2012. január 22., vasárnap

Rodney H. Browne - Jézus szegénnyé lett, hogy te meggazdagodj

Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2 Korinthus 8:9

Mivel Jézus szegénnyé lett, te és én meggazdagodtunk - minden tekintetben -, nemcsak szellemileg. Tudjuk mindezt, különösen mert ez az Ige a maga szövegkörnyezetében a pénzről és az anyagi dolgokról beszél. Hogy lett Jézus szegénnyé? Nincs arra bizonyíték, hogy Jézus, ill. családja a körülöttük élő embereknél szegényebb volt. Inkább az az állítás felel meg az igazságnak, hogy Jézus szegénnyé lett azáltal, hogy önként emberré lett - feladva az isteni mivoltja miatt Neki járó jogait és kiváltságait, és emberré lett. Alávetette magát olyan emberi korlátoknak, mint tér és idő. Mindamellett lényegében testben megjelent Isten volt, de félretette az Ő dicsőségét és jogait, hogy megtapasztalhassa mindazt, amin mi keresztülmegyünk, és végül hogy elfoglalja a helyünket és elhordozza a bűneinkért járó büntetésünket, a betegséget, a halált és a nélkülözést.

A Zsidókhoz írt levél 2:17-ben a következőt olvassuk: "Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hű főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért."

Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, 6 Aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Ő az Istennel egyenlő, 7 Hanem Önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl emberekhez hasonlóvá lévén; És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. 9 Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt és ajándékoza Néki oly nevet, amely minden név fölött való; 10 Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. 11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Filippi 2:5-11

Jézus Krisztus megalázta Magát, hogy eljöjjön és nekünk szolgáljon. "Szegénnyé" lett, amikor emberré lett, mert feladta, félretett helyettünk oly sok mindent - még a saját hírnevét is. Azonban soha nem nélkülözte azokat a dolgokat, amelyekre szüksége volt. Volt pénzes erszénye és kincstárnoka (Júdás), voltak házai, amelyekben lakott, emberei, akik szolgálták Őt és ellátást biztosítottak a számára. Soha nem szenvedett hiányt. Amikor Jézusnak szüksége volt valamire, mindig pontosan tudta, hogy hol találja meg azt. Ezáltal bemutatta Isten ellátását, amely az Ő minden gyermeke számára elérhető lesz, ha azok hisznek és engedelmeskednek.

Amikor Jézusnak templomadót kellett fizetnie, egy hal szájából vette ki azt:
De hogy őket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd be a horgot és vond ki az első halat, amely ráakad: és felnyitván a száját egy státert találsz benne: azt kivévén add oda nékik Én érettem és te éretted. Máté 17:27

Amikor a sokaságnak élelemre volt szüksége, csupán öt kenyér és két hallal lakatta jól őket (és még maradt is a halból és kenyérből):
És mikor megparancsolá a sokaságnak, hogy üljenek le a fűre, vevé az öt kenyeret és két halat és szemeit az égre emelvén hálákat ada; és megszegvén a kenyereket adá a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak. 20 És mindnyájan evének és megelégedének; és felszedék a maradék darabokat tizenkét teli kosárral. 21 Akik pedig ettek mintegy ötezren voltak férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül. Máté 14:19-21

Amikor közlekedőeszközre volt szüksége, tudta hova menjen, ahol megtalálja azt, és hogy ki fogj önszántából áldozni erre a célra:
És lőn, mikor közelgett Béthfágéhoz és Bethániához, a hegyhez, mely Oaljfák hegyének hívatik, elkülde kettőt az Ő tanítványai közül, 30 Mondván: Menjetek el az átellenben levő faluba; melybe bemenvén találtok egy megkötött vemhet, melyen soha egy ember sem ült: eloldván azt hozzátok ide. 31 És ha valaki kérdez titeket: Miért oldjátok el? Ezt mondjátok annak: Mert az Úrnak szüksége van reá. 32 És elmenvén a küldöttek úgy találák, amint nékik mondotta. Lukács 19:29-32

Pál megtanulta a titkot. Tudta, hogy ha Istenbe helyezi bizalmát, soha nem fog semmiben hiányt szenvedni. Nem kellett aggódnia, ill. félnie, mert az Úr volt ellátásának forrása:
Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is; mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. 13 Mindenre van erőm a Krisztusban, Aki engem megerősít. Filippi 4:12-13
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Filippi 4:19

Az Úr az én Pásztorom - nem szűkölködöm! (Zsoltár 23:1) Ha tizedfizető és adakozó vagy, akkor nem csupán egy földi bankszámlára vagy ráutalva - mennyei számlával is rendelkezel! Bármire legyen is szükséged, rendelkezésedre áll, amikor arra szükséged van, mert Jézus szegénnyé lett, hogy te bőséges ellátásban részesülhess. Hallelujah!