2016. december 6., kedd

Megjelent! SMITH WIGGLESWORTH - A HIT EREJE - Üzenetek az év minden napjára 1.

Smith Wigglesworth-szel találkozni felejthetetlen élményt jelentett. Ez a reakció általánosnak mondható mindazok részéről, akik ismerték, vagy hallották őt beszélni. Smith Wigglesworth egy egyszerű, mégis figyelemre méltó férfi volt, akit rendkívüli Istenünk kivételes módon használt. Hite inspiráló, egy­szersmind ragályos volt. Szolgálata nyomán emberek ezrei nyertek üdvösséget, szánták oda magukat a Krisztusban való mélyebb hitre, részesültek Szent Szellem keresztségben, és gyógyultak meg csodálatos módon. Az erő, melynek ezek az eredmények köszönhetők, a Szent Szellem jelenléte, aki betöltötte Smith Wigglesworth-öt, és használta őt abban, hogy az evangélium jó hírét elvigye az embereknek szerte a világon. Wigglesworth Istennek adta a dicsőséget mindazért, ami szolgálata során történt, és azt akarta, hogy az emberek is ilyen összefüggésben értelmezzék tevékenységét, mert egyetlen vágya volt, hogy Jézust lássák és ne őt magát.

Smith Wigglesworth 1859-ben született Angliában. Fiatal fiúként való megtérése után azonnal törődni kezdett mások üdvösségével, és embereket nyert meg Krisztusnak, köztük az édesanyját is. Ennek el­lenére, fiatalemberként nem tudta elég jól kifejezni magát ahhoz, hogy bizonyságot tegyen a gyülekezetben, még kevésbé, hogy prédikációt tartson. Wigglesworth elmondása szerint az édesanyjának ugyanolyan nehézségei voltak a szóbeli kifejezés terén, mint neki. Ez a családi jellemvonás, párosítva azzal a ténnyel, hogy nem részesült hivatalos ok­tatásban – ugyanis hétéves korától fogva napi tizenkét órát dolgozott azért, hogy segítsen támogatni családját – hozzájárult Wigglesworth esetlen beszédstílusához. Foglalkozására nézve vízvezeték-szerelő lett, de azért folyamatosan arra szánta magát, hogy egyénileg sok embert nyerjen meg Krisztusnak.

1882-ben feleségül vette Polly Featherstone-t, egy élénk fiatal nőt, aki szerette Istent, és ajándéka volt a prédikálásra és az evange­lizálásra. Ő tanította meg férjét olvasni, és legközelebbi bizalmasává, legerősebb támogatójává vált. Mindketten együttérzést mutattak a közösségükben élő szegények és a szükségben lévők iránt, és nyitottak egy missziót, ahol Polly prédikált. Kiemelkedő módon éltek át az emberek csodálatos gyógyulásokat , amikor Wigglesworth imádkozott értük.

1907-ben Wigglesworth körülményei drámai módon megváltoz­tak, amikor harmincnyolc éves korában megkeresztelkedett Szent Szellemmel. Hirtelen új erőt nyert, amely képessé tette a prédikálás­ra, és még a felesége is ámulattal szemlélte az átalakulást. Ez volt a kezdete a világméretű evangélista és gyógyító szolgálatának, amely ezreket ért el. Később szolgált az Egyesült Államokban, Ausztráliá­ban, Dél-Afrikában, egész Európában, és a szolgálat egészen 1947-ben bekövetkezett haláláig növekedett.

Több dolog is hangsúlyt kapott Smith Wigglesworth életében és szolgálatában, amelyek jellemezték őt magát: őszinte és mély könyö­rület a megtéretlenek és a betegek felé; az Isten Igéjébe vetett rendíthetetlen hit; vágy arra, hogy Krisztus növekedjen, ő pedig alább­szálljon (János 3:30); hit abban, hogy arra szól az elhívása: buzdítsa az embereket, hogy növeljék a hitüket és bízzanak Istenben; a Szent Szellem keresztség, illetve a szellemi ajándékok megnyilvánulásának hangsúlyozása, ahogyan az a korai egyházban működött; hit a teljes gyógyulásban mindenki számára, mindenfajta betegségből.

Smith Wigglesworth-öt a „Hit Apostolának” nevezték, mert az Istenben való teljes bizalom folyamatosan jelenlévő motívuma volt mind életének, mind üzeneteinek. Az általa tartott összejöveteleken részeket idézett Isten Igéjéből, és vezette a lendületes éneklést, hogy segítsen építeni az emberek hitét, és bátorítsa őket, hogy hit által cse­lekedjenek. Hangsúlyozta a hitét abban a tényben, hogy Isten meg tudja tenni a lehetetlent. Nagy volt a hite arra nézve, mit cselekedhet Isten, és Ő nagy dolgokat vitt véghez rajta keresztül.

Wigglesworth szokatlan módszereit gyakran megkérdőjelezték. Állítólag udvarias, kedves és szelíd személyiség volt, de ha a sátánnal kellett elbánni, aki hite szerint minden betegség okozója, erőteljessé vált. Wigglesworth azt állította, hogy azért beszél nyersen, és viselke­dik erőteljesen az emberekkel, mert tudja, hogy szükséges megszerez­nie a figyelmüket ahhoz, hogy Istenre tudjanak koncentrálni. Továbbá olyan haragot hordozott a sátánnal és a betegséggel szemben, hogy látszólag zord módon viselkedett. Mikor emberek gyógyulásáért imád­kozott, gyakran megütötte vagy megöklözte őket azon a helyen, ahol a problémájuk vagy a betegségük volt. Ennek ellenére senki sem sé­rült meg a riasztó kezelés során, viszont az emberek figyelemreméltó gyógyulásokat éltek át. Mikor megkérdezték tőle, miért bánik így az emberekkel, azt felelte, hogy nem őket üti, hanem a sátánt. Úgy hitte, vele sosem kéne szelíden bánni, vagy megengedni neki, hogy bármit is megússzon. Azt mondják, körülbelül húsz ember támadt fel a ha­lálból, miután imádkozott értük. Maga Wigglesworth is meggyógyult vakbélgyulladásból és vesekő problémából, ezután a személyisége is meglágyult, és sokkal szelídebben bánt azokkal, akik gyógyulásért való imáért fordultak hozzá. Nyers módszere a szolgálat során talán annak a ténynek tulajdonítható, hogy komolyan vette az elhívását, és gyorsan a lényegre tért.

Bár Wigglesworth hitt a teljes gyógyulásban, mégis olyan betegsé­gekkel és halálesetekkel találkozott, amelyeket nehéz volt megérteni. Ezek közé tartozott feleségének és fiának halála, lányának élethosszig tartó süketsége, és saját harcai a vesekővel és az isiásszal.

Gyakran ellentmondásos személynek tűnt: együtt érző, de erőtel­jes; nyers, de szelíd; egy jól öltözött úriember, akinek a beszéde gyak­ran nyelvtanilag helytelen és zavarba ejtő volt. Azonban szerette Istent mindenével, amije volt, állhatatosan elkötelezte magát Őmellette és Igéje mellett, és nem nyugodott, amíg nem látta, hogy Isten mozog azoknak az életében, akiknek szükségük van Őrá.

1936-ban Smith Wigglesworth prófétált arról a jelenségről, ame­lyet ma karizmatikus mozgalomként ismerünk. Pontosan jelezte elő­re, hogy a bevett főáramú felekezetek ébredést és a Szellem ajándékainak működését fogják megtapasztalni olyan módon, amely még a pünkösdi ébredést is túlszárnyalja majd. Wigglesworth nem élt addig, hogy láthatta volna a megújulást, de mint evangélista és próféta, aki figyelemre méltó gyógyító szolgálattal rendelkezett, óriási befolyással volt mind a pünkösdi, mind a karizmatikus ébredésre, példája és a hívőkre való hatása pedig a mai napig érezhető.

Isten ereje nélkül – amely olyan nyilvánvalóan jelen volt életében és szolgálatában – talán nem olvasnánk prédikációinak kivonatait, mert elmondott üzenetei gyakran csapongóak és nyelvtanilag helyte­lenek voltak. Mégis, a szellemi éleslátás igazi drágakövei ragyognak át rajtuk, a kijelentés miatt, amelyet a Szent Szellemtől kapott. Teljesen odaszánt élete, Istenbe vetett hite és a Szent Szellemre való támaszko­dása hozták be Isten életet átformáló erejét az üzeneteibe.

Ahogyan olvasod ezt a könyvet, fontos megemlékezni arról, hogy Wigglesworth munkája több évtizedes időszakot ölel fel, az 1900-as évek elejétől az 1940-es évekig. Eredetileg ezek az üzenetek élőszó­ban hangzottak el, nem írott formában jelentek meg. Wigglesworth egyedi stílusa miatt a könyvben található üzeneteket az érthetőség kedvéért szerkesztve közöljük, illetve korszerűsítettük a régies kifeje­zéseket, amelyek szokatlannak tűnhetnének a mai olvasók szemében. Az üzeneteket hét különböző, Wigglesworth prédikációit tartalmazó könyvből válogattuk, amelyeket a Whitaker House adott ki 1998–1999 között. Ezek a téma szerint csoportosított, prédikációkat tartalmazó könyvek a következők: Smith Wigglesworth a hitről, Smith Wiggles­worth a Szellemmel betöltött életről, Smith Wigglesworth a szolgálatra adott erőről, Smith Wigglesworth Isten átváltoztató erejéről, Smith Wigglesworth a gyógyulásról, Smith Wigglesworth a Szent Szellemről, és Smith Wigglesworth a szellemi ajándékokról.

Végezetül, reméljük, ahogy olvasod Smith Wigglesworth követ­kező szavait, valóban átérzed majd Istenbe vetett teljes bizalmát, ren­díthetetlen hitét, és szívedbe zárod egyik kedvenc mondását: „Csak higgy!”