2011. december 27., kedd

Rodney H. Browne - Az Úr kívánja szolgája bővölködését 4.

Vigadjanak és örüljenek, akik kívánják az Én igazságomat, hadd mondják mindenkor: Nagy az Úr, Aki kívánja az Ő szolgájának békességét [bővölködését]. Zsoltár 35:27

Minden igazi áldás a Mindenható Istentől származik. Az áldás természetét tekintve nemcsak anyagi lehet, hanem az ember egész földi létezésére kiterjed. Isten valódi áldásai békességgel és megelégedettséggel is járnak. Bővölködésünkben Isten igen kedvét leli és megelégedettséggel tölti el.

Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, amelyeket Én parancsolok ma néked: reád jőnek mindez átkok és megteljesednek rajtad: 16 Átkozott leszel a városban és átkozott a mezőn. 17 Átkozott lesz a te kosarad és a te sütőteknőd. 18 Átkozott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése. 19 Átkozott leszel bejöttödben és átkozott leszel kimentedben.
V. Mózes 28:15-19

A szegénységgel nem tudjuk magunkat igazolni Isten előtt, sem nem előfeltétele az az Isten szerinti életnek. A szegénység átok! A szegénység a lázadás és az engedetlenség átka. Isten akarata számunkra nem átok, hanem áldás! Isten előre figyelmeztetett bennünket, hogy mindezt tudjuk, és hogy elkerüljük azt.

Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást.
Példabeszédek 10:22

Amikor Isten megáld bennünket, az Ő áldása nem vár cserébe semmit, nem fogjuk azt megbánni és nem szerez bántást a számunkra - őszinte áldás és jutalom az a hitért és az engedelmességért. Isten "igen"-je igen, és az Ő "nem"-e nem! Ellenben az ördög olyan ígéreteket tesz, amelyekért keserűséggel, fájdalommal, halállal és a szabadság elvesztésével fizetsz. Az ördög hazug és a hazugság atyja. Ő senkit nem tud megáldani. Lehet, hogy megengedi, hogy az emberek elérjék azt, amiért epekednek, de az ár a lelkük. Az Atya áldásai azonban ingyenesek és édesek.

Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által meggazdagodjatok.
2 Korinthus 8:9

Ha Isten azt akarná, hogy szegény légy, akkor miért küldte el Jézust? Jézus azért szenvedett és halt meg, hogy áldást és szabadságot hozzon életünk minden területére. Nem kis árat fizetett az áldásunkért. Isten áldásról szóló üzenetét nem az ember találta ki, hanem Isten nyúlt ki az emberért, hogy minden ember számára világossá tegye, hogy mindenkit meg akar és meg tud áldani, aki engedelmesen és hitben Őhozzá járul. Az áldásod olyan biztos, mint az üdvösséged, a gyógyulásod és a szabadulásod!

És ne mondjad ezt a te szívedben: Az én hatalmam és az én kezemnek ereje szerezte nékem e gazdagságot! 18 Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert Ő az, Aki erőt ád néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az Ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, miképpen e mai napon van.
V. Mózes 8:17-18

Mi lehetne ennél világosabb? Hogy maga Isten az, Aki adja az erőt a gazdagságnak megszerzésére! Az Úr azt a szövetségi ígéretet tette, hogy bővölködést fog adni és meg fogja áldani mindazokat, akik szorgalmasan keresik Őt, és akik engedelmeskednek az Ő parancsolatainak. A gazdagságnak megszerzésére való erőt nem az ördög adja, sem nem a saját erőnkből, ill. képességünkből származik.

És reggel felkészülvén, kimenének a Tékoa pusztájára; és mikor kiindulnának onnan, megálla Jósafát és monda: Halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók! Bízzatok az Úrban a ti Istenetekben, és megerősíttettek; bízzatok az Ő prófétáiban, és szerencsések lesztek!
2 Krónika 20:20
Az Isten Szellem pedig felindítá Zakariást, a Jójada pap fiát, aki felálla a nép között, és monda nékik: Ezt mondja az Isten: Miért szegtétek meg az Úrnak parancsolatait? - mert az nem használ néktek. Ha elhagytátok az Urat, Ő is elhagy titeket. 2 Krónika 24:20
És kereste az Istent Zakariás próféta idejében, aki az isteni látásokban értelmes volt; és mindaddig, míg az Urat keresé, jó előmenetelt adott néki Isten. 2 Krónika 26:5

Isten Igéje nagyon világos. Ha nem engedelmeskedsz Istennek és megszeged az Ő parancsolatait, akkor Ő nem tud és nem is fog megáldani, ill. bővölködést adni a számodra. Ha keresed az Urat és engedelmeskedsz az Ő parancsolatainak, akkor az Istentől jövő áldást és jólétet fogod learatni. Az Úr nem méri fukarul az áldást. Éppen ellenkezőleg, keresi az alkalmat és vágyik arra, hogy megáldja az Ő népét. Az Ő népe szab határt Isten áldásának azzal, hogy nem cselekszik meg az Ő Igéjét.

Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll és csúfolódók székében nem ül; 2 Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. 3 És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.
Zsoltár 1:1-3

Minden
, amivel rendelkezünk és amit teszünk bőségesen megáldatik, ha gyönyörködünk Isten Igéjében, ha alárendeljük magunkat annak és magatartásunkat az Ő szabályai és parancsolatai szerint irányítjuk!