2017. február 6., hétfő

David Yonggi Cho - Dániel könyve 39.

Dániel bűnvallása (9,5-6)

„Vétkeztünk és gonoszságot míveltünk, hitetlenül cselekedtünk és pártot ütöttünk ellened, és eltávoz­tunk a te parancsolataidtól és ítéleteidtől. És nem hallgatónk a te szolgáidra, a prófétákra, a kik a te nevedben szóltak a mi királyainknak, fejedelmeinek, atyáinknak és az ország egész népének."


Dániel imája három vonatkozásban is példa értékű számunkra. Az első ilyen dolog a bűnök megvallása. Egyetlen ember sem mentes a bűntől. A Biblia szerint „Nincsen csak egy igaz is... mert mindnyájan vétkez­tek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.” (Róm 3, 10; 23) Isten nem a bűnösöket küldi pokolra, sokkal inkább azokat a bűnösöket, akik nem térnek meg. A legszömyűbb dolog tehát nem a bűn, hanem a bűnt megbánni nem akaró szív.

Ezért, mikor Isten elé járulunk, először is bűnbánatot kell tartanunk, megvallanunk bűneinket. Ha Isten látja, hogy Hozzá fordulunk, bűneinkből megtérünk, nem fog megtagadni bennünket. Sőt irgalmasságát fogja kimutatni megtört, bocsánatáért esedező szívünk láttán.

Figyeljük meg Dániel megtérő imáját! Talán senki sem volt olyan hűséges Istenhez, mint ő, aki mindvégig megmaradt hitének állhatatosságában. Mégis felvette a terhet, és nemcsak saját, hanem nemzete bűneit is megvallotta. Tanuljuk meg Dánieltől ezt a magatartást! Hozzá hasonlóan nekünk is nemcsak saját, hanem országunk, nemzetünk bűneit is meg kell vallanunk.

Dániel a következőképpen imádkozott: „Vétkeztünk és gonoszságot miveltünk, hitetlenül cselekedtünk és pár­tot ütöttünk ellened, és eltávoztunk a te parancsolataidtól és ítéleteidtől.'' (5. vers) Mi tehát a bűnünk? Isten törvényének áthágása. Ha ismerjük Isten törvényét és mégis megtörjük azt, bűnt követünk el.

Dániel hasonlóképpen megvallotta az emberek Isten Igéje iránt való közömbösségét. A zsidók nemcsak az Isten törvényét szegték meg, hanem Isten szolgáira, a prófétákra sem hallgattak. Dániel külön felemlegeti Izrael korábbi vezetőinek vétkeit, keseregve, mintha saját bűneiről volna szó.

Hogy imánk kedves legyen Isten előtt, nekünk is meg kell vizsgálnunk magunkat, hogy vajon nem sértettük-e meg Isten törvényét. Ha pedig úgy találjuk, hogy igen, meg kell a bűnt vallanunk. Ezen felül családtagjaink bűneit is meg kell vallanunk Isten előtt, mikor az Úr előtt imádkozunk értük.

A bűnvallás alapvető fontosságú szellemi életünkben. Manapság bizonyos emberek, akik a Szent Szellemet szeretnék venni, ehelyett egy gonosz szellem áldozataivá válnak, mert nem tesznek gondos bűnvallást, mielőtt a Szent Szellem vételéért imádkoznának. Mivel a bűn még ott van ezeknek az embereknek a szívében, a Szent Szellem nem tud belépni oda. A helyzetet súlyosbítja, hogy mivel a szívük nyitott, egy gonosz szellem, aki a bűnt kutatja, be tud lépni, hogy elfoglalja szívüket.

Ezért aztán, mielőtt speciális kegyelemért jövünk Jézus Krisztushoz azt követően, hogy bűneink bocsánatát vesszük az Őbenne való hit által, először minden eszünkbe jutó bűnt meg kell vallanunk, és lemosnunk azokat Jézus drága vére által. Ha ezt a fajta tisztaságot öltözzünk föl, mikor Istenhez imádkozunk, a gonosz nem tud belépni szívünkbe.

Az ördög olyan, mint egy légy. Gyűlöli a tiszta helyeket Éppúgy, ahogy a koszos szemétvödröt is kirakjuk az otthonunkból, hogy megszabaduljunk a körülötte rajzó legyektől, el kell távolítanunk a bűnöket is a szívünkből. Ha ezt elmulasztjuk, nincs jogunk panaszkodni, hogy az ördög kísértései gyötörnek minket.