2015. augusztus 3., hétfő

Rodney H. Browne - 7 parancsolat a hívőknek a Zsidókhoz írt levél 10-ből

Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, 20 Azon az úton, amelyet Ő szentelt nekünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az Ő teste által, 21 És lévén nagy papunk az Isten háza felett: 22 Járuljunk Hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől, 23 És testük meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű Az, Aki ígéretet tett, 24 És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett, 25 El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. Zsidókhoz írt levél 10:19-25

1. Járulj Istenhez igaz szívvel:

"...járuljunk Hozzá igaz szívvel..." Zsidókhoz írt levél 10:22

Ez a nép szájával közelget Hozzám és ajkával tisztel Engem; szíve pedig távol van tőlem. Máté 15:8

Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek. Jakab 4:8

De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.Zsidókhoz írt levél 10:39

2. Legyen tiszta lelkiismereted:

"...szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől..." Zsidókhoz írt levél 10:22

Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor. Apostolok Cselekedetei 24:16

A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet.1 Timótheus 1:5

Megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek. 1 Timótheus 1:19

3. Tested legyen megmosva:

"...testük meg van mosva tiszta vízzel..." Zsidókhoz írt levél 10:23

Nemcsak tiszta szívvel kell rendelkeznünk, hanem tiszta kézzel is. Tisztának kell lennünk szándékainkban és cselekedeteinkben. Isten Igéje megmosott bennünket.

Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az Ige által. Efézus 5:26

Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az Ő szent helyén? 4 Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra. Zsoltár 24:3-4

4. Legyen tántoríthatatlan hited:

"...tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul..." Zsidókhoz írt levél 10:23

Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből-hitbe, miképpen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él. Róma 1:17

Azért hitből, hogy kegyelemből legyen; hogy erős legyen az ígéret az egész magnak; nemcsak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk. Róma 4:16

Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek. Róma 4:20

Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! 1 Korinthus 16:3

5. Buzdítsátok egymást jó cselekedetekre:

"És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett." Zsidókhoz írt levél 10:24

Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. Máté 5:16

Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Efézus 2:10

Mindenben önmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben; a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván, 8 Egészséges, feddhetetlen beszédet; hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonoszt sem tudván rólatok mondani. Títus 2:7-8

6. Légy rendszeres gyülekezetbe járó:

"...el nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek..." Zsidókhoz írt levél 10:25

Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is. 1 Thessalonika 5:11

7. Intsétek egymást minden nap:

"...intvén egymást..." Zsidókhoz írt levél 10:25

Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma,hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által. Zsidókhoz írt levél 3:13

Hirdesd az Igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. 2 Timótheus 4:2

Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. 1 Thessalonika 5:14

Ezeket szóljad, és ints és feddj teljes méltósággal; senki téged meg ne vessen. Títus 2:15