2011. december 24., szombat

Kenneth Hagin: Bibliai hit - Hogyan szabadíthatod fel a hited? 8.

Emlékszem, nemrégiben egy körzeti konferencián prédikáltam, és ugyanerről tanítottam napközben az istentiszteleten. A körzeti elöljáró odajött hozzám:

- Tudod Hagin testvér, volt idő, amikor nem értettem egyet azzal, amit taní­tasz. De emlékszem, mielőtt elöljáró lettem -tulajdonképpen jó néhány évvel ezelőtt -, egy új gyülekezetben szolgáltam, ahol egyáltalán nem voltak férfiak. A hölgyek hordozták a terhet és mindent megtettek, amit csak lehetett, hogy kifizethessük az épület költségét. Egyetlen férfitagunk volt, egy üzletember, aki jobb anyagi helyzetben élt, mint bárki más a gyülekezetben. De maximum egy dollárt adakozott hetente, pedig nagy szükségünk lett volna a támogatásá­ra. Egyszer, hajnali kettőkor csöng a telefonom, és ő volt a vonal másik végén: „Tegnap épp zárásidő előtt eltörtem a bokám - mondta. A szomszédom itt van nálam és beszélgettünk a gyógyulásról. Ő római katolikus, de úgy gondolja, ha te eljönnél és imádkoznál értem; Isten biztosan meggyógyítaná a lábam.

Biztos voltam benne, hogy Isten nem gyógyítja meg azt a fickót, hiszen annyi­ra hálátlan volt. Szerettem volna azt mondani: „Isten nem gyógyít meg téged” és magára hagyni. De nem tehettem meg, különösen hogy ott volt vele ez a ró­mai katolikus barátja is. így tehát felöltöztem és elmentem hozzá. Mielőtt még rájöttem volna, mit is teszek, már az ágy lábánál térdeltem, kezem a begipszelt lábon volt és azt mondtam: „Istenem, gyógyítsd meg őt most, a Jézus Krisztus Nevében!” És szellememben tudtam, hogy meggyógyult. Ott álltam és figyel­tem, ahogy levágta a kötést a lábáról, kiugrott az ágyból, ráállt, és azonnal járt.

Aztán hazamentem, de nem tudtam elaludni. Hogyan gyógyíthatta meg őt Is­ten? Egyre csak ezen gondolkoztam. De megemlékeztem arról, hogy „Az Úr fölsegíti őt. És ha bűnöket követett is el, megbocsáttatik néki.” Hiszen Isten tu­lajdonképpen jobban ismerte őt, mint én. Tudtam, hogy az az ember végig kö­nyörgött, kérte Istent, hogy bocsásson meg neki, mialatt én a bokájáért imád­koztam. Hallottam, ahogy azt mondja: „Drága Istenem, kérlek, minden rosszat bocsáss meg nekem.” Nem csodálatos, hogy Isten ennyire irgalmas? Otthagy­tam a gyülekezetet és az növekedett, de jött a háború, és a hívők fele elköltö­zött. Ennek ellenére mégis ki kellett fizetni a gyülekezeti épület részleteit. Ám akkor ez az ember előállt és felajánlotta, hogy kifizeti a hátralék teljes össze­gét. A háború alatt több mint 4000 dollárt adott ki az ingatlanra. Évekkel a há­ború után, amikor az utolsó törlesztést is kiegyenlítették, meghívott az adósle­vél elégetésére. Akkor azt mondtam a testületnek: „Vissza kell fizetnetek a testvér pénzét, mert óriási részt vállalt magára, és amint látom, már a ti anyagi helyzetetek is rendeződött.” De ő közbeszólt: „Nekem elég lesz 2500 dollár is, és ezt is átutalom a körzet belső céljaira.” Többször megbántam, hogy nem volt kedvem imádkozni ezért az emberért - fejezte be az elöljáró.

Látjátok barátaim, milyen nagy különbséget jelent úgy nézni a dolgokra, ahogy Isten Igéje mondja, vagy pedig, ahogy mi gondolkodunk.

Hadd fejezzem be ezt a tanulmányt egy igével a Zsidó 10,1-4-ből: „Minthogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, en­nélfogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szüntelenül visz­nek, sohasem képesek tökéletességre juttatni az odajárulókat; Különben meg­szűnt volna az áldozás, mivelhogy az egyszer megtisztult áldozók többé semminemű bűntudattal nem bírtak volna. De azok esztendőnként bűnre emlé­keztetnek. Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket.” A bikák és bakok vére nem képes eltörölni a bűnöket; az ő vérük azokat csak el­fedezni tudja. A vér befedezte az emberek szívét, de a bűn benne maradt és ve­le együtt a bűntudat is. De Isten Krisztusban megváltott minket a bűntudattól is. „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és meg­tisztítson minket minden hamisságtól.” Ne gondolj többé a bűnökre! Ő nem emlékezik rájuk, te miért tennéd? Meg fogod látni, milyen nagy bizalommal jöhetünk imában Hozzá, és biztosan tudjuk, hogy meghallgat bennünket!