2016. december 9., péntek

Megjelent! SMITH WIGGLESWORTH - A HIT EREJE - Üzenetek az év minden napjára 2.

Január 1. - Isten terve a legjobb

Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!
Ézsaiás 55:9

Napi szakasz: 1Mózes 28:10-22

Ha visszatekintünk szellemi utazásainkra, látni fogjuk, hogy túlságosan sokszor ragaszkodtunk a saját módszerünkhöz. Amikor az erőnk végére érünk, akkor Isten elkezdheti át­venni az irányítást. Az Írás felteszi a kérdést: „Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?” (Ámós 3:3). Nem tudunk behatolni Isten mély igazságainak területére, amíg le nem mondunk az irányításról, mert „test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot”. (1Korinthus 15:50).

Jákób neve azt jelenti: „mást kiszorító”. Mikor Jákób tervei mind kudarcba fulladtak, Istennek volt egy jobb terve. Milyen lassan ves­szük észre, hogy van egy jobb út!

Soha nem olyan csodálatos a dicsőség, mint amikor felismerjük a tehetetlenségünket, letesszük a fegyvert, és hatalmunkat alárendel­jük Istennek. Jákób szorgalmasan dolgozott, és bármilyen nehézségen hajlandó volt átmenni, ha keresztülvihette az akaratát. Számos hely­zetben sikerült is neki, és egész idő alatt figyelmen kívül hagyta, hogy Isten milyen dicsőséges módon megőrizte őt a csapástól.

Istennek olyan terve van, amely felette áll mindannak, amit eddig ismertünk. Minden egyéni élet számára van terve, és ha más elképze­lés van a szemünk előtt, elmulaszthatjuk minden tervek legnagyob­bikát. A múlt nem egyezik meg a jelennel, és a jelen nem azonos a holnap dolgaival. A holnapnak annyira tele kellene lennie szent vá­rakozásokkal, hogy élő lángokká váljunk Őérte. Istennek soha nem az volt a szándéka, hogy népe átlagos vagy szürke legyen. Az volt a szándéka, hogy tűzben égjünk érte, tudatában az Ő isteni erejének, rádöbbenve a Kereszt dicsőségére, amely előrejelzi a koronát.

Jákóbnak és az édesanyjának megvolt a tervük arra nézve, ho­gyan biztosítsák az elsőszülöttséget és az áldást, de Isten tervében létra és angyalok szerepeltek. Izsák, Jákób édesapja egyetértett, hogy Jákóbnak el kellene mennie „Mezopotámiába, Bethuélnek a te anyád atyjának házához” (1Mózes 28:2). Útban odafelé, Jákób egy kövön pi­hentette meg a fejét. Álmában látott „egy lajtorját… melynek teteje az eget éri” (12 vsz.). A létra fölött Jákób látta Istent, és hallotta, hogy így szól: „ezt a földet amelyen fekszel néked adom és a te magodnak” (13. vsz.). Azt is hallotta, hogy Isten ezt mondja neki: „És íme én veled va­gyok, hogy megőrizzelek téged valahova mész, és visszahozzalak e föld­re; mert el nem hagylak téged (15. vsz.). Milyen jó dolog is volt Jákób számára, hogy saját tervének kivitelezése közepette Isten megtalálta őt a megfelelő helyen! Az elsőszülöttség megszerzéséhez használt csa­lás nem volt tiszteletreméltó tett, de itt, Béthelben Jákób felismerte, hogy Isten vele van.

Sok dolog történhet az életünkben, de amikor a lepel felemelke­dik, és meglátjuk Isten dicsőségét, az Ő gyengéd könyörülete mindig befedez bennünket. Milyen csodálatos dolog ott lenni, ahol Isten van! Jákób huszonegy évnyi vándorlást, harcot és küzdelmet tapasztalt meg. Figyeljük meg a feleségeivel való beszélgetését: „De atyátok en­gem megcsalt s tízszer is megváltoztatta béremet; mindazáltal az Isten nem engedte, hogy nékem kárt tehessen (1Mózes 31:7). Apósához így szólt Jákób:

Ha az én atyám Istene… velem nem volt volna, bizony most üre­sen bocsátanál el engem, de megtekintette Isten az én nyomorú­ságomat és kezeim munkáját. (1Mózes 31:42)

Van olyan út, amelyet Isten alakít ki. Emberi terveinket követve megtapasztalhatunk bizonyos áldásokat, de keresztülmegyünk próbá­kon, nehézségeken és meddő időszakokon is, amelyektől Isten megőr­zött volna, ha az Ő útját követjük. A Szent Szellem kenetén keresztül ráébredtem arra, hogy van egy frissesség, izzás és biztonság Istenben, ahol tudod, hogy Ő mindig veled van. Van egy elérhető hely, ahol min­den, amit Isten nekünk szán, mindig szabadon áramolhat rajtunk ke­resztül a szükségben lévő világ felé.

Mai gondolat: Van jó, van jobb, de Istennél van a legjobb, egy magasz­tosabb minta számunkra, mint amit eddig elértünk. Jobb dolog, ha Isten terve valósul meg és nem a miénk.