2017. március 31., péntek

Ruff Tibor - Fundamentalizmus(ok) 1.

„Fundamentalizmus" - e kifejezés egyre gyakrabban és egyre szélesbe körben hallható az egész világon, s az elmúlt évben a világ híradóira egyik leggyakrabban használt és leginkább negatív kifejezésévé lett. Általában olyan vallási vagy ideológiai mozgalmakat jelölnek vele, amelyek az illető vallás vagy ideológia alapjaihoz (fundamentumaihoz) való visszatérés programját hirdetik meg és követelik, összekapcsolva ezt a hit és a hitgyakorlás megtisztítására és - ha szükséges - megreformálására irányuló törekvésekkel. Ez azonban még nem teszi indokolttá, hogy a modern zsurnalisztikában kizárólag negatív értelemben szerepeljen a kifejezés. Ennek oka talán az, hogy a hírközlők a fundamentalizmus fogalmába beleértik azt is, hogy az említett reformtörekvések az illető vallásnak és szent iratainak egyoldalú és önkényes magyarázatán alapulnak. Ez utóbbi gondolat mögött az a modern meggyőződés húzódik amely szerint az egyes vallások tartalmát illetően nem lehet pontos, biztos és abszolút érvényű kijelentéseket tenni. 

Fundamentalizmus - általában

"Ne igazodjatok e mostani korhoz, hanem változzatok meg a gondolkodás megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi Isten jó, neki tetsző és teljes akarata!" 1.Kor. 12:2.

A "fundamentalizmus” kifejezés eredetileg a keresztény kultúrkörből származik. Sok és sokféle reakciót váltott ki keresztény körökben a „modernista kereszténység” XIX. századi felemelkedése, s vele együtt a bibliakritika és a liberális teológia térhódítása, amelyek a kereszténység több lényegi elemét, „fundamentumát” felszámolni igyekeztek - így Jézus Krisztus isteni származását, szűztől való születését, testben történt feltámadását, mindenfajta természetfeletti esemény létezését, a bibliai szentséget stb. -, s ezek helyébe a zsidó „radikalizmustól” megfosztott görög-római típusú erkölcsiséget állították. Mindezzel szemben a legerőteljesebb ellenvélemény, nem meglepő módon, az Egyesült Államokban jelentkezett: az 1910-es években amerikai protestáns teológusok könyvsorozatot jelentettek meg "Az alaptételek: bizonyságtétel az igazságról" (The Fundamen­tals: A Testimony to the Truth) címmel. E kiadványban a kereszténység abszolút alapvető (fundamentális) tanításait rögzítették, köztük a Biblia teljes szövegének hitelességébe és tévedhetetlenségébe vetett hitet is. Az 1920-as évektől ellenfeleik őket hívták „fundamentalistáknak”. A „modernista” teológusok és a nézeteiket - a Szentírás tanításánál jóval könnyebben - elfogadó világiak szempontjából természetesen e kifejezés egyértelműen negatív tartalommal bírt. A fundamentalista kifejezést csak 1970 után kezdték széles körben alkalmazni más vallásokhoz tartozó mozgalmakra.

Már ezekből az eseményekből is jól látszik, hogy a „fundamentalizmus” kizárólag negatív értelmű általánosítása a mai médiában nem másból fakad, mint abból a modern zsurnaliszta felszínességből, amelynek ritkán van ideje a dolgok mélyére tekinteni, amely a modern és „felvilágosodott” ember e kötelezettség- és hitmentes, materialista világnézetét tekinti abszolút és fundamentális igazságnak; s amely nagyon nehezen tudja elszenvedni, hogy valaki komolyan higgyen a természetfelettiben és Istenben.

Természetesen valóban létezik negatív fundamentalizmus. Azonban a fundamentalizmust nem fundamentalista mivolta minősíti, hanem tartalma és mikéntje. Az alapokhoz való visszatérés önmagában nem elhibázott program, A hibát abban lehet elkövetni, hogy mik azok az alapok, amelyekhez visszatérünk; és milyen módon térünk vissza ezekhez. E tanulmány fő témájának közepébe vágva: ha egy vallás szent iratai a gyilkolást hirdetik meg, akkor e vallás esetében a fundamentalizmus, vagyis az alapokhoz való visszatérés és az iratok szó szerinti értelmezése nyilvánvalóan sokkal borzalmasabb lesz, mint ugyanezen vallás szekularizált, elvilágiasodott, e parancsolatokat komolyan nem vevő, "vasárnapi" (vagy inkább „pénteki”) változata. Ezzel szemben a toleranciát, a megbocsátást, az ellenség szeretetét és mások szabadságának tiszteletét számon kérő hit fundamentalista változata sokkal jobb lesz, mint elvilágiasult gyakorlata. Az a modern felfogás, amely egyfelől tartalmi szempontból egyenlőségjelet tesz a különböző vallások közé, másrészt viszont mindenfajta fundamentalizmust negatívnak ítél, kétszeresen is csúsztat, súlyos gondolati "csalást" követ el és ide­ológiavezérelt elgondolója számára lehetetlenné teszi a valóság megragadását. Például a jelenlegi izraeli-arab konfliktusok valóságának megragadását is, ha az iszlám és a zsidó hitet mindenáron egyenlőnek szeretné látni. Amikor a vallási tolerancia jegyében - amely valójában nem ezt jelenti - abszolút felszínesen minden vallást egyformán jónak, hasznosnak (és számára érdektelennek) nyilvánít, akkor a fundamentalizmus vádját hangoztatva tartalmilag pozitív mozgalmakat egy sorba helyez terroristákkal. Pusztán azért, mert azok olyan elkötelezettséget hirdetnek, amelytől a modern ember életének minden területén - házasságában éppúgy, mint Istennel való kapcsolatában - menekülni igyekszik.

Forrás: Új Exodus Magazin, 8. évf. 1. sz. / 1996.