2017. augusztus 15., kedd

Megvallások Derek Prince Áldás és átok c. könyvéből

Mikor rájövünk, hogy negatív erők irányulnak ellenünk, akár Sátán szolgái részéről, akár már keresztények lelki beszédei eredményeként:
Egyetlen ellenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely velem perbe száll, kárhoztatok. Ez az én örökségem, {örökölt jogom}, mert az úr szolgája vagyok, és az én igazságom Tőled van Uram. (Ésaiás 54, 17)
Istenem, megbocsátok azoknak, akik gonoszul beszélnek ellenem, és mivel megbocsátottam nekik, áldom őket a Te nevedben

Mikor múltbeli bűnök, vétkek, méltatlanság érzések nyomasztanak:
Krisztusban vagyok, ezért új teremtés vagyok. A régi dolgok mind elmúltak. Életemben minden újjá lett, és mindent Istentől kaptam. (2 Korinthus 5, 17-18)

Mikor csüggedés és halálfélelem sötét gondolatai nyomasztanak: 
Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit. (Zsoltárok 118, 17)

Mikor fizikális betegség vagy erőtlenség támad: 
Krisztus Maga vitte fel testében az én bűneimet is a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljek – akinek sebeivel meg is gyógyultam. (1 Péter 2, 24)
Testem a Szent Szellem temploma, megváltott, megtisztított és megszenteltetett Jézus vére által. Tagjaim – testem részei – az igazság eszközei, melyeket átadtam Isten szolgálatára és az Ő dicsőségére. Az ördögnek nincs helye bennem, nincs hatalma fölöttem, nincsenek jogos követelései velem szemben. Minden követelése el van törölve a Jézus vére által.
Legyőztem a Sátánt a bárány vére által és a bizonyságtételem beszéde által, és nem kímélem életemet mindhalálig. A testem az Úrnak és az Úr a testemnek rendeltett.
(Az 1 Korinthus 6, 19; Efézus 1, 7: 1 János 1, 7; Zsid 13, 12; Róma 6:13; 8:33-34; Jelenések 12, 11; 1 Korinthus 6, 13 alapján)
A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig miénk és a mi fiainké mindörökké, hogy e törvénynek minden igéjét beteljesítjük.

Mikor Sátán olyan területen támad, melyért Isten előtt felelősséggel tartozunk – otthonunkban, családunkban, a munkánkban, szolgálatunkban stb.:
Vasból és rézből vannak záraink, és életünkön át tart erőnk. Nincs olyan, mint a Jesurun Istene! Az egeken száguld segítségünkre, és fenségében a felhőkön. Az örökkévaló Isten a mi hajlékunk, alattunk vannak örökkévaló karjai. Elűzi előlünk ellenségünket, és ezt mondja: Pusztítsd el!
(5 Mózes 33, 25-27)

Mikor ráébredünk, hogy elménk egy csatatér, melyen Sátán hazugságai Isten Igéjének igazságaival háborúznak:
Az én harci fegyvereim hatalmasak Istenben. Lerontom azokkal az erősségeket, melyeket Sátán emelt az én elmémben. Foglyul ejtem minden gondolatomat, hogy engedelmeskedjenek Krisztusnak. A három legerősebb fegyverem a megvallás, hálaadás és dicséret. (2 Korinthus 10, 4-5)
Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen… a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. {Mert nem testből és vérből való emberek ellen harcolunk, hanem test nélküli személyek ellen – a láthatatlan világ gonosz uralkodói ellen… és a szellemvilág gonosz szellemeinek sokasága ellen}

Mikor egy nekem túl nehéz feladattal kerülök szembe:

Mindenre van erőm a Jézusban, a ki engem megerősít {belülről} (Filippi 4, 13)

Mikor saját erőm cserbenhagy vagy nem elég:
Az Isten ereje az én erőtlenségem által végeztetik el, ezért mikor én gyenge vagyok, akkor vagyok erős. (2 Korinthus 12, 9-10)

Mikor anyagi területen kell hitet gyakorolnunk:
Az Isten hatalmas arra, hogy ránk árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségünk lévén minden jótéteményre készek legyünk. (2Korinthus 9, 8)

Mikor a félelem támad:
Isten nem a félelem szellemét adta, hanem erőnek, szeretetnek józanságnak szellemét. (2 Timótheus 1, 7) A Jézus nevében engedelmeskedem Istennek és ellene állok a félelem szellemének. Ezért el kell futnia tőlem! (Jakab 4, 7)