2011. december 7., szerda

Scofield: Ésaiás könyve

Ézsaiás - ez a név azt jelenti, az Úr szabadítása - a legnagyobb volt az író próféták között. Júdában munkálkodott négy király uralkodása alatt, valószínűleg Kr. e. 740-680 között, mintegy hatvan éven át. Ez idő alatt elfoglalták Samáriát, Izráelt fogságba hurcolták kb. Kr. e. 722-721-ben, és Szanhérib megtámadta Júdát Kr. e. 701-ben. Ézsaiás témái visszanyúlnak egészen Isten örök tanácsvégzéséig, a mindenség teremtéséig (pl. Ézs 42,5), és előretekint arra az időre, amikor majd Isten új eget és új földet teremt (Ézs 65,17; 66,22). Egyetlen más próféta sem írt Isten dicsőségéről ilyen hatalmas ékesszólással (lásd a 40. fej.). Ézsaiás jövendölései a föld minden nemzetére kiterjednek (pl. Ézs 2,4; 5,26; 14,6.26; 40,15.17.22; 66,18).
Ézsaiás könyvében sok fontos próféciát találunk Jeruzsálemről (melyet több mint harminc különböző néven említ), valamint Izráelről, Júdáról és a föld népeiről. A könyv nagy messiási jövendöléseket is tartalmaz, melyek kijelentik Krisztus születését (Ézs 7,14; 9,6), az Ő Isten voltát (Ézs 9,6-7), szolgálatát (Ézs 9,1-2; 42,1-7; 61,1-2); halálát (52,1-53,12), eljövendő ezeréves uralkodását (pl. 2; 11; 65. fej.) stb.
Az ÓSZ valamennyi prófétája között Ézsaiás érthető meg a legkönnyebben. Egyik prófétát sem foglalkoztatja Krisztus megváltó munkája olyan mértékben, mint őt. Sehol a törvény alatt keletkezett írásokban nincs ilyen világos látás a kegyelem felől.

A könyvet a következő részekre lehet felosztani:
I. Prófétai beszédek Júda felől, 1-12.
II. Prófétai beszédek a nemzetek felől, 13-27.
III. Prófétai intések Efráimot és Júdát illetőleg, 28-35.
IV. Történelmi közbevetés: Szánherib támadása és Ezékiás betegsége, 3639.
V. Isten nagysága és magasztos volta, 40-48.
VI. Az Úr szenvedő Szolgája, 49-57.
VII. Befejező intések és próféciák, 58-66.