2012. január 8., vasárnap

Rodney H. Browne - Az Úr kívánja szolgája bővölködését 6.

Vigadjanak és örüljenek, akik kívánják az Én igazságomat, hadd mondják mindenkor: Nagy az Úr, Aki kívánja az Ő szolgájának békességét [bővölködését]. Zsoltár 35:27

Minden kétség nélkül, a Szentírásból az derül ki, hogy Isten az Atya meg szeretné áldani és bővölködésre akarja vezetni gyermekeit. Az egyik ok, amiért sokan nem rendelkeznek anyagi áldással az az, mert nem ismerik Isten Igéjét, ill. mert nem cselekszik meg az Igét, amelyet ismernek. A Hóseás 4:6-ban a következőt olvassuk: "Elvész az Én népem, mivelhogy tudomány nélkül való, a Máté 7:26-ban pedig a következő áll: "És valaki hallja Éntőlem e beszédeket és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát." .....A Jakab 1:22-25-ben a következőt olvassuk: "Az Igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. 23 Mert ha valaki hallgatója az Igének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát: 24 Mert megnézte magát és elment és azonnal elfelejtette, milyen volt. 25 De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén az boldog [áldott] lesz az ő cselekedetében."

Az Úr azt az utasítást adta Jósuénak, hogy elmélkedjen Isten Igéjén, cselekedje meg azt, és megígérte neki, hogy MINDEN útában jó szerencsés lesz [bővölködni fog]. Ez az ígéret nemcsak Jósuénak szól, hanem nekünk is.

Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében; amiképpen Mózessel vele voltam, teveled is veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. 6 Légy bátor és erős, mert te teszed majd e népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt. 7 Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az Én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz! 8 El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te útaidon és akkor boldogulsz.
Józsué 1:5-8
Tartsátok meg azért e szövetségnek Igéit és aszerint cselekedjetek, hogy szerencsések legyetek mindenben, amit cselekesztek. V. Mózes 29:9

Elmélkedj az alábbi igeverseken és tökéld el szívedben, hogy engedelmeskedni fogsz Istennek, hogy te is minden munkádban jó szerencsés legyél és bővölködjél:

És bővölködővé tesz téged az Úr, a te Istened kezeidnek minden munkájában, a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, a te jódra. Mert hozzádfordul az Úr és öröme lesz benned a te jódra, amiképpen öröme volt a te atyáidban.
V. Mózes 30:9-10
És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban: a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked adja azt. 12 Megnyitja néked az Úr az Ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszel kölcsönt. V. Mózes 28:11-12
Az Úr szegénnyé tesz és gazdagít; Megaláz s fel is magasztal; 8 Felemeli a porból a szegényt és a sárból kihozza a szűkölködőt, hogy ültesse hatalmasok mellé; és a dicsőségnek székét adja nékik; Mert az Úré a földnek oszlopai, és azokra helyezé a föld kerekségét. 1 Sámuel 2:7-8
A gazdagság és a dicsőség mind Tetőled vannak és Te uralkodol mindeneken; a Te kezedben van mind az erősség és mind a birodalom; a Te kezedben van mindeneknek felmagasztaltatása és megerősíttetése. 1 Krónika 29:12
Mert szégyelltem a királytól kérni sereget és lovagokat oltalmunkra a mi ellenségeink ellen ez útban, mert ezt mondtuk a királynak, mondván: A mi Istenünk kegyelme van mindazokon, akik Őt keresik az ő javukra, és az Ő hatalma és haragja mindazokon, akik elhagyják Őt. Ezsdrás 8:22
Ha engednek és szolgálnak Néki, napjaikat jóban végzik el, és az ő esztendeiket gyönyörűségekben. Jób 36:11
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Zsoltár 23:1
Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert akik Őt félik, nincs fogyatkozásuk. 11 Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek. Zsoltár 34:10-11
Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé. 26 Minden napon irgalmatoskodik és kölcsön ad, és az ő magzatja áldott Zsoltár 37:25-26
Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene! Szela. Zsoltár 68:20
Mert nap és pajzs az Úr Isten; kegyelmet és dicsőséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Zsoltár 84:12
Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét. 2 Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. 3 Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. 4 Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. 5 Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Zsoltár 103:1-5