2017. augusztus 24., csütörtök

David Yonggi Cho - Dániel könyve 51.

IZRÁEL ÉS A TÖRTÉNELEM VÉGE

A nagy nyomorúság (12,1)

"És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mind ez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped; aki csak beírva találtatik a könyvben."

Korábban beszéltünk már arról, hogy a nagy hétéves nyomorúság két egyenlő, három és fél éves időszakra oszlik. Mikor a második rész elkezdődik, Mihály arkangyal eljön és elvezeti a zsidókat Petra erődjébe, Jordániába. Az Antikrisztus üldözni fogja őket és minden létező fegyvert és technikát megmozgat ellenük. Ha a zsidók ekkor csak a maguk erejéből futnának, nem sok esélyük volna, hogy megússzák. Isten azonban különleges kegyelmével fogja őket körülvenni és megadja a menekülés útját. János azt mondja a Jelenések könyvében:

"Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a föld­re, kergetni kezdé az asszonyt, aki a fiút szülte. De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig, és az időnek feléig." (Jel 12, 13-14)

Ez az asszony a zsidókat jelképezi. A prófécia sze­rint képesek lesznek igen gyorsan eljutni Petrába. Mene­külésük során nem lesznek magukra hagyva: Mihály ark­angyal fogja védelmezni őket. Petrába azok a zsidók fog­nak eljutni, akik kiválasztottak, akik szeretik Jézus Krisz­tust.

Feltámadás (12,2-3)

„És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útálatosságra. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké."

Mikor a második három és fél éves időszak véget ér és Krisztus leszáll a földre, egy hatalmas feltámadás veszi kezdetét. Azok az emberek, elsősorban zsidók, akiket a nagy nyomorúság ideje alatt kivégeztek, feltámadnak, hogy örök életet nyerjenek. Ne felejtsük el azonban, hogy még mielőtt a nyomorúság ideje elkezdődne, feltámadnak először azok a szentek, akik még a földben nyugszanak, arkangyal szavára és Isten trombitájának harsogására, majd azok, akik még életben vannak, elragadtatnak az előbbiekkel együtt a levegőbe, hogy részt vegyenek a mi Urunk Jézus Krisztus menyegzőjén. Akik tehát ekkor, a nyomorúság végén támadnak fel, azok a mártírok lesznek, akiket az Antikrisztus ölet meg hétéves uralma alatt.

Eközben azok a bűnösök, akik Krisztussal szembeszálltak, megöletnek az ő szájából kijövő kard által, és a pokolba lesznek zárva ezer évre. Aztán a halottak, kicsik és nagyok egyaránt feltámadnak, hogy a nagy fehér trón elé álljanak ítéletre. Ha valakiről kiderül, hogy neve nincs felírva az élet könyvében, azonnal a kénkővel égő tüzes tóba vettetik.

"Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat igazságra visznek, miként a csillagok, örökkön örökké." (12,3)

Az "értelmesek" azok az emberek, akik félreteszik a test kívánságát, a szemek kívánságát és az élet kevélységét (lásd 1Jn 2, 16), és az Úr eljövetelét várják szüntelen vigyázással, imádkozva.

S vajon kik azok, akik sokakat igazságra visznek? Ők korunk pásztorai, presbiterei, diakónusai, misszionáriusai, házicsoport-vezetői és minden cím nélküli keresztényei, akik abban foglalatoskodnak, hogy Jézus Krisztus evangéliumát sok emberhez eljuttassák. Ezek azok a keresztények, akik idejüket és energiájukat a többi hívő bátorítására, hitük erősítésére fordítják, másrészt a bűnösöknek, akik még nem ismerik az igazságot, az élet útját és a megtérés üzenetét hirdetik. Ezek az emberek örökké fénylenek majd, mert Krisztussal együtt fognak ragyogni.

Mikor Urunk visszajön a földre, munkánk szerint fog megjutalmazni bennünket Ahogyan a napnak megvan a maga dicsősége, hasonlóan a holdnak is, a csillagoknak is a maguké, és a csillagok különböznek egymástól a dicsőség tekintetében, az Istentől kapott jutalmunkban is különbségek lesznek a dicsőség szempontjából (lásd 1Kor 15, 40- 42). A mi Urunk Jézus Krisztus nevében imádkozom, hogy sokaknak hirdessétek az evangéliumot, s olyan jutalmat nyerjetek, mely örökké ragyogni fog.