2016. december 1., csütörtök

Kathryn Kuhlman - Hiszek a csodákban - könyvrészlet 2.

Ha azt hiszed, hogy nekem, mint egyénnek, bármiféle gyógyító erőm van, akkor egyáltalán nincs igazad. Semmi részem nincsen egyik csodában sem, amelyek fel vannak jegyezve ebben a könyvben, ahogy nincsen közöm semmiféle gyógyuláshoz, amely bármelyik fizi­kai testben történik. Semmilyen gyógyító erőm nincsen. Csak annyit tudok tenni, hogy megmutatom neked az utat – oda tudlak vezetni a Nagy Orvoshoz, és tudok imádkozni, de a többi rajtad és Istenen mú­lik. Tudom, hogy Ő mit tett értem, és láttam, hogy mit tett számta­lan másik emberért. Hogy érted mit tesz, az tőled függ. Isten erejének egyetlen korlátja magában az egyénben lakozik!

„És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból” (Efézus 1:19,20).

Amikor Isten az Ő hatalmának nagyságáról beszél, akkor nem arra az erejére utal, amellyel létrehívta az univerzumot, akármilyen ha­talmas is volt az, hanem arra az erőre, amely Jézusnak a halálból való feltámasztásánál nyilvánult meg. Krisztus feltámasztása volt, és a mi feltámadásunk Ővele együtt lesz a leghatalmasabb erő-megnyilvánu­lás – a legnagyobb csoda – amit a világ valaha ismert vagy ismerni fog.

Pál apostol így ír: „Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hi­ábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is – ámde Krisz­tus feltámadott a halottak közül” (1Korinthus 15:14,20).

A keresztény hit érvényessége egyetlen döntő Csodán nyugszik: a szegletkő, amelyen a kereszténység egész építménye áll vagy bukik, ennek a Csodának az igazságtartalmától függ – ez pedig Jézus Krisz­tus feltámadása.

Pál apostol beismeri, hogy ha ez valótlan, akkor az egész építmény összedől – hiszen akkor valóban úgy van, ahogy mondja: „Hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.”

Egyetlen más vallás sem merte maga elé állítani ezt a kihívást, és nem mert csodákra hagyatkozni, és egy Csodára alapozni a létjogo­sultságát.

Mivel Krisztus él, a hitünk nem hiábavaló – a prédikálásunk nem hiábavaló, és csodák csodája, ez a rendkívül hatalmas erő a mi rendel­kezésünkre lett bocsátva. Nem rendelkezünk saját erővel, minden erő az Övé!

A helyzet az, hogy Isten Fia, Jézus Krisztus feltámasztásának cso­dája valóság. Isten megígérte, hogy a jövőben halandó testünknek ré­sze lesz a feltámasztás csodájában, ezért az egyetlen ésszerű és logikus dolog az, ha a jelenben hiszünk Istenben a gyógyulás csodájával kap­csolatban a fizikai testünkre vonatkozóan.

Ha azt hiszed, hogy nem ismerem el a gyógyulás szent eseményé­nek eltérő módszereit, amelyeket sok különböző egyházban használ­nak, akkor tévedésben vagy. A Szent Szellem ereje nem korlátozódik egyetlen helyre és egyetlen rendszerre sem.

Nem engedhetjük meg magunknak, hogy gondolkodásunkban, tanításunkban és módszereinkben annyira dogmatikussá váljunk, hogy kizárjunk minden más igazságot, amelyek ugyanolyan fontosak.

Például: Láthatjuk, hogy Pünkösd napján, és Kornéliusz háznépe számára a Szent Szellem ajándékát Isten mindenféle emberi közre­működés nélkül adta meg, nem történt „kézrátevés”; de a samáriai ébredés (ApCsel 8:17) és az efézusi ébredés (ApCsel 19:6) esetében a hívők „kézrátevés által” töltekeztek be Szent Szellemmel.

Ha valaki dogmatikussá válik bármelyik módszerrel kapcsolat­ban, vagy vitás kérdést csinál belőle, a tévedés bűnébe esik.