2012. június 13., szerda

Marilyn Hickey - A Szent Szellem gyümölcse 2.


A test gyümölcse

Amikor Ádám „eladta magát” a Sátánnak, azért, hogy beleharaphasson egy gyümölcsbe, az a gyümölcs olyan magot tartalmazott, amely halált hozott létre benne és a leszármazottaiban. Ádám és Éva elszakadtak Istentől, megszakadt a kapcsolatuk a Teremtővel. Helyette a Sátán lett az, aki inspirációt adott (az atyja lett) a bukott természetüknek. Ők és a testük gyümölcsei is a bűn természete szerint tudtak csak létrehozni utódokat:

A test cselekedetei pedig nyilvánvalók, ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás; bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versen­gések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigysé­gek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók... akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.
– Galata 5:19–21

Amíg az ember testben van, foglakoznia kell a testi természetével, amely a saját fajtája szerint igyekszik gyümölcsöt teremni. De Isten az Ő végtelen kegyelmében és szeretetében készített egy utat Ádámnak és a leszármazottainak, hogy megszabaduljanak a testi természet uralma alól és helyreállíthassák a kapcsolatot Vele az Ő Magján, Jézuson keresztül:

Kicsoda szabadít meg engem a halálnak e testéből? Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Nincsen azért immár semmi kárhozta­tásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint, mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye meg­szabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
– Róma 7:24–25; 8:1–2

Kérlek azért titeket testvéreim az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.
És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek meg­újulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
– Róma 12:1–2

Mondom pedig, Szellem szerint járjatok, és a test kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban a Szellem vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt.
– Galata 5:16–18

Amikor „esszük” Jézust, a Mag új természetet hoz létre a belső emberünkben. Amikor közösségben vagyunk Istennel a Szent Szellemmel történő kommunikáción keresztül – aki megelevenítette a szellemi természetünket Isten számára –, legyőzzük a testi természetünket. Ahelyett, hogy a test gyümölcseit teremnénk meg, a Szent Szellem gyümölcseit fogjuk megteremni.

A Szellem gyümölcse

A Szent Szellem, aki benne él minden újjászületett keresztényben, Isten szerinti gyümölcsöt terem az életükben – saját magának és Jézusnak a miniatűr hasonmásait. Ezért a Szent Szellem gyümölcse egy hívő életében szellemi gyümölcs, nem fizikai gyümölcs. A Szellem gyümölcse ugyan nem látható formában van bennünk, viszont nagyon valóságosan lehet élvezni. Mi is ez a gyümölcs? A Galata 5:22–23 szerint:

De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés (türelem), szívesség (kedvesség), jóság, hűség, szelídség, mértékletesség (önuralom). Az ilyenek ellen nincs törvény.

Szeretnék itt egy pillanatra megállni, hogy hangsúlyozzak valami nagyon fontosat. Isten nem azért hívott el bennünket, hogy mások életében keressük a gyümölcsök bizonyítékait, hanem azért, hogy a saját életünkben gyümölcsöt teremjünk.
Azt is szeretném leszögezni, hogy természetesen a Szent Szellem ajándékai együtt tudnak működni bármelyik gyümölccsel. De ha egy ajándékot összekapcsolunk egy gyümölccsel abban a sorrendben, ahogy a Bibliában fel vannak sorolva, akkor láthatjuk, hogyan működnek együtt a hívők életében. Azt is láthatjuk, hogy egy személynek szeretetben kell járnia, miközben a Szent Szellem erejének is működnie kell az életében.

Az 1. Korintus 12:8–10 felsorolja a Szellem ajándékait, a Galata levél pedig felsorolja az újjászületett keresztények gyümölcseit. Nézzük meg, melyikhez melyik párosítható, hogy láthassuk, hogyan működnek!
A Szellem gyümölcse:
A Szellem ajándékai:
Szeretet
Öröm
Békesség
Türelem
Kedvesség
Jóság
Hűség
Szelídség
Önuralom
A bölcsesség beszéde
A tudomány beszéde
Hit
A gyógyítás ajándékai
Csodatevő erők
Prófétálás
Szellemek megítélése
Nyelvek
Nyelvek magyarázata

Szeretném megvizsgálni a Szellem gyümölcsét a Szellem kilenc ajándékának a fényében. Miután Pál felsorolta a Szellem ajándékait az 1. Korintus 12-ben, a 13. fejezetben azt hang­súlyozza, hogy ezeket az ajándékokat mindig szeretetben kell használni. A 14. fejezetben azu­tán elmagyarázza, hogy ezek az ajándékok hogyan működnek. Ezt figyelembe véve nézzük most meg sorban a Szellem gyümölcseit párhuzamosan a Szellem ajándékaival!