2011. december 17., szombat

Rodney H. Browne - Az Úr kívánja szolgája bővölködését

Vígadjanak és örüljenek, akik kívánják az Én igazságomat, hadd mondják mindenkor: Nagy az Úr, Aki kívánja az Ő szolgájának békességét [bővölködését]. Zsoltár 35:27

A Mindenható Isten megteremtette a varázslatos eget és a földet, és mindent, ami abban van, majd a következőt mondta: "Ez jó!" Aztán megteremtette az emberpárt és belehelyezte őket a legszebb kertbe. Megáldotta őket és megparancsolta nekik, hogy sokasodjanak és szaporodjanak, és vessék a földet és mindent, ami azon van hatalmuk alá. Isten terve szerint csak áldást, békességet és bővölködést érzékeltek a kertben. A szegénység és nélkülözés azonban a bűn és engedetlenség által megjelent a földön. Isten ezt mondta Ádámnak:

"Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. 18 Töviset és bogáncskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek füvét. 19 Orcád verítékével egyed a te kegyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszel
(I. Mózes 3:17-19). A föld a bűn miatt átkozott lett! De ezt a helyzetet Isten nem hagyta annyiban. Az emberiség az Övé volt, és azt akarta, hogy az emberek áldottak legyenek, ne pedig átkozottak. Ezért elküldte egyszülött Fiát, hogy Ő az egész emberiségért magára vegye a bűnt és a szegénységet.

Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által meggazdagodjatok.
2 Korinthus 8:9

Halálával Jézus minden bűnünket, betegségünket, kórunkat, nélkülözésünket, szegénységünket, és magát a halált is magára vette. Ezek helyébe odaadta, ami az Övé volt: életet, egészséget és áldást!
Nem szabad elfelejtenünk és el kell ismernünk, hogy Isten a mi bővölködésünk ellátásának forrása. Gondolkodj el az alábbi Igéken, vedd be őket a szívedbe, engedelmeskedj Isten neked szóló Igéjének és cselekedd is meg azt. Ezáltal mindazokban a csodálatos áldásokban fogsz járni, amelyekben Ő szeretné, hogy járj.

Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az Én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz! 8 El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te útaidon és akkor boldogulsz.
Józsué 1:7-8

Akkor jól lesz dolgod [bővölködni fogsz], ha a rendeléseket és a végzéseket megtartod és teljesíted azokat, amelyeket az Úr Mózes által parancsolt Izráelnek. Légy bátor, légy erős, ne félj és ne rettegj!
1 Krónika 22:13

És kereste az Istent Zakariás próféta idejében, aki az isteni látásokban értelmes volt; és mindaddig, míg az Urat keresé, jó előmenetelt [bővölködést] adott néki Isten.
2 Krónika 26:5

És minden munkában, amelyet elkezdett az Isten házának szolgálatában, a törvényben és parancsolatban, keresvén az ő Istenét, teljes szívvel járt el, és ezért szerencsés volt [bővölködött]
. 2 Krónika 31:21

Nem Te vetted-é körül őt magát, házát és mindenét, amije van? Keze munkáját megáldottad, marhája igen elszaporodott e földön.
Jób 1:10

És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban: a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked adja azt.
V. Mózes 28:11

Isten hozza vissza a száműzötteket, kihozza boldogságra [bővölködésre] a foglyokat; csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen.
Zsoltár 68:7

Dicsérjétek az Urat. Boldog az ember, aki féli az Urat és az Ő parancsolataiban igen gyönyörködik. 2 Hős lesz annak magva a földön; a hűségesek nemzedéke megáldatik. 3 Gazdagság és bőség lesz annak házában, s igazsága mindvégig megmarad.
Zsoltár 112:1-3

Boldog nép az, amelynek így van dolga; boldog [bővölködő] nép az, amelynek az Úr az ő Istene.
Zsoltár 144:15

Aki értelmet szerez, szereti az életét, aki megőrzi az értelmességet, [bővölködik és] jót nyer.
Példabeszédek 19:8

Gazdagság és tisztesség van Nálam, megmaradandó jó és igazság
. Példabeszédek 8:18

A jó örökséget hagy unokáinak; a bűnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz számára.
Példabeszédek 13:22

És ismeretes lesz magvuk a népek közt és ivadékaik a népségek között, valakik látják őket [az ő bővölködésükben, megismerik őket, hogy ők az Úrtól megáldott magok.
Ézsaiás 61:9

MI vagyunk az Úrtól megáldott magok!