2017. július 11., kedd

Michael L. Brown - Menj, és többé ne kövess el bűnt - Szentségre hívás 30.

Egyértelműen tudjuk, hogy alapvető különbség van a test cselekedetei és a Szellem gyümölcsei közt. Semmit sem szabadna kezdenünk az elsővel, csak a másodikkal foglalkozni, életünket a Szellem vezetése kell jellemezze, a testet megfeszített életmód és magatartás.

Igen, van egy küzdelem a test és a Szellem között, de a Jézusban való élet a Szellem győzelmét jelenti a test felett. Ez az egyik csodája az Új Szövetségnek. A teljes természetünk kicserélődött.

"A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések, . Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.. De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. . Az ilyenek ellen nincs törvény. . A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt." (Gal. 5:19-24)

Igaz, hogy régen "különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái" voltunk... "forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját" (Tit. 3:3; Eféz. 2:3).  De már megmosódunk és megújultunk. (Tit. 3:5) megszenelődtünk és megigazultunk (1 Kor 6:11), megmentettünk a sötétség hatalmából (Kol 1:13) feltámadtunk Krisztussal és felültettünk mennyei helyekre (Eféz. 2:3) Ezért a bűn nem uralkodik rajtunk többé, mert hatalmat kaptunk a megszentelődéshez Isten kegyelme által (Róm.6:14; Tit.2:11-12). Új teremtések vagyunk Krisztusban!

"Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek: Mert a ki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hiszszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, a ki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik, Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban". (Róm.6:6-11)

Többé nem a bűn hanem az igazság szolgái vagyunk. Ezt a kifejezést használja Pál a Róma 6:18-ban. Felszabadultunk a test és az ördög uralma alól és szerető Urunk szent igája alatt vagyunk. Ez a mi csodálatos kiváltságunk, hogy átadhatjuk magunkat Neki mindenestül, szellemünket, lelkünket és testünket.

Tehát, ahelyett, hogy kifogásokat keresünk a bűn számára, vagy kiskapukat, hogy megmagyarázzuk szokásos kompromisszumainkat, Isten által adott megoldást kell keresnünk, amivel felülkerekedhetünk a bűnös életformán, az Ő isteni útjait, amivel a test kötelékeiből menekülhetünk. És ahelyett, hogy elcsüggedünk és megveretünk az ördög által, mert úgy tűnik, sosem sikerül, fel kell néznünk a mennybe, tudva, hogy Isten akarata, hogy a test és a világ ereje fölé emeljen. Képesek vagyunk szent életet élni, ami elfogadható és kedves az Úr számára.

Tehát ha Ő azt mondja: "Menj és többé ne vétkezz!" lelkesen azt mondhatjuk: "Igen Uram, Te vezetsz és én követlek, én is erre vágyom!" Szentségre teremtettünk, ez a múltunk, szentségre váltattunk meg, ez a jövőnk, mindez azt jelenti, hogy a bűnnek nincs helye bennünk. Mondj búcsút neki Jézus nevében. Olyan boldog leszel, ha megteszed.

Fordította: Korányi Tamás