2015. július 9., csütörtök

Derek Prince a melegmozgalomról

"Derek Prince 1995-ben egy amerikai elõadás-sorozat alkalmával beszélt az akkoriban új jelenségnek számító keresztény melegmozgalomról, ebbõl idézünk egy részt:

„Aki találkozik Jézussal, nem maradhat ugyanaz. Ma viszont sokan megtagadják azt, hogy Istennek hatalmában áll radikálisan megváltoztatni az embereket. Ezért van az, hogy egyes felekezetek homoszexuálisokat szentelnek fel és állítanak be egyházi szolgálatba. Azt mondják, együttérzõknek kell lennünk. Egyetértek, szükség van az együtt érzésre. De amikor úgy folytatják, hogy ezért nem szabad megváltoztatni az ilyen embereket, az már hazugság. Ugyanakkor hiszek abban, hogy homoszexuálisokat is be lehet állítani az egyházi szolgálatba: akkor, ha megváltoznak Isten ereje által.

A homoszexuálisok felszentelése figyelmen kívül hagyja a tényt, hogy Jézus képes megváltoztatni az emberek életét. Elfogadjuk, hogy Jézus sokféle embert meg tud változtatni: hazugokat, csalókat, kapzsi és irigy embereket, olyanokat, akik megvetõk, rosszindulatúak, csak éppen a homoszexuálisokat nem. Pedig hiba kivételt tenni a homoszexuálisokkal. Pont errõl beszélt Pál apostol, amikor azokról a keresztényekrõl ír, akiknél megvan a kegyesség látszata, de tagadják annak az erejét. Azt az erõt, ami radikálisan és tartósan megváltoztatja és jobbá teszi az emberek életét. Ez nagyon érzékeny kérdés, ugyanakkor nagyon fontos.

Hadd hívjam fel a figyelmet Pál apostol írásaiból három részre. Az elsõ idézet a korinthusiaknak írt elsõ levélbõl való: »Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörõk, se pulyák (homoszexuálisok), se férfiszeplõsítõk – az elsõ szó a passzív, a második az agresszív homoszexuálisokat írja le –, se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát. Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Szelleme által.« (1Kor 6:9–11)
»De megváltoztattunk« – állítja Pál: ezért teljes mértékben támogatom azt, hogy prostituáltakat, részegeseket, akár gyilkosokat, bármilyen embert befogadjon az egyház – feltéve, hogy radikálisan megváltoztak. De igeellenes változás nélkül befogadni õket, és jogunk van ahhoz, hogy bizonyítékot kérjünk tõlük az életükben történt változásról.

A második ilyen hely a Galata levélben található: »A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyûlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések« – láthatjuk, hogy a listán a legtöbb bûn megtört kapcsolatokból származik. Majd így folytatja: »irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekrõl elõre mondom néktek, amiképpen már ezelõtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.« (Gal 5:19–21)
Ma divatos házasság elõtti szexnek nevezni a paráznaságot, de semmit nem változtat a lényegen az, ha új címkét ragasztunk régi dolgokra.

A harmadik idézet az efézusi levélbõl való: »Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez illik; sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában.« (Ef 5:3–7)
Pál háromszor is kijelenti: »Az ilyenek nem öröklik Isten országát.« Egy dolog újjászületni és belépni Isten országába, de egy egészen más az, hogy valaki örökli is Isten országát. Sokan, akik belépnek, nem fognak örökölni semmit, mert ebbe az utóbbi kategóriába tartoznak. Pál tehát háromszor is elismétli, hogy az ilyen ember nem örökölheti Isten országát. Amikor 53 évvel ezelõtt pünkösdi hívõvé lettem, senkinek még csak eszébe sem jutott az, hogy egy parázna bejuthat megtérés nélkül a mennybe. Társadalmi mércék változhatnak, de Isten mércéje nem változik. Õ ma is ugyanaz. És a címke megváltoztatása sem jelenti a cselekedet megváltoztatását.”

Bővebben a Hetek legújabb számában!A magyar felirathoz kattints a (Subtitles CC / Feliratok) ikonra a videó alatt.