2017. augusztus 15., kedd

David Wilkerson - Mindannyian Isten ítélőszéke előtt fogunk állni 3.

Hogyan lett nevünk feljegyezve az élet könyvébe? Abban a pillanatban, amikor teljes lényünkkel hittük, hogy Jézus Krisztus értünk adta vérét. Akkor lett feljegyezve amikor hittünk a kereszt győzelmében és azt magunkra vonatkoztattuk és elhatároztuk, hogy teljes szívvel, eszünkkel, és erőnkkel alávetjük magunkat mindenben az Ő méltóságának.

Továbbá, Isten egy csodálatos ígéretet ajánl mindazoknak akiknek borzalmas “skarlátvörös” bűneik voltak; tetteik a pokol bűzével voltak átitatva ...akik meggyalázták testüket alkohollal, kábítószerekkel, természet ellenes tettekkel, fajtalansággal...akik elpirulnak amikor múltjukra gondolnak...akik nagyot nyelnek amikor rágondolnak, hogy milyen közel voltak a pokolba eséshez. Isten ígérete azoknak az, hogy biztosan és nagy örömmel, minden félelem nélkül állhatnak elé az ítélet napján. Megfogadja: “Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú.” (Ézs. 1:18) Megtérve, hátrahagyva bűneiket, bízva az Ő megbocsátó kegyelmében, ezek hit által megbékülést nyertek Istennel.

Mindegy, hogy mi volt a múltad, Isten nem olyannak lát téged mint amilyen voltál. Nem vagy alkoholista, házasságtörő, kéjvágyó, csaló személy, ahelyett átváltoztál és most a drága, szeretett szeplőtlen mennyasszonya vagy. És vár reád a Bárány mennyegzőjének vacsorájára, ahol a vőlegénnyel fogsz egyesülni.

Mondd meg nekem, van e olyan vőlegény aki miközben sietteti az esküvője napját, menyasszonyát hirtelen bűnnel vádolná meg az ítélet napján? Nincs olyan vőlegény aki ezt tenné. Talán csodálkozol: “Nem fog Jézus minden gonoszságot elítélni? Nem fogja az összes bűnt megítélni?” A válasz erre: de igen. Az a Krisztus akivel találkozni fogsz azon a napon ugyanaz a Krisztus aki elhívott téged, megváltott, megbocsátott, és megvásárolt saját vérével, megtisztított téged és homlokodra rábélyegezte jelét, hogy az Övé legyél és mindvégig imádkozott érted.

Amint Jézus előtt fogsz állni, úgy fogod Őt látni mint férjed, megváltód, barátod, védelmeződ, aki közbenjár érdekedben. És abban a pillanatban te teljessé válsz Őbenne. Feddhetetlenül fogsz ott állni, folt vagy ránc nélkül szentül és ártatlanul. “És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket.” (Kol. 2:13) “Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel...” (Júd. 24)

Krisztus teste vagyunk: az Ő csontjából való csont és az Ő testéből való test. Gondoljátok hogy az összegyűlt ördögi seregek előtt és a gonosz emberek gyülekezete előtt, akik Isten trónusa elé lettek rendelve, saját testét meg fogja csonkítani? Soha! Szeretni és gondoskodni fog rólunk akik az Ő teste vagyunk. Nem fogja hirtelen levágni végtagjait azon a napon. Mindemellett, Jézus a gyülekezet sarokköve. Gondolod, hogy ki fogja magát venni az épületből és megengedi, hogy az egész épület összeomoljon miután mindannyiunkat olyan céltudatosan épített bele?

Ez teljesen lehetetlen!

Végül pedig, Isten Igéjét szeretném elétek tárni, hogy teljesen eloszlassam a még megmaradt félelmet az Isten trónja elé állással kapcsolatban, hogy most nagy örömmel és hálaadással várjátok azt a napot.

A Biblia három megkérdőjelezhetetlen indokot sorol fel, amiért nincs ok félelemre, de annál inkább arra, hogy örüljünk az ítélet napjának eljövetelére.

1. A félelem nem egyezik meg mindazokkal a csodálatos dolgokkal, amelyeket az Úr irántuk való szeretetében megalapozott és kihirdetett. Az Úr világosan megmagyarázta, hogy ki Ő számunkra, és amit leírt nem egyeztethető össze semmiféle félelemmel. A Szentíráson keresztül kapcsolatunk Istennel minden szempontból meg van határozva: Ő a mi Atyánk, testvérünk, barátunk, vőlegényünk, fejünk, férjünk, védelmezőnk, megváltónk, ellátónk, menedékünk, pásztorunk.

A kereszten át alapozta meg ezt a dicsőséges kapcsolatot velünk. És most sürget, hogy felismerjük: “Ez vagyok számotokra”. Gondoljátok, hogy az ítélet napján hirtelen meg fogja szakítani népével ezt a különleges kapcsolatot? Soha! Hogyan tudná egy apa visszautasítani gyermekét azon a napon? Még akkor is amikor az Élet Könyve ki lesz nyitva, Ő a te Atyád, védelmeződ, közbenjáród. Semmi sem lesz képes ezt a kapcsolatot megszüntetni.

2. Félelem nem lehet jelen az újjáteremtés és koronázás napján. “Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk...Amilyen messze van a napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket” (Zsolt. 103:10, 12) Eszünkkel képtelenek vagyunk felfogni milyen messze van kelet a nyugattól. És ez Isten mondanivalója ebben a versben: képességünkön túl mutat, hogy valaha is visszaidézzük bűneinket.

Talán azt kérdezed, hogy miért nevezem Isten ítéletnapját a mi koronázásunk napjának? Mert Ézsaiás mondta: “..ahogy a vőlegény örül menyasszonyának, úgy örül majd neked Istened.” (Ézs. 62:5) Amint az Úr előtt fogsz állni, fel fogod ismerni hogy szeretettel néz rád. És akkor a bűnösök tömege szeme láttára feléd fogja nyújtani karját és át fogja ölelni menyasszonyát. Ezt kérdezem: Miért félsz, amikor az Úr szeretettel és örömteljesen néz rád? Még akkor is a szeme fénye leszel.

3. Az Úr nem fog kevesebbet tenni, mint amit tőlünk itt a földön megkíván. Isten nem kér semmi többet tőlünk a parancsolataiban, mint amit Ő is megtesz. És ezeknek egyike, hogy eltakarjuk és megbocsássuk testvéreink bűneit. “Ha vétkezik atyádfia, menj el hozzá, intsd meg négyszemközt: ha hallgat rád, megnyerted atyádfiát” (Mát. 18:15)

Hiszem, hogyha egy külön ítélet lesz keresztény hívők számára, ezen a ponton lesz. Istent bántja, ha kibeszéljük és kritizáljuk testvéreink gyöngeségeit, különösen a gonoszok előtt. És hiszem, hogy a bírálat szemtől szembe lesz. Jézus szeretettel fogja mondani:

“Nem engedhetem meg, hogy magaddal hozd ezt a terhet. Meg akarom mutatni, hogy mit hiányoltál a földön és hogy némely munkád nem a lélekből volt. Igen te az Én drága menyasszonyom vagy, és csak dicsőség vár reád. A vérem takar téged és “folt és ránc” nélkül vagy, de minden amit lélek nélkül tettél, tűzben ég meg.”

Ez pedig azért lesz, hogy az Ő kegyelme legyen dicsőítve. Micsoda dicsőséges idő lesz kegyelmét örömmel elfogadni.

Igéje már elmondta: “Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsájtja a vétket.” (Péld. 19:11) “Isten dicsősége az, hogy a dolgokat elrejti. (25:2) Egy bizalmas percben azon a napon, Jézus meg fogja mutatni nekünk, hogy miképpen takarta el és bocsátotta meg bűneinket, amikor a legkevésbé érdemeltük meg. Fel fogja deríteni előttünk, hogy csakis az Ő kegyelmén és irgalmán keresztül mehettünk át a halálból az életbe. “Azok a vétkek, melyeket elkövetett, nem maradnak emlékezetemben. (Ez. 18:22) Bűneink örökre el lettek törölve vérével, és soha nem lesz megemlítve. És ez kell hogy legyen a mi magatartásunk is testvéreink felé, kik megbántottak minket.

Azért hoztam nektek ezt az üzenetet, hogy lelketeknek szilárd horgonya legyen és felkészüljetek az eljövendő sötét napokra.

Martin Luther így vallott megpróbáltatásai idején: “Uram, most, hogy megbocsátottál nekem, tégy velem amint akarsz.” Luther meg volt győződve arról, hogy az az Isten aki képes eltörölni minden bűnét és meg tudja menteni lelkét biztosan gondot fog viselni fizikai testére és anyagi szükségleteire. Lényegében ezt állította:

“Miért félnék attól amit ember tehet velem? Egy olyan Istent szolgálok aki meg tud engem tisztítani gonoszságaimtól és nyugalmat tud adni szívembe. Nem számít, hogy körülöttem minden összeomlik, ha Istenem képes megmenteni lelkem és meg tudja tartani örök életere. Miért ne törődne fizikai testemről is amíg ezen a földön vagyok? Oh, Uram, most hogy megbocsátottál nekem, ítélőszéked előtt örömteljesen fogok állni, így hát tégy velem amit szeretnél.”

Kedves szentek, örüljetek. Ez az élet nem a végső valóság. Valóságunk az örök élet a mi áldott Urunk jelenlétében. Tartsátok meg hiteteket. A dolgok körülöttünk leáldozóban vannak, de mi felmegyünk!