt mondta egy némának: effata, azaz oldódj fel, és ''a néma nyelvének kötelei azonnal feloldódtak.'' Le volt kötözve a nyelve egy szellemi kötéllel. Ha valaki ilyenkor belelátna a szellemvilágba, akkor látná egy ilyen ember nyelvén ezeket a köteleket, amivel a nyelve le van kötözve, ami miatt a nyelve nem tud mozogni. Hangot esetleg tud kiadni, de beszélni nem tud, mert nem mozog a nyelve. Az ilyen köteleket semmiféle éles szerszámmal nem lehet elvágni, csak szellemi karddal. Jézushoz hasonlóan csak a hatalom beszédével tudunk segíteni az ilyen embereken: oldódj fel (effata)!
            Ugyanilyen valóságos - csak sokkal erősebb - kötelekkel, láncokkal volt Jézus is a Seol legaljára kötözve, és a Halál tőrei, csapdái (szigony, horog, háló, hurok) fogták meg. (Sok helyen van még szó a zsoltárokban a hálóról is.)


[1]Ezt a megjegyzést az Eberfelder Bibel teszi a 2.Sám.22.-höz fűzött kommentárjában.