2017. július 13., csütörtök

David Yonggi Cho - Legyél egészséges! 4.

A biblia szerint az ördögnek is menni kellett anélkül, hogy Jézus megbocsátotta a bűnöket: "A názáreti Jézust, mint kéné fel őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele. * (ApCsel 10,38)

Amikor Urunk megbocsátotta a bűnöket és csodákat tett, a tisztátalan szellemek hangos szóval kiáltva mentek ki azokból, akiket fogva tartottak. Ugyanis a gonosz szellemek abban a pillanatban elveszítik jogukat az ott tartózkodásra, amikor Jézus megbocsátja egy beteg bűneit. Egy másik tényhez kapcsolódik az a tény, hogy megszabadultunk a betegségünkből, mégpedig ahhoz, hogy megszabadultunk az ördög fogságából. Jézus utalt az ószövetségi Jubileum évére, amikor azt mondta Lukács 4,19- ben: "Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét." A Jubileum éve világos képe annak az áldásnak, amit a kegyelem korszakában kapunk meg. Ha megnézzük a 3Mózes 25,8-12 azt látjuk hogy a Jubileum évének meg­hirdetését megelőzte az engesztelés napja. Az engeszte­lés napján megölték az áldozati állatokat, vérével meghintették a kegyelem székét úgy, hogy a nép bűnei meg legyenek bocsátva. Ezt követően kűrt jelezte a Jubileum évének kezdetét. Azok az emberek, akik már évekkel korábban elveszítették földjüket, vagy otthonukat, most mindezt visszakapták akik pedig rabszolgák lettek adósságuk fejében, azoknak elengedték adósságukat, és vis­szatérhettek családjaikhoz.

Ez jelképezi azt a tényt, hogy Isten irgalma és áldása csak Krisztus keresztáldozata által ér el hozzánk. Jézus lett a mi bűnért való áldozatunk, amikor keresztre feszítették a Golgotán, és vérével meghintették a mennyei kegyelem székét. Jézus vérével helyreállított mindent, amit elveszítettünk. A Szentlélek elküldésével megfújta az evangélium ujjongó kürtjét, és meghirdette szabadulásunkat az ördögtől.

Amikor a kürtöt megfújták a Jubileum évében Isten megparancsolta Izrael népének: „...hirdessetek szabadságot mindenkinek, és térjen vissza mindenki az ő birtokához. " (3Mózes 25,10)

Krisztus sokkal tökéletesebb áldozatot mutatott be, amikor Ő magát adta oda engesztelő áldozatul, és így biztosította. hogy bűneink meg vannak bocsátva, és szabadok vagyunk a gonosz hatalmától.

Amikor Jézus megbocsátotta bűneinket, és meggyógyította betegségeinket, ezzel igazolta azt, hogy megszabadított minket a törvény átkából, mivel betegségeink forrása azaz az átok volt, amelyet a bűn szerzett. „Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tevén érettünk; mert meg van írva Átkozott minden, a ki fán függ." (Galata 3,13)

Jézus azért függött a kereszten, hogy megváltson minket az átokból; így megszabadított minden betegségből. A betegség a bűnnel karöltve az ember pusztulásán fáradozik Ádám bűnesete óta, a bűnbocsánat pedig a gyógyulással karöltve az ember helyreállítását munkálja. A megbocsátás és a gyógyulás egymástól elválaszthatatlan kísérőtárs Jézus szolgálatában. Amikor Jézus elküldte tanítványait, megparancsolta nekik, hogy gyógyítsák a betegeket, és hirdessék a bűnbocsánatot. Ez az Úr nagy missziós parancsa, amely azóta sem változott. „És előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat ada nékik a tisztátalan szellemek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtelenséget. " (Máté 10,1)