2017. február 15., szerda

John Bevere: Az örökkévalóság vezéreljen 3.

Másodszor, állj meg és gondolkodj el, tűnődj azokon a dolgokon, amik szívedet egy igazság kijelentésekor megfogja és nyugodttá teszi. Ne fuss át ezen a könyvön; ha így teszel, csak bizonyos mértékig származik előnyöd belőle.

Ahhoz, hogy Isten örök szava teljes hatással legyen rád, alkalmazd ezt a két lépést és örökre megváltozol. Dávid azt mondja, „Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened” (Zsoltárok 119:11) Ne csak úgy olvass, hogy azt az értelmeddel megértsd, ami aztán könnyen elfelejthetővé válik, hanem hagyd, hogy Isten Igéje elrejtőzzön a szívedben az elmélkedés és az ima által.

Az örökkévalóság örök; nincs vége. Ez nemcsak egy folytonos idő kérdése, ahogy nem is tárgya az időnek. Az örökkévalóság túllép az időn. Ha az örökkévalóságról csupán,mint szüntelen időtartamról beszélünk, elveszítjük a teljes képet.

Hogy a leginkább meg tudjuk ragadni az örökkévalóság képét, meg kell néznünk Istent, Önmagát. Ő nem korlátolt erőben, tudásban, bölcsességben, felfogásban vagy dicsőségben - hogy csak néhány dolgot említsek. Ő önmagában létező; mindöröktől fogva mindörökké Ő Isten. „Örökkévalóság Atyjának” hívják. A Young féle irodalom így fordítja „Időtlenség Atyja” .(Ézsaiás 9:6) „Örökkévaló Király”-nak is hívják (1.Thimotheus 1:17). Minden, ami örökkévaló, benne fundáltatott; valójában az örökkévalóság maga van Őbenne. Minden, ami Őrajta kívül van időleges és változni fog. Nem számít mennyire jónak, nemesnek, erőteljesnek vagy tartósnak látszik, meg fog szűnni, de Ő nem fog: „Te Uram kezdetben alapítottad a földet és a te kezeidnek művei az egek; Azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha megavulnak. És palástként összehajtod azokat és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy és a te esztendeid el nem fogynak.” (Zsidó 1:10-12)

Nemcsak, hogy Ő nem fog megszűnni, de Ő örökre ugyanaz marad. Az Ige kijelenti: „Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull: De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetett.(1 Péter 1:24-25)

Isten örökkévaló; következésképpen az Ő beszéde is örökkévaló. Ő nem tud hazudni, sem nem változtat azon amit mond. Ha ez nem így volna, minden teljes sötétségbe omlana össze, mivel Ő maga a világosság és szavával tartja fent a mindenséget. Nem eshetnek változások azokon a dolgokon amiket kimondott, vagy többé nem volna Ő örökkévaló. Ez egy olyan biztos alap amire ráépíthetjük életünket.

Ma az életüket sokak sokkal inkább az Istenről kialakított kulturális gondolkodásukra, tradícióikra, hipotéziseikre és érzéseikre alapozzák, semmint az örökkévalóságra ( Isten Igéje). Ez nemcsak azokra érvényes akik nem keresztények, de sok hívőre is. Ijesztő dolog azt hinni valamiről ami csak múlandó, hogy örök igazság. Mert ha valaki így tesz, az hibára alapoz. Önmaguk okozzák biztos bukásukat. Hazugságokban hisznek és megtévesztett állapotban vannak.

Elképesztő, hogy hány olyan embert ismerek, akiknek az életük nem az örökkévalóságon alapszik. Néhányuk beszél nekem Istenről, meg a Fiúba vetett hitről, de Ő, akiről ők bármit is állítanak nem ugyanaz az Ő, akit az Ige kinyilatkoztat. Ez egy nagyon mélyen folyó megtévesztés. Hogyan tudnak hinni olyasvalamiben amit egyszerűen csak a saját gondolataikban képzeltek el, vagy olyan eszmékben amit a társadalom formál, miközben már kijelentetett, hogy ezek Isten természetével ellentétesek? Jézus mondta:

„Aki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa: a beszéd, amelyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya, aki küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek.” (János 12:48-49)

El fog jönni az ítélet napja, ami már a világ megalapításakor el lett rendelve (Apcsel 17:31). Ez a nap nem az igazság egy újabb kinyilatkoztatását hozza el, sokkal inkább a már elmondott dolgok alapján fog mérni. Az Isten Igéje, amely most a birtokunkban van, fog megítélni bennünket az utolsó napon. Ez örökkévaló lesz. Végleges. Nem lesznek kivételek, módosítások, felülvizsgálatok. Hát nem volna inkább előnyösebb számunkra mindazt tudni és aszerint is élni amit Ő mond, mint feltételezni dolgokat arról amit Ő mondott?

Az ítélet végrehajtásának a napját az örök ítélet napjának hívják (Zsidó 6:2). Más szavakkal élve, az azon a napon hozott döntés - ami az Isten Igéjéhez viszonyított életünkön alapszik - meghatározza azt, hogyan fogjuk eltölteni az örökkévalóságban a további életünket. Az azokhoz viszonyuló döntéseinket már semmi sem változtathatja meg, azok már örök ítélet alá kerültek.

Olyan sok ember, hívő és nem hívő ember egyaránt tudatlanul sietteti az ítélet napját anélkül, hogy utánajárnának.

Olyan hamis reményben élnek, amiről nem beszél a Biblia.Vannak, akik azt gondolják, hogy Isten minden jó cselekedeteiket számításba veszi,és ha az többet nyom a latba, mint rossz cselekedeteik, akkor kegyelmet nyernek. Mások azt vallják, hogy mivel újjászülettek, nem fognak Jézus, mint Bíró elé állni, mivel Ő a Megváltójuk. Azt gondolják, hogy ők mentesek az ítélet alól. Ők lesznek a leginkább meglepődve. Aztán pedig vannak azok, akik úgy gondolkodnak, hogy a végén csak sikerül majd valahogy. Az ő bizodalmuk egy igeietlen kegyelemben van.

Fordította: Diana En Arnoud Jan