2014. április 22., kedd

Kövér Gábor - Jézus a Seolban 27.

Zsolt.30,1: Dávid zsoltára. Templomszentelési ének. 2 Magasztallak, Uram, hogy felemeltél (kihúztál) engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam. 3 Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem! 4 Uram, felhoztad a Seolból lelkemet, fölélesztettél a gödörbe szálltak közül. 5 Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsőítsétek szent nevét (emlékezetét)! 6 Mert csak pillanatig tart haragja, de élet(-hosszig) jóakarata, este bánat száll be hozzánk, reggelre ujjongás. (Ez az ismert Ige is Jézus szájából hangzott el a feltámadás után. Nagy öröm van ebben az Igében. De természetesen - mivel az Ige él -, nemcsak arra a konkrét helyzetre -Templomszentelés: talán Jézus éneke a Mennyei Templomban a megdicsőítéskor? - vonatkozik, hanem a Szent Szellem élővé teheti ezt az Igét minden reggel számunkra is.) 7 Azt mondtam azért jó állapotomban (nyugalmamban, gondtalanságomban): Nem rendülök meg soha. 8 Uram, jókedvedből érősséget állítottál föl hegyemre; de elrejtetted arcodat, és megroskadtam. 9 Hozzád kiáltok, Uram! Az én Uram irgalmáért könyörgök! 10 Mit használ vérem, ha sírba szállok? Dicsér-e téged a por, hirdeti-e igazságodat? 11 Hallgass meg, Uram, könyörülj rajtam! Uram, légy segítségem! 12 Siralmamat vígságra (körtáncra) fordítottad, leoldoztad gyászruhámat (zsákruhámat), körülöveztél örömmel. 13 Azért hogy a lelkem (dicsőségem) énekeljen téged és el ne hallgasson, Uram, Istenem, örökké dicsôítelek Téged!

            Az Atya kihúzta Jézus szellemét a Seolból, nem engedte, hogy ellenségei - a Halál és a Seol - örüljenek rajta. Feltámasztotta a gödörbe szálltak közül, az elkárhozott árnyak közül, pedig ugyanolyan volt, mint azok. Este bánat száll be: ez volt a keresztrefeszítés, és a Seolba szállás péntek este. De reggel ujjongás van itt: feltámadás. Az Atya eltávozott egy rövid időre Jézustól, ekkor Jézus megroskadt és Istenhez kiáltott: mit használ a vérem, ha sírba szállok? És az Atya leoldozta Jézusról a gyászruhát, és örömmel vette körül. Ezért (is) az Atya méltó az örökké tartó dicséretre (13.vsz.).

            De nemcsak Dávid a zsoltárírók és a próféták kaptak kijelentést Jézus feltámadásáról, hanem még Ezékiás király is. Ezékiás megbetegedett és Ézsaiás prófétán keresztül szólt hozzá az Úr, hogy ebbe a betegségbe bele is fog halni, rendezze el dolgait. De Ezékiás nem akart még meghalni, ezért könyörgött és sírt az Úr előtt. Az Úr meghallgatta Ezékiást, és adott neki még tizenöt évet. Ezékiás ekkor nagyon boldog volt, úgy érezte magát, mint aki megmenekült a Seoltól, a fiatalon való meghalástól, és mint aki visszanyerte az életét (legalábbis tizenöt évet). Ebben a boldogságban a Szent Szellem megadta neki azt az érzést, amit Jézus érzett akkor, amikor visszanyerte az életét. Ezt a feljegyzést írta le Ezékiás, amit Ézsaiás próféta - felismerve jelentőségét - bevett könyvébe, és annak egyik messiási próféciájává lett.

Ézsa.38,9-20: Ezékiásnak, Júda királyának feljegyzése, amikor megbetegedett és betegségéből felgyógyult: Azt mondtam: Hát napjaim nyugalmában kell leszállnom a Seol kapuihoz, megfosztva többi évemtől! Mondtam: nem látom az Urat, az Urat az élők földjén, nem szemlélek embert többé a nyugalom (a holtak birodalma) lakói között. Sátram lerontatik és elmegy tőlem, mint egy pásztor-hajlék!  Mint a takács, összehajtottam életemet, hiszen levágott a fonalról engem, reggeltől estig végzel velem! Reggelig nyugton várt lelkem, mint oroszlán, úgy törte össze minden csontomat, reggeltől estig végzel velem! Mint a fecske és a daru, sipogtam, nyögtem, mint a galamb, szemeim a magasságba meredtek: Uram, erőszak van rajtam, szabadíts meg (légy kezesem)! Mit mondjak? Hogy szólt nekem, és Ő azt meg is tette! Nyugton élem le éveimet lelkem keserűsége után! Ó Uram! Ezek által él minden! És ezekben van teljességgel szellemem élete! Te meggyógyítasz és életben tartasz engem! Íme, áldásul volt nekem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulás verméből (sahat), mert hátad mögé vetetted minden bűneimet! Mert nem a Seol dicsőít téged és nem a Halál magasztal Téged, hűségedre nem a gödörbe szálltak várnak! Aki él, aki él, csak az dicsőít Téged, mint ma én! Az atya a fiaknak hirdeti hűségedet! Az Úr szabadított meg engem, azért énekeljük énekeimet életünk minden napjaiban az Úr házában! (Azaz a mennyben minden nap dícséri Jézus az Atyát a feltámasztásért, lassan már kétezer éve! Ez olyan nagyjelentőségű dolog (a feltámadás, a Seoltól való megszabadulás), hogy Jézus sem tud betelni vele.
            Itt a Szent Szellem tehát Ezékiás király száján keresztül szólt. Áldásul lett a nagy keserűség, és Isten szeretettel kivonta Jézus szellemét a pusztulás gödréből, úgy, hogy megbocsátotta a bűnöket, háta mögé vetette a Jézus által levitt bűnöket.

            Ezenkívül még más helyeken is - főleg zsoltárokban - találhatunk olyan mondatokat, részeket, amelyeket Jézus a Seolban, vagy a Seolban töltött idejéről mondott, itt igyekeztem a legegyértelműbbeket kiválogatni.