2017. február 14., kedd

David Yonggi Cho - Dániel könyve 40.

A megtört szív imája (9,7-15)

"7 Tied Uram az igazság, mienk pedig orczánk pirulása, a mint ez ma van Júda férfiain, Jeruzsálem lakosain és az egész Izráelen, a közel és távol valókon, mindama földeken, a melyekre kivetetted õket az õ gonoszságuk miatt, a melylyel vétkeztek ellened. 8 Miénk, oh Uram, orczánk pirulása, a mi királyainké, fejedelmeinké és atyáinké, a kik vétkeztünk ellened. 9 A mi Urunké Istenünké az irgalmasság és a bocsánat, mert pártot ütöttünk ellene; 10 És nem hallgattunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára, hogy járjunk az õ törvényeiben, a melyeket elõnkbe adott, az õ szolgái, a próféták által. 11 És az egész Izráel áthágta a te törvényedet, és elhajlottak, hogy ne hallgassanak a te szódra. Ezért reánk szakad az átok és eskü, a mely meg van írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében; mert vétkeztünk ellene! 12 És teljesíté az õ szavait, a melyeket szóla ellenünk és a mi bíráink ellen, a kik minket ítéltek, hogy nagy veszedelmet hoz reánk; mert nem történt olyan az egész ég alatt, a milyen történt Jeruzsálemben. 13 A mint írva van a Mózes törvényében, az a veszedelem mind reánk jöve! És az Úrnak, a mi Istenünknek szine elõtt nem esedeztünk, hogy megtértünk volna a mi álnokságainkból, és figyeltünk volna a te igazságodra. 14 Azért készen tartotta az Úr a veszedelmet, és azt reánk hozá: mert igaz az Úr, a mi Istenünk minden cselekedetében, melyeket cselekszik; mert nem hallgattunk az õ szavára. 15 Most azért, oh mi Urunk, Istenünk! a ki kihoztad a te népedet Égyiptom földébõl hatalmas kézzel, és nevet szereztél magadnak, mint ma is van: vétkeztünk, gonoszul cselekedtünk!"

Dániel imájának második fontos tanulsága, hogy ez egy megtört szív imája. Annyira szégyellte népe bűneit, hogy csak azt tudta kiáltani, hogy Izrael megérdemelte a szégyent és gyalázatot, melybe jutott. Rámutatott Izrael csökönyösségére is, beismerve, hogy bár Jeruzsálem városa romokká lett Isten példátlan ítélete következtében, Izrael kiérdemelte a büntetést: sem meg nem tért a nép, sem Isten kegyelmét nem kereste egészen az utolsó percig, mikor végül is fogolyként vitetett egy pogány országba.

Tudod-e, mi az igaz megtérés? Az, hogy nem mentegetőzünk a bűn miatt, sem a rossz körülmények, csapások miatt nem panaszkodunk, melyekbe saját bűneink miatt jutottunk. Akik igazán megbánják a bűnt, ezt mondják: „Istenem, megérdemlem ezt a bajt, amibe jutottam. Tiéd az igazság, enyém a büntetés. Sőt, a bűnömhöz képest még enyhe is a büntetésem! Köszönöm!” A valóban megtört szívből ilyen ima származik.

Ima megbocsátásért és helyreállításért (9,16-19)

"16 Uram, a te igazságod teljessége szerint forduljon el, kérlek, a te haragod és búsulásod a te városodtól, Jeruzsálemtõl, a te szentséges hegyedtõl, mert a mi bûneinkért és a mi atyáink hamisságaiért gyalázatára van Jeruzsálem és a te néped mindeneknek mi körültünk. 17 És most hallgasd meg, oh Istenünk, a te szolgádnak könyörgését és esedezéseit, és világosítsd meg az Úrért a te orczádat a te szent helyeden, a mely elpusztíttatott. 18 Hajtsad, én Istenem, a te füledet [hozzánk] és hallgass meg; nyisd meg szemeidet és tekintsd meg a mi pusztulásunkat és a várost, a mely a te nevedrõl neveztetik; mert nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban [bízva] terjesztjük elõdbe a mi esedezéseinket. 19 Uram, hallgass meg! Uram, légy kegyelmes! Uram, légy figyelmetes, és cselekedd meg, ne késedelmezzél tennen magadért, oh én Istenem; mert a te nevedrõl neveztetik a te városod és a te néped."

Harmadik tanulság, hogy Dániel Isten bocsánatáért és helyreállításáért esedezett. Felemlegette Isten igazságos cselekedeteit, amiket eddig véghezvitt a zsidók életében. Így, bár népe megérdemelt gyalázatát szenvedte, ő azért könyörgött Istenhez, hogy emlékezzen meg szent városáról, Jeruzsálemről, és könyörüljön rajta. Kérte Istent, hogy állítsa helyre a lerombolt szenthelyet ő Magáért.

Ez tehát Dániel példája, ahogyan nekünk is imádkoznunk kell, szemünk előtt tartva imájának három fontos mozzanatát, melyeket megtárgyaltunk. A bűnvallás imája során ne engedjük magunkat elkalandozni. Legyen az ima tömör, lényegre törő, és tartalmazza a Dániel példáján megtárgyalt három elemet.

Ezen felül családunk és országunk bűneiért is részletes bűnvallást kell gyakorolnunk. A Biblia világosan mondja:

"Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szaba­díthatna, és nem oly süket az 6 füle, hogy meg nem hallgathatna, hanem a ti vétkeitek választanak el tite­ket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti el­őttetek, hogy meg nem hallgatott." (Ézs 59, 1-2)

Végül, kérnünk kell Istent, hogy adjon lehetőséget nekünk, hogy teljes erőnkből az Úr nevéért és az Ő dicsőségéért élhessünk. „Csakis az Úrért” - ez kell, hogy legyen az imát lezáró könyörgésünk fő témája.

Imádkozom a Jézus nevében, hogy ti is megtanuljatok úgy imádkozni, ahogy Dániel.