2015. augusztus 7., péntek

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Szabadíts meg minket a gonosztól 1.

Senki sem tagadhatja le azt a tényt, hogy létezik a Jó és a Gonosz. Ádám és Éva csak az örökké tartó szeretetet, engedelmességet és szellemi közösséget ismerték, amíg az Édenkertben éltek. Amikor azonban Ádám és Éva elbukott, a gonoszság erői elárasztották ezt a földet.
A gonoszság járványszerűen terjed napjainkban is, a szigorú törvények és büntetések ellenére. De mi is van a gonoszság középpontjában?
Jézus imájának hatodik témaköre az, hogy „szabadíts meg minket a Gonosztól" Az eredeti szöveg jelentése szerint „szabadíts meg a Gonosz kezéből", ahol a „gonosz” az Ördögre vagy a Sátánra vonatkozik. Vizsgáljuk meg a Gonosz eredetét, tevékenységét és a mi ellenállásunkat.

1. A Gonosz eredete

Az emberek újra meg újra azt kérdezik: „Miért alkotta meg Isten az ellenséget, az ördögöt, és engedte meg neki, hogy pusztítson a Földön?”
A Biblia szerint az ördög első állapota nem a gonoszság volt Isten arkangyalnak teremtette a kerubok között. Minden angyal között neki volt a legmagasabb pozíciója; Isten szentségének őrzéséért volt felelős. A bibliában ez szerepel Lucifernek arról az állapotáról, mielőtt elbukott és Sátánná lett volna:

„Édenben, Isten kertjében voltál, rakva voltál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és ónixszal, berillussal, zafírral, gránáttal és smaragddal, és karikáid mesterkézzel, és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremtettél. Voltál felkent oltalmazó Kerub, és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt jártál. " (Ezék 28,13.14)

Bukása előtt Lucifer csodálatos énekekkel dicsérte és magasztalta Istent Amikor azonban belopózott szívébe a büszkeség, fellázadt Isten ellen, mire Isten kiűzte őt a régi Édenből, és súlyos büntetést szabott ki rá.

Miért vált Lucifer ördöggé? Az Ezékiel 28 tovább folytatja a helyzet leírását: Feddhetetlen voltál utaidban attól a naptól fogva, melyen teremtettél, míg gonoszság nem találtatott benned. Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg és vétkeztél; azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztettelek, te oltalmazó Kerub, a tüzes kövek közül. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcsességedet fényességedben; a földre vettettelek királyok előtt, adtalak szemük gyönyörűségére. (15-17 vers)

A büszkeség volt Lucifer bukásának és a korábbi föld Édenéből való kiűzetésének az oka. A Példabeszédek könyvében így olvassuk: „A megromlás előtt kevélység jár, és az eset előtt felfuvalkodottság.“ (Péld 16,18) Ézsaiás azt írta Lucifer kevélységéről:

„Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, aki népeken tapostál! Holott te ezt mondád szivedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe!“ (Ésa 14,12-15)

Hogy foglalhatná el egy teremtmény a Teremtő pozícióját? Pál figyelmeztet is bennünket, “nehogy felfuvalkodjunk, s az ördög kárhozatába essünk.“ (lTim 3,6). Ez azt jelenti, hogy az ördög a büszkeség miatt került kárhozat alá.

Honnan jön a gonosz angyalok sokasága?

A Biblia megadja a választ:

„Láttatott más jel is az égben, és íme volt egy nagy veres sárkány, akinek hét feje volt és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona; És a farka utána vonszolta az ég csillagainak harmadrészét, és a földre vetette azokat;” (Jel 12,3-4)

Az égben lévő sárkány jelképezi a Sátánt. Amikor elbukott,  magával vitte a mennyei sereg egyharmadát. A bukott angyalok itt vannak a világban, beleavatkoznak Isten munkájába, bajt okoznak Isten népének, és a pusztulás ösvényére akarják állítani a hitetlenek lábait.

2. A Sátán és követői tevékenysége

A Sátán és követői gonosz dolgokat művelnek nemcsak egyéni, hanem sokkal inkább globális szinten; szellemi eszközökkel Isten elleni lázadásra ösztökélnek egyént és nemzetet; elámítják az ateizmussal az embereket; erkölcsi romlásba és gazdasági pusztulásba taszítják őket. Jézus azt mondta: „A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson;" (Ján 10,10) Vizsgáljuk meg a Sátán és követői munkáját a Bibliában.